Archiwum

Archiwum wiadomości

270 wiadomości z roku 20

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

UWAGA RODZICE !

15 września (wtorek) o godzinie 16:30 odbędą się pierwsze tegoroczne spotkania z rodzicami.

W szczególności liczymy na obecność rodziców uczniów klas pierwszych, aby uzupełnić wymaganą dokumentację szkolną. Jednak jednym z najważniejszych punktów tych spotkań będzie wybór trójek klasowych i Rady Rodziców. Nasza szkoła stawia na dobrą i owocną współpracę z rodzicami, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa.

Przypominamy o ubezpieczeniu Państwa dzieci.
Dla wszystkich uczniów szkoły branżowej I stopnia jest ono obowiązkowe, ale zalecamy, aby objąć ubezpieczeniem również pozostałych uczniów. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Wzorem lat ubiegłych szkoła zawiera umowę ubezpieczenia grupowego dla uczniów. Spośród wielu ofert wybraliśmy ubezpieczenie w firmie bezpieczny.pl (Generali). Kosztuje ono 39 złotych za cały rok szkolny, a w zamian otrzymujemy ubezpiecznie na wypadek:

 • śmierci na sumę 21.000 złotych,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 12.000 zł.
Ponadto polisa zawiera ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu z powodu choroby i COVID-19 (w tym dodatkowe świadczenie za pobyt na OIOM), ugryzienie przez kleszcza, wyczynowe uprawianie sportu, śmierć rodzica, pomoc psychologa i zwrot kosztów wycieczki szkolnej. Szczegółowe informacje są dostępne na załączonej ulotce.

Do ubezpieczenia będzie można przystąpić wpłacając składkę podczas spotkania z rodzicami.

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby ubezpieczyć swoje dziecko na wyższe kwoty, przygotowaliśmy linki z kodem szkoły (05372) do szerszej oferty bezpieczny.pl. Można tam również ubezpieczyć w ramach jednej polisy pozostałe Państwa dzieci:

Dzięki linkom z kodem naszej szkoły otrzymamy od towarzystwa ubezpieczeniowego darowiznę na rzecz Rady Rodziców. Zachęcamy Państwa, aby polecać je również swoim znajomym, którzy planują zakup ubezpieczenia dla swoich dzieci, dzięki czemu kwota darowizny będzie wyższa.

Zapraszamy do licznego udziału!

Organizacja szkoły od 1 września 2020

Organizacja szkoły od 1 września 2020

Organizacja szkoły od 1 września 2020

Zarządzenie dotyczące organizacji zajęć w ZSN Piechcin od 1 września 2020 roku
List Ministra Edukacji Narodowej
Informacje MEN dotyczące sytuacji epidemicznej
10 rad dla Rodzica
10 rad dla Ucznia

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Pierwszy dzień szkoły

Już jutro, 1 września, rozpoczynamy nowy rok szkolny. Okoliczności zmuszają nas do tego, by przywitać się z Wami w dwóch grupach, z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego.

Serdecznie zapraszamy:

 • na godz. 10:00 uczniów Technikum Zawodowego
 • na godz. 11:30 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia

Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Spotkania odbędą się na sali gimnastycznej i mogą w nich wziąć udział jedynie uczniowie. Rodziców prosimy o oczekiwanie przed szkołą.

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.
 • 11 listopada 2020 (środa): Narodowe Święto Niepodległości
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
 • 1 stycznia 2021 (piątek): Nowy Rok
 • 6 stycznia 2021 (środa): Święto Trzech Króli
 • Ferie zimowe kujawsko-pomorskie: 15 - 28 lutego 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników: 30 kwietnia 2021 r.
 • 3 maja 2021 (poniedziałek): Międzynarodowe Święto Pracy
 • Egzamin maturalny: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Egzamin zawodowy: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • 3 czerwca 2021 (czwartek): Boże Ciało
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
 • Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Przedstawiamy spisy podręczników, z których w nadchodzącym roku szkolnym nasi nauczyciele będą korzystać podczas lekcji: Prosimy o wcześniejszy zakup wymienionych pozycji, aby nauka z podręczników była możliwa od pierwszych dni.

Egzaminy poprawkowe - 28 sierpnia

Egzaminy poprawkowe - 28 sierpnia

Egzaminy poprawkowe - 28 sierpnia

Harmonogram egzaminów poprawkowych

28 sierpnia br. odbędą się w naszej szkole egzaminy poprawkowe:
 • godz. 10:00 - język angielski
 • godz. 12:00 - język polski
 • godz. 13:30 - przedmioty zawodowe

Lekcje zdalne do 26 kwietnia

Lekcje zdalne do 26 kwietnia

Lekcje zdalne do 26 kwietnia

Nowe rozporządzenia MEN

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE !!!

9 kwietnia br. MEN przedłużyło decyzję o kształceniu na odległość.

Oznacza to, że po przerwie świątecznej szkoła nadal będzie realizować program nauczania z wykorzystaniem własnej strony internetowej zsnpiechcin.pl (zakładka ZDALNE LEKCJE w menu na stronie głównej) i innych platform, w miarę ich dostępności. Zadania przekazywane uczniom do wykonania bądź rozwiązania będą mogły podlegać ocenie, która będzie brana pod uwagę przy końcowej klasyfikacji uczniów.

Rodziców prosimy o stworzenie dzieciom warunków do uczestniczenia w lekcjach w tym czasie, dostępu do komputera (tabletu lub telefonu) i Internetu oraz dopilnowanie wykonywania zadań i odsyłania rozwiązań w terminie i w sposób określony przez nauczycieli.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - uzasadnienie.

Zawieszenie praktyk zawodowych dla pracowników młodocianych

Zawieszenie praktyk zawodowych dla pracowników młodocianych

Zawieszenie praktyk zawodowych dla pracowników młodocianych

UWAGA UCZNIOWIE - MŁODOCIANI PRACOWNICY

Dziś Prima Aprilis, ale to nie jest żart!!!

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568) wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji."

Od 25 marca lekcje zdalne!

Od 25 marca lekcje zdalne!

Od 25 marca lekcje zdalne!

Nowe rozporządzenia MEN

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE !!!

Od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Polski został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wobec braku możliwości określenia do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, od 25 marca do 10 kwietnia szkołom umożliwiono pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Oznacza to, że w dniach od 25 marca do 10 kwietnia szkoła będzie realizować program nauczania z wykorzystaniem własnej strony internetowej zsnpiechcin.pl (zakładka ZDALNE LEKCJE w menu na stronie głównej) i innych platform, w miarę ich dostępności. Zadania przekazywane uczniom do wykonania bądź rozwiązania będą mogły podlegać ocenie, która będzie brana pod uwagę przy końcowej klasyfikacji uczniów.

Rodziców prosimy o stworzenie dzieciom warunków do uczestniczenia w lekcjach w tym czasie, dostępu do komputera (tabletu lub telefonu) i Internetu oraz dopilnowanie wykonywania zadań i odsyłania rozwiązań w terminie i w sposób określony przez nauczycieli.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozpoczynamy e-edukację!

Rozpoczynamy e-edukację!

Rozpoczynamy e-edukację!

Kwarantanna to nie ferie. Zaczynamy naukę na odległość !

Od dziś uruchamiamy nauczanie zdalne. Na stronie zsnpiechcin.pl/zadania/ sukcesywnie umieszczamy zadania przygotowane przez naszych nauczycieli dla każdej klasy. Odpowiedzi należy nadsyłać w podanych terminach na wskazany na tej stronie adres mailowy.

Zachęcamy Was do regularnej pracy w domu, aby czas kwarantanny nie był czasem straconym. W tej chwili nie wiadomo, kiedy zawieszenie zajęć w szkołach zostanie odwołane, więc potraktujcie te lekcje bardzo poważnie, bo oceny końcowe będą również zależeć od Waszego zaangażowania w tym czasie.

Przypominamy również o apelu, abyście niepotrzebnie nie wychodzili z domu. Każde przemieszczanie się i spotykanie z innymi ludźmi sprzyja rozwojowi pandemii. Zatem - #zostańwdomu :)

Komunikat ministrów pracy i edukacji

Komunikat ministrów pracy i edukacji

Komunikat ministrów pracy i edukacji

UWAGA - PRACODAWCY UCZNIÓW MŁODOCIANYCH !

Minister pracy i minister edukacji, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecają pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Komunikat został zamieszczony na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komunikat Starostwa Powiatowego

Komunikat Starostwa Powiatowego

Komunikat Starostwa Powiatowego

Na prośbę Starostwa Powiatowego i Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie zamieszczamy ten komunikat i apelujemy, aby nasi uczniowie się do niego stosowali.

Pamiętajcie, że epidemię możemy powstrzymać przede wszystkim przez unikanie źródeł potencjalnego zagrożenia i zachowanie podstawowych zasad higieny!

Zawieszenie zajęć edukacyjnych!

Zawieszenie zajęć edukacyjnych!

Zawieszenie zajęć edukacyjnych!

Zgodnie z decyzją ministra edukacji, od czwartku 12 marca nasza szkoła będzie zamknięta przez okres dwóch tygodni. W tym czasie nie będą odbywały się żadne zajęcia, nie będzie też świadczona opieka nad dziećmi.

Szanowni Rodzice, w związku z powyższym odwołujemy również zaplanowane na jutro zebrania z Państwem. Wychowawcy klas będą się z Państwem kontaktować w najbliższym czasie telefonicznie, aby przekazać informacje o stopniach i postępach Państwa dzieci.

Zawieszenie zajęć edukacyjnych nie oznacza, że uczniowie otrzymują czas wolny. W tych dniach zalecamy samodzielne powtarzanie materiału, zwłaszcza uczniom przygotowującym się do egzaminów maturalnych i zawodowych. Przypominamy, że harmonogram egzaminów nie uległ zmianie i odbędą się one w wyznaczonych wcześniej terminach!

Zawieszenie zajęć związane jest z kwarantanną epidemiologiczną. W związku z tym zalecamy, aby uczniowie w trakcie tych dwóch tygodni unikali niepotrzebnego wychodzenia z domu, galerii handlowych i innych skupisk ludzkich.

Sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. Prosimy śledzić nasz szkolny profil na Facebooku, gdyż będziemy na nim na bieżąco zamieszczać nowe informacje.

Prosimy o 1% podatku!

Prosimy o 1% podatku!

Prosimy o 1% podatku!

Zbliża się termin składania zeznań podatkowych. Wzorem lat ubiegłych prosimy wszystkich naszych Przyjaciół i Sympatyków, aby wsparli naszą szkołę swoim jednym procentem podatku.

Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" jest pozarządową organizacją non-profit, utrzymującą się i prowadzącą działalność statutową wyłącznie ze składek swoich członków oraz darowizn celowych i wpływów z 1% podatku dochodowego.

Wpłaty z 1% podatku dochodowego przyjmujemy we współpracy z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym” i przeznaczamy je na zakup obiadów dla najbardziej potrzebujących uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie.

Jeśli chcesz wesprzeć tę działalność, prosimy o wpisanie następujących danych do odpowiednich rubryk formularza PIT:
KRS: 0000270261
Cel szczegółowy: "PRZYSZŁOŚĆ" PIECHCIN 843

Z góry bardzo serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę!

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty!

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty!

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty!

2 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Rok wyjątkowy w dziejach naszej szkoły, bo po ponad 20 latach przerwy powracamy do kształcenia młodzieży we współpracy z pobliskimi firmami. Na inaugurację przybyli uczniowie i nauczyciele, a także przedstawiciele firm partnerskich – panowie Marek Michalski i Przemysław Tomaszewski (Lafarge), Krzysztof Sobczak (Global Technik) i Sławomir Salamon (Parem).

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, a pan Przemysław Roszek, Prezes Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość”, powitał i przedstawił wszystkich gości. Po nim głos zabrała pani Renata Koszczewska-Smutek, Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie, która przypomniała o 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i poprosiła o uczczenie poległych i ofiar minutą ciszy. Pani Dyrektor wyraziła swoją radość z sukcesu, jakim był tegoroczny nabór do klas pierwszych oraz utworzenie dwóch klas patronackich, powitała nowych uczniów i życzyła im powodzenia.

Kiedy we wrześniu, równo rok temu, rozpoczynaliśmy rozmowy o możliwości współpracy, przy stole siedziały tylko trzy osoby, Pani Dyrektor, Pan Prezes i ja – zaczął swoje przemówienie pan Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy. – W ubiegłym tygodniu przy tym stole siedziało już 14 osób.

Ta liczba osób zaangażowanych pokazuje, ile przygotowań i pracy na wielu płaszczyznach, wymagało stworzenie odpowiednich warunków i regulacji do przyjęcia młodocianych do pracy w firmie Parem i w Cementowni.

Rozpoczynacie naukę w Cementowni Kujawy, która w rankingu 147 zakładów cementowych zajęła drugie miejsce w Europie i szóste na świecie. Poprzeczka wisi wysoko, a my chcemy ją podnieść jeszcze wyżej. Z waszą pomocą chcemy zostać najlepszą cementownią na świecie – zakończył Pan Dyrektor.

Życzę Wam i sobie, abyśmy za rok mogli powiedzieć, że cele, które sobie postawiliśmy, zostały osiągnięte. I że po ukończeniu szkoły rozpoczniecie pracę w naszej firmie – tymi słowami zwrócił się do uczniów klasy patronackiej Współwłaściciel firmy Global Technik, pan Krzysztof Sobczak, wręczając im symboliczne suwmiarki.

Dostajecie ogromną szansę i tylko od was samych zależy, jak ją wykorzystacie. Firma Parem jest gotowa. Czekamy na was! – podsumował pan Sławomir Salamon.

Współpraca Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie z firmami partnerskimi to nie tylko miłe słowa, ale również konkretna pomoc. Właściciele firmy Global Technik, panowie Krzysztof Sobczak i Dariusz Piętas, doposażyli pracownię klasy patronackiej w sprzęt pomiarowy, na którym uczniowie będą uczyć się precyzyjnego mierzenia. Natomiast Zarząd Lafarge Cement S.A. postanowił podzielić się nagrodą, którą firma otrzymała podczas czerwcowej XIX Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy – statuetka pozostała w Lafarge, a Pan Dyrektor przekazał szkole czek w wysokości 4 tysięcy złotych na wsparcie klasy patronackiej. Dziękujemy!

Podczas uroczystości Pani Dyrektor przedstawiła również troje nowych nauczycieli, a także wręczyła uczniom i absolwentom świadectwa potwierdzające zdanie egzaminów zawodowych, do których przystąpili w czerwcu. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!

Więcej zdjęć można obejrzeć na naszym profilu Facebook.

Lista podręczników do klasy I technikum zawodowego

Lista podręczników do klasy I technikum zawodowego

Lista podręczników do klasy I technikum zawodowego

Lista podręczników dla klasy I technikum zawodowego po szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Język polski:
„Ponad słowami” cz.1 i cz.2 M. Chmiel, A. Cisowska i 3 innych autorów (Wydawnictwo Nowa Era)

Język angielski:
„Vision 2” Elizabeth Sharman, Michael Duckworth

Język rosyjski:
„Wot i my po-nowomu” Małgorzata Wiatr-Kmieciak i Sławomira Wujec (Wydawnictwo PWN)

Matematyka:
„Matematyka 1” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (Wydawnictwo Nowa Era)
„Matematyka 1” – zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (Wydawnictwo Nowa Era)

Geografia:
„Oblicza geografii 1” - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. (Wydawnictwo Nowa Era)

Biologia:
„Biologia na czasie 1” - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. (Wydawnictwo Nowa Era)

Historia:
„Zrozumieć przeszłość 1” - Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (Wydawnictwo Nowa Era)

Chemia:
„To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. (Wydawnictwo Nowa Era)

Fizyka: „Odkryć fizykę 1” - Podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (Wydawnictwo Nowa Era)

Podstawy przedsiębiorczości:
„Krok w przedsiębiorczość” - Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum. (Wydawnictwo Nowa Era)

Informatyka:
„Informatyka na czasie 1" - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. (Wydawnictwo Nowa Era)

Edukacja dla bezpieczeństwa:
„Żyję i działam bezpiecznie”. (Wydawnictwo Nowa Era)

Przedmioty zawodowe:
"Obsługa magazynów" cz.1 i cz. 2 (WSiP)

Lista podręczników do klasy I szkoły branżowej

Lista podręczników do klasy I szkoły branżowej

Lista podręczników do klasy I szkoły branżowej

Lista podręczników dla klasy I szkoły branżowej po szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Język polski:
„To się czyta” A. Klimowicz i J. Ginter (Wydawnictwo Nowa Era)

Język angielski:
„Vision 1” Elizabeth Sharman, Michael Duckworth

Matematyka:
„To się liczy!” Karolina Wej, Wojciech Babiański (Wydawnictwo Nowa Era)

Geografia:
„Oblicza geografii 1” - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (Wydawnictwo Nowa Era)

Biologia:
„Biologia na czasie 1” - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (Wydawnictwo Nowa Era)

Historia:
„Zrozumieć przeszłość 1” - Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (Wydawnictwo Nowa Era)

Podstawy przedsiębiorczości:
„Krok w przedsiębiorczość” - Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum. (Wydawnictwo Nowa Era)

Informatyka:
„Informatyka na czasie 1" - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. (Wydawnictwo Nowa Era)

Edukacja dla bezpieczeństwa:
„Żyję i działam bezpiecznie”. (Wydawnictwo Nowa Era)

Drugi nabór na rok szkolny 2019/2020

Drugi nabór na rok szkolny 2019/2020

Drugi nabór na rok szkolny 2019/2020

W poniedziałek, 22 lipca, minął termin wyznaczony przez Kuratorium Oświaty na składanie wniosków o przyjęcie do szkoły w drugim naborze. Wychodząc naprzeciw absolwentom, którzy nadal poszukują wolnych miejsc:

przedłużamy drugi nabór !!!

Tegorocznych absolwentów klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną i składania wniosków do 24 lipca włącznie o przyjęcie do pierwszych klas w:

 • Technikum Zawodowym - dysponujemy jeszcze 4 miejscami w klasie na bazie szkoły podstawowej i 6 miejscami w klasie na bazie gimnazjum
 • Szkole Branżowej I Stopnia - mamy jeszcze 3 miejsca w klasie wielozawodowej

Szczegóły na stronie www.zsnpiechcin.pl/rekrutacja

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Nabór na rok szkolny 2019/2020

W poniedziałek, 20 maja, odbyły się ostatnie w tym roku egzaminy maturalne. Abiturientom pozostaje już tylko czekanie na ich wyniki. Tymczasem w szkole trwa:

Rekrutacja 2019/2020

Tegorocznych absolwentów klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną i składania wniosków o przyjęcie do pierwszych klas w:

 • Liceum Ogólnokształcącym
 • Technikum Zawodowym
 • Szkole Branżowej I Stopnia - klasy patronackie!

Zapraszamy również dorosłych!

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Policealna Szkoła dla Dorosłych

Szczegóły na stronie www.zsnpiechcin.pl/rekrutacja

Egzaminy maturalne 2019

Egzaminy maturalne 2019

Egzaminy maturalne 2019

Już w najbliższy poniedziałek rozpoczynają się egzaminy maturalne.

Poniżej przedstawiamy pełen harmonogram tegorocznych matur.

EGZAMINY PISEMNE

 • 06.05.2019 9:00 język polski pisemny podstawowy 170 min
 • 06.05.2019 14:00 język polski pisemny rozszerzony 180 min
 • 07.05.2019 9:00 matematyka pisemny podstawowy 170 min
 • 08.05.2019 9:00 język angielski pisemny podstawowy 120 min
 • 08.05.2019 14:00 język angielski pisemny rozszerzony 150 min
 • 10.05.2019 9:00 biologia pisemny rozszerzony 180 min
 • 15.05.2019 9:00 geografia pisemny rozszerzony 180 min
 • 16.05.2019 9:00 język rosyjski pisemny podstawowy 120 min
 • 16.05.2019 14:00 język rosyjski pisemny rozszerzony 150 min
 • 20.05.2019 9:00 fizyka pisemny rozszerzony 180 min
 • 20.05.2019 14:00 historia pisemny rozszerzony 180 min

EGZAMINY USTNE

 • 13.05.2019 15.00-19.30 język angielski ustny TL
 • 13.05.2019 15.00-15.20 język rosyjski ustny TL
 • 14.05.2019 15.00-19.30 język polski ustny TL
 • 14.05.2019 15.00-18.25 język angielski ustny LOD
 • 15.05.2019 15.00-18.15 język polski ustny LOD

Drzwi otwarte w ZSN Piechcin

Drzwi otwarte w ZSN Piechcin

Drzwi otwarte w ZSN Piechcin

29 kwietnia OTWIERAMY DRZWI ‼️

Zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów wraz z rodzicami lub opiekunami ‼️

 • Zobaczycie swoją przyszłą szkołę.
 • Poznacie nauczycieli i starszych kolegów.
 • Spotkacie przedstawicieli firm Lafarge, Parem i Global Technik.
 • Będziecie mogli zadać każde pytanie i uzyskać na nie odpowiedź ‼️

Zapraszamy w godzinach 9:00 - 15:00. Do zobaczenia ‼️

15-lecie szkolnego Klubu Wolontariatu "Razem"

15-lecie szkolnego Klubu Wolontariatu

15-lecie szkolnego Klubu Wolontariatu "Razem"

1 marca 2019 w Miejskim Domu Kultury w Barcinie odbyło się długo wyczekiwane spotkanie z okazji jubileuszu 15-lecia działalności charytatywnej szkolnego Klubu Wolontariatu "Razem".

Rocznica minęła w grudniu 2018 roku, ale grudzień to zawsze okres wzmożonej pracy wolontariuszy, więc dopiero teraz udało się zgrać wszystkie kalendarze i zorganizować jubileuszową galę.

W sali MDK zebrali się zaproszeni goście - dawni i obecni Wolontariusze, Darczyńcy, Dobroczyńcy i Ofiarodawcy - którzy na przestrzeni minionych lat czynnie włączali się w organizację wydarzeń i zbiórek na rzecz najbardziej potrzebujących.

Klub pierwotnie koncentrował się na pomocy dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej w Piechcinie, jednak z czasem rozszerzył swoją działalność i obecnie współpracuje również z Klubem ART Pracownią Kujawy Piechcin, Klubem Seniora „Białe Zagłębie”, Świetlicą Środowiskową w Sadłogoszczy, Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie, Domem Dziecka w Jaksicach, kołem inowrocławskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka w Toruniu, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Inowrocławiu, a także z fundacjami DKMS, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mam Marzenie.

Uroczystość rozpoczęła się od pokazu krótkiego filmu dokumentującego działalność Klubu i jego założycielki i opiekuna - Renaty Koszczewskiej-Smutek. Po nim na scenie pojawili się uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych z gościnnym udziałem naszej absolwentki Moniki oraz Olgi, podopiecznej świetlicy środowiskowej w Piechcinie, którzy zaprezentowali wzruszającą etiudę teatralną.

Po części artystycznej na scenę zaproszeni zostali najbardziej zasłużeni członkowie, sympatycy i przyjaciele Klubu. W pierwszej kolejności podziękowania za dobre serca trafiły do Wolontariuszy, następnie do Dobroczyńców, a na końcu scenę szczelnie wypełnili Darczyńcy i Ofiarodawcy. Uroczystość zakończyły rozmowy przy słodkim poczęstunku.

Kiedy wydawało się, że można już odetchnąć po uroczystości, okazało się, że w szkole w Piechcinie czekała na nas ekipa z toruńskiej Wędki, która nie zdążyła dotrzeć do Barcina. Zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka ofiarowało nam pamiątkowy dyplom z podziękowaniami oraz najprawdziwszą wędkę do łowienia nowych wolontariuszy. Była okazja do rozmowy, do wspomnień i do wspólnych zdjęć. Atmosfera była tak niesamowita, że najmłodsi uczestnicy spotkania wręcz błagali swojego opiekuna, by nie wracać do Torunia :)

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie Tygodnika Pałuki oraz tutaj. Relację z tego wydarzenia przygotowała Telewizja Lokalna Barcin.

Promocja klasy patronackiej Lafarge w Radio Żnin FM

Promocja klasy patronackiej Lafarge w Radio Żnin FM

Promocja klasy patronackiej Lafarge w Radio Żnin FM

Już w najbliższą środę, 20 lutego 2019, dwukrotnie - o godzinie 11:00 i 20:00 - na falach Radio Żnin FM (UKF 96 MHz) będzie można posłuchać rozmowy promującej klasę patronacką Lafarge, w której udział wezmą Dyrektor Cementowni "Kujawy", Pan Marek Michalski, oraz Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie, Pani Renata Koszczewska-Smutek.

Do wysłuchania audycji zapraszamy w szczególności uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów, którzy chcieliby podjąć naukę w naszej szkole, kształcąc się w jednym z czterech zawodów, które oferujemy w ramach tej klasy patronackiej - spawacz, ślusarz, tokarz i mechanik.

Serdecznie zapraszamy również rodziców i opiekunów tych uczniów! Zapewne będą Państwo pomagać swoim pociechom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, więc zachęcamy Państwa do wspólnego słuchania tej rozmowy.

Aktualizacja 6 marca 2019: audycja jest dostępna na kanale YouTube Radia Żnin.

Zdjęcie: Studio radiowe, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ferie 2019

Ferie 2019

Ferie 2019

Zachęceni sukcesem ubiegłorocznego projektu "Podaruj siebie innym - ferie z wolontariatem", w dniach 14-16 stycznia 2019 po raz kolejny zorganizowaliśmy ferie zimowe dla dzieci i młodzieży.

Pierwszego dnia rano przyjechali do nas podopieczni toruńskiej Wędki. Wspólny wypoczynek zaczęliśmy od... lekcji matematyki :) Na szczęście była to nauka na wesoło - układanie figur przestrzennych z klocków wszystkim sprawiło wiele radości. Przygotowywaliśmy owocowe szaszłyki na podwieczorek. Po obiedzie spędziliśmy czas na sali gimnastycznej na zabawach ruchowych i grze w piłkę nożną. Lepiliśmy kaktusy z masy solnej. Pisaliśmy zabawne dyktando. Po kolacji młodsze dzieci z ogromnym zainteresowaniem obejrzały film o uczuciach, a starsze spędziły wieczór na rozmowach i rywalizacji na konsoli..

Drugiego dnia rano dotarły do nas dzieci z domu w Jaksicach. Po śniadaniu wręczyliśmy nagrody dla najlepszych za dyktando na wesoło, a zaraz potem urządziliśmy turniej planszówek. Po rozrywkach umysłowych poszliśmy na spacer po Piechcinie zakończony meczem na orliku. Po zajęciach ruchowych czekał na nas obiad i słodka niespodzianka. Potem chętni mogli poznać podstawy wschodnich sztuk walki, a następnie znowu podzieliliśmy się na grupy. Młodsze dzieci miały zajęcia z Paniami Animatorkami, a starsi wzięli udział w warsztatach z budowania zespołu. Po kolacji wszyscy bawiliśmy się na zabawie karnawałowej.

Ostatni dzień zaczęliśmy od spotkania z Brazylią - dzięki Pani Bogusi i jej mężowi poznaliśmy geografię, obyczaje i liczne ciekawostki związane z tym wielkim krajem. Potem rozpoczęło się wielkie gotowanie i pieczenie. Korzystając z pomocy i doświadczenia naszych zaprzyjaźnionych Pań Seniorek, wspólnymi siłami przygotowaliśmy obiad i podwieczorek. Kiedy obiad się gotował, a szarlotki siedziały w piecu, poznawaliśmy podstawy break dance. Po podwieczorku nastąpiło pożegnanie i zakończenie ferii. Zapewne spotkamy się znowu za rok!

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj: dzień 1, dzień 2 i dzień 3.

Studniówka 2019

Studniówka 2019

Studniówka 2019

5 stycznia 2019 Uczniowie klasy IV TL i zaproszeni przez nich Goście bawili się na Studniówce zorganizowanej przez siebie i swoich Rodziców.

Bal rozpoczął się punktualnie o godzinie 20:00 tradycyjnym polonezem i przygotowanymi na tę okoliczność przemówieniami. Po nich udaliśmy się na drobny poczęstunek i krótką potańcówkę w towarzystwie Rodziców i Nauczycieli.

Następnie rozpoczęła się zabawa dla Uczniów i osób towarzyszących, którą rozkręcał DJ. Humory wszystkim dopisywały, a zmartwienia maturalne jeszcze nie zaprzątały nikomu głowy.

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie Tygodnika Pałuki oraz tutaj. Relację z tego wydarzenia przygotowała Telewizja Lokalna Barcin.

Szkolna wigilia

Szkolna wigilia

Szkolna wigilia

20 grudnia odbyła się szkolna wigilia. Ostatnie w tym roku spotkanie w tak dużym gronie było okazją do podziękowań za mijający rok i złożenia życzeń na nadchodzący, a także wręczenia drobnych upominków od naszych Darczyńców.

Mieliśmy również zaszczyt uczestniczyć w bardziej kameralnym spotkaniu, przygotowanym przez klasę IV TL. Nie obyło się bez wzruszeń i życzeń skierowanych do naszych przyszłorocznych Maturzystów.

Więcej zdjęć TUTAJ

Klasa patronacka Lafarge

Klasa patronacka Lafarge

Klasa patronacka Lafarge

Piechcin, 10.12.2018

Lafarge wspiera szkolnictwo zawodowe.
Firma objęła patronatem klasę w Zespole Szkół Niepublicznych
w Piechcinie

Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie to zadanie dla szkół. Jednak, aby było ono pełne i oferowało szereg zajęć praktycznych potrzebują one wsparcia firm z branży. Dlatego właśnie Lafarge w Polsce zdecydował się objąć patronatem klasę w Branżowej Szkole I Stopnia, kształcącej uczniów w zawodach: ślusarz, spawacz i mechanik. 10 grudnia zostało podpisane uroczyste porozumienie o współpracy pomiędzy Lafarge w Polsce i Zespołem Szkół Niepublicznych w Piechcinie. Pierwsza klasa objęta patronatem zostanie utworzona w roku szkolnym 2019/2020.

Na rynku pracy, szczególnie w przemyśle i budownictwie, brakuje pracowników z różnych specjalizacji. Szkolnictwo zawodowe, aby kształcić młodzież kończącą szkoły z wiedzą, ale też praktycznymi umiejętnościami, umożliwiającymi natychmiastowe podjęcie pracy w zawodzie, potrzebuje wsparcia firm z sektora. Dlatego firma Lafarge w Polsce postanowiła zawiązać współpracę w zakresie podnoszenia jakości praktycznego kształcenia zawodowego z Zespołem Szkół Niepublicznych w Piechcinie z okolic Cementowni Kujawy.

- Gdy zdecydowaliśmy się objąć patronatem klasy w Branżowej Szkole I Stopnia w Piechcinie przyświecał nam wspólny cel – praktyczne przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia oraz wsparcie ich w nabyciu umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Przemysł i budownictwo borykają się teraz z zauważalnymi niedoborami pracowników, dlatego również firmy powinny podejmować kroki, żeby zachęcać młodych do kształcenia zawodowego. Istotne jest umożliwianie odbywania praktyk, szkoleń, staży czy wizyt studyjnych, które przygotowują uczniów do wykonywania przyszłego zawodu. Cieszę się, że, udało się nam nawiązać współpracę i dać młodzieży warunki do praktycznej nauki zawodu na terenie naszej Cementowni Kujawy – powiedział Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy, Lafarge w Polsce.

Pierwsza klasa objęta patronatem powstanie w roku szkolnym 2019/2020 i zostanie do niej przyjętych maksymalnie 15 uczniów, dzięki czemu zostaną im zapewnione najbardziej komfortowe warunki do kształcenia zawodowego. Jednak już w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku Lafarge przyjmie pierwszych uczniów szkoły na cotygodniowe praktyki zawodowe do Cementowni Kujawy. Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Niepublicznych z Piechcina jest efektem procesu zainicjowanego podczas sesji dialogu społecznego, który firma prowadzi z sąsiadami zakładów.

- Cieszymy się, że firma Lafarge wesprze nas w zapewnianiu uczniom wysokiego poziomu praktycznego kształcenia zawodowego. Dla naszej młodzieży możliwość odbywania praktyk zawodowych na terenie Cementowni Kujawy, uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i wycieczkach zawodowych to ogromna wartość. Dzięki tej współpracy nasi absolwenci zdobędą umiejętności praktyczne, które ułatwią im wejście na rynek pracy. Branża zyska natomiast pracowników ze sprawdzonymi i ugruntowanymi w praktyce umiejętnościami – podkreśla Renata Koszczewska-Smutek, Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie.

W ramach współpracy Lafarge będzie organizował praktyki zawodowe dla uczniów, współorganizował wycieczki oraz szkolenia i kursy specjalistyczne. Dla najlepszych praktykantów firma przewiduje także płatne staże, a dla absolwentów propozycje zatrudnienia.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć tutaj. Relację z tego wydarzenia przygotowała Telewizja Lokalna Barcin.

Wielkie pieczenie pierniczków

Wielkie pieczenie pierniczków

Wielkie pieczenie pierniczków

1 grudnia w naszej świetlicy szkolnej odbyła się kolejna akcja pieczenia pierników, które trafią do paczek świątecznych. W tym roku do udziału zaprosiliśmy wszystkich chętnych.

Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, a jeszcze większemu zadowoleniu, pierwsi uczestnicy zjawili się punktualnie o godzinie 10:00 i od razu ochoczo i z zapałem zabrali się do wałkowania ciasta i wykrawania pierniczków. Z minuty na minutę przybywało chętnych do pracy - w zgodnej harmonii działali nasi nauczyciele ze swoimi dziećmi, nasi uczniowie ze swoimi rodzicami, a nawet babciami, dzieci z domu dziecka w Jaksicach ze swoimi opiekunkami, Panie z Klubów Seniora, nasi znajomi i znajomi naszych znajomych, a nawet zupełnie nieznajomi, którzy teraz już są naszymi znajomymi.

Wielu z Nich przyniosło ze sobą dary dla naszych podopiecznych. Niektórzy Darczyńcy przywozili je już wcześniej, inni zadeklarowali, że dostarczą je jeszcze w przyszłym tygodniu. Wszystkim za wszystkie przekazane rzeczy, zabawki, ubrania, wózki, żywność - bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteśmy przekonani, że paczki z tymi rzeczami wywołają wiele uśmiechów na twarzach tych, którzy zostaną nimi obdarowani.

Techniki pracy były najróżniejsze, a celem było wytworzenie 1500 ciasteczek. Już po czterech godzinach pracy "pękł" tysiąc i byliśmy pewni, że ten cel zostanie osiągnięty, a tymczasem skończyło się ciasto, przygotowane przez nasze Panie z obsługi. Na szczęście objawił nam się mistrz cukierniczy, który z pomocą córki przygotował kolejną porcję ciasta. Wzmocnieni pyszną zupą pomidorową przystąpiliśmy do dalszej pracy. A w tym czasie dzieci z domu dziecka, z pomocą naszych niezastąpionych wolontariuszy z Klubu "Razem", przyozdobiły choinki i zawiesiły girlandy i lampki wzdłuż schodów naszej szkoły, za co bardzo gorąco dziękujemy.

Pani Dyrektor otrzymała liczne dowody uznania za swoją działalność - od uścisków, przez pierniczki z dedykacją, wspaniale ozdobione piernikowe serce, aż po wielkie serducho narysowane kredą na tablicy.

Piec działał bez przerwy przez ponad 10 godzin. W tym czasie załadowaliśmy do niego 75 blach wyłożonych ciasteczkami, a na koniec tego długiego dnia okazało się, że upiekliśmy ich... 2416 sztuk!!! Dyrektor i Prezes mogli uścisnąć dłonie, gratulując sobie nawzajem kolejnej wspólnie zorganizowanej akcji, zakończonej pełnym sukcesem.

Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy za okazane serce. Na następne pieczenie pierniczków zapraszamy już za rok!

Więcej zdjęć TUTAJ

Plan lekcji od 3 grudnia

Rozpoczął się grudzień, więc witamy uczniów klas III Technikum, powracających do szkoły po odbyciu miesięcznych praktyk.

W zakładce "Uczeń > Plan lekcji" dostępny jest już plan lekcji na cały tydzień. Plan obowiązuje od poniedziałku, 3 grudnia.

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania

Społeczność uczniowska, nauczyciele WF i dyrekcja Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie składają serdeczne podziękowania Panu Robertowi Czajce, za ufundowanie i przekazanie na rzecz szkoły zestawu piłek do siatkówki, koszykówki i futsalu.

Do naszej szkoły uczęszcza syn Pana Roberta, a Pan Robert jest absolwentem szkoły, która mieściła się tutaj wcześniej. Jak widać, dawne sympatie są nadal żywe i niezmiernie cieszy nas, gdy Absolwenci wracają do nas po latach.

Dziękujemy!

Powtórka z Gombrowicza

Powtórka z Gombrowicza

Powtórka z Gombrowicza

Kto powiedział, że przygotowania do matury muszą mieć miejsce tylko w murach szkoły? 21 listopada 2018 klasa IV TL, wraz w wychowawczynią Angeliką Szymborską, udała się do Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na przedstawienie „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.

Spektakl był wspaniałą okazją do skonfrontowania się z formami, jakie narzucone zostają człowiekowi zarówno przez społeczeństwo, bliskich, jak i tradycję, system kształcenia (tak, tak :) ) i media oraz jak uciec od „gęby” i schematycznego postrzegania drugiego człowieka.

To była cenna lekcja!

Sadzenie lasu

Sadzenie lasu

Sadzenie lasu

19 listopada 2018 z inicjatywy Pani Katarzyny Przybylskiej, sołtys Józefinki, udaliśmy się do lasu pod Lubostroniem. Wraz z leśnikami sadziliśmy nowe drzewa w miejscu, które w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. zostało spustoszone przez nawałnicę. Zabraliśmy się do tego tak energicznie, że w krótkim czasie udało nam się posadzić ponad 4000 drzewek. Po skończonej pracy był jeszcze czas na rozgrzewające ognisko i pieczone kiełbaski.

Przypomnijmy, że tamtej nocy burze zniszczyły lasy w kilkudziesięciu nadleśnictwach, głównie na Pomorzu i Kujawach. Ucierpiało ponad 120 tys. ha lasów, z tego ponad 39 tys. ha doszczętnie.

Więcej zdjęć TUTAJ

15 potencjalnych dawców szpiku!

15 potencjalnych dawców szpiku!

15 potencjalnych dawców szpiku!

15 listopada 2018 w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie została przeprowadzona akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

Akcja odbyła się pod patronatem DKMS, a jej celem była przede wszystkim pomoc w znalezieniu dawcy szpiku dla 14-letniej Wiktorii z okolic Żnina. Udział w niej wzięli uczniowie i nauczyciele szkoły oraz osoby spoza środowiska szkolnego. Zarejestrowaliśmy 15 potencjalnych dawców. Chętnych było więcej, niestety - zgodnie z regulaminem dawcy - ich kandydatury zostały odrzucone.

Zbiórkę zorganizowali wolontariusze w składzie: Kinga Domieracka, Jagoda Ciężka z klasy II TL, Agata Adamska, Martyna Jeż, Julita Furmaniak, Wiktoria Jurek, Ewa Świdzińska oraz Bartosz Wilk z klasy III TR i III TL oraz nauczyciele: Bogusława Burdyna Goulart i Maja Mickiewicz.

Dziękujemy zarówno wolontariuszom, jak i osobom, które postanowiły dać szansę innym na wyzdrowienie. Życzymy Wam, aby Wasi genetyczni bliźniacy byli zdrowi!

Więcej zdjęć TUTAJ

Nowy harmonogram kursów (aktualizacja)

Nowy harmonogram kursów (aktualizacja)

Nowy harmonogram kursów (aktualizacja)

Informacja dla uczniów odbywających praktyki zawodowe w roku szkolnym 2018/2019.

Zmienił się harmonogram kursów. Aktualne informacje zawiera poniższa tabela:

Stopień kursu - zawódDataMiejsce
III - murarz29.10.-23.11.2018Bydgoszcz
III - mechanik pojazdów samochodowych26.11.-21.12.2018Żnin
I - kucharz2.01.-8.02.2019Bydgoszcz
II - kominiarz2.01.-10.02.2019Zielona Góra
III - sprzedawca28.01.-22.02.2019Żnin
II - fryzjer11.02.-8.03.2019Bydgoszcz
I - operator obrabiarek skrawających11.02.-8.03.2019Świecie
I - sprzedawca25.02.-22.03.2019Żnin
I - elektryk11.03.-5.04.2019Bydgoszcz
I - mechanik pojazdów samochodowych25.03.-19.04.2019Żnin
II - kucharz8.04.-10.05.2019Bydgoszcz
I - ślusarz8.04.-10.05.2019Bydgoszcz
III - lakiernik8.04.-10.05.2019Bydgoszcz
I - monter sieci i instalacji sanitarnych13.05.-7.06.2019Bydgoszcz
I - stolarz13.05.-7.06.2019Bydgoszcz

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Przeprosiny w prasie

Przeprosiny w prasie

Przeprosiny w prasie

Na pierwszej stronie wydania Tygodnika Pałuki z dnia 8 listopada 2018 ukazały się następujące przeprosiny:

Przepraszam Panią Renatę Koszczewską-Smutek za to, że w okresie od lipca 2017 roku do marca 2018 roku rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje i bezzasadne zarzuty dotyczące jej działalności jako Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych oraz Wiceprezesa Zarządu Pałuckiego Stowarzyszenia "Przyszłość" w Piechcinie.

Paweł Kwaśniewski

#DzielniJakWiki - rejestracja dawców szpiku

#DzielniJakWiki - rejestracja dawców szpiku

#DzielniJakWiki - rejestracja dawców szpiku

Przyjdź, zarejestruj się, zostań potencjalnym Dawcą szpiku!
Organizujemy rejestrację Dawców szpiku dla Wiki i innych chorych na nowotwory krwi.

czwartek, 15 listopada 2018

 • 08:00 – 16:00 Dzień Dawcy w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie, ul. Radłowska 10, Piechcin

Wiki to 14-latka mieszkająca w Słabomierzu koło Żnina. Uwielbia gotować i oglądać programy kulinarne. Marzy o prowadzeniu własnej restauracji. Najpierw jednak musi pokonać chorobę.

We wrześniu zdiagnozowano u Niej zespół MDS – chorobę, której nie da się wyleczyć lekami. Jedynym ratunkiem jest przeszczepienie szpiku. Przyjdź, zarejestruj się do bazy potencjalnych Dawców szpiku! Możesz uratować życie Wiktorii lub innej osoby chorej na nowotwór krwi!

Kalendarz innych wydarzeń:

niedziela, 4 listopada 2018
 • 14:00 – 18:00 Koncert "Dla Wiktorii" w Żnińskim Domu Kultury, ul. Pocztowa 15
piątek, 9 listopada 2018
 • 10:00 – 18:00 Piknik w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, ul. Dąbrowskiego 14
 • 17:00 – 21:00 Recital w Żnińskim Domu Kultury, ul. Pocztowa 15

Dostęp do szkolnej sieci WiFi

Dostęp do szkolnej sieci WiFi

Dostęp do szkolnej sieci WiFi

Przypominamy, że druk wniosku o przyznanie dostępu do szkolnej sieci WiFi można otrzymać w sekretariacie szkoły oraz pobrać ze strony szkoły.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie.

Utworzymy klasę patronacką z LafargeHolcim

Utworzymy klasę patronacką z LafargeHolcim

Utworzymy klasę patronacką z LafargeHolcim

24 października 2018 w siedzibie firmy LafargeHolcim w Cementowni Kujawy w Bielawach odbyła się kolejna sesja dialogu społecznego. Lafarge od początku swojej działalności w Polsce stara się budować pozytywne i partnerskie relacje ze społecznościami lokalnymi. Dialog społeczny służy poznawaniu potrzeb lokalnych instytucji i społeczności oraz wprowadzaniu realnych, pozytywnych zmian w miejscach, w których działa.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Lafarge pozytywnie odniosła się do pomysłu utworzenia klasy patronackiej w celu odtworzenia w Piechcinie szkolnictwa zawodowego. We wrześniu br. odbyło się spotkanie Pana Marka Michalskiego, Dyrektora Cementowni Kujawy, z Panią Dyrektor Renatą Koszczewską-Smutek, podczas którego zadeklarowano wstępny harmonogram utworzenia klasy patronackiej w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie. Dzisiaj Pan Dyrektor oficjalnie zaprezentował szczegóły tego harmonogramu podczas sesji dialogu społecznego, informując również, że w proces tworzenia włączą się stali podwykonawcy, np. firmy Parem i Rembek.

W najbliższym czasie ustalone zostaną wszystkie szczegóły umowy patronackiej, której podpisanie jest przewidziane do końca 2018 roku. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku kilkoro uczniów naszej szkoły będzie odbywać cotygodniowe praktyki w Cementowni Kujawy, najnowocześniejszej cementowni w Europie, przy współpracy z firmą Parem. Zostaną oni ambasadorami idei utworzenia klasy patronackiej, która rozpocznie naukę we wrześniu 2019 roku.

Dzisiejsze ogłoszenie rozpoczęcia współpracy jest osobistym sukcesem Pani Dyrektor Renaty Koszczewskiej-Smutek, która od trzech lat zabiegała o utworzenie klasy patronackiej u poprzedniego dyrektora Cementowni. Pan Marek Michalski objął funkcję dyrektora w sierpniu tego roku i jedną z pierwszych decyzji było nawiązanie kontaktu między obiema instytucjami. Nasza szkoła jest spadkobiercą Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Kombinacie Cementowo-Wapienniczym „Kujawy”, którego spadkobiercą jest Cementownia Kujawy. Szkoła przez lata kształciła i dostarczała kadry dla kombinatu. Utworzenie klasy patronackiej będzie powrotem do tego historycznego związku między szkołą i zakładem pracy.

Zakończenie akcji pomocy dla zwierzaków

Zakończenie akcji pomocy dla zwierzaków

Zakończenie akcji pomocy dla zwierzaków

Przez ostatni miesiąc w naszej szkole odbywała się zbiórka karmy oraz koców i innych tekstyliów dla zwierząt w schronisku w Inowrocławiu.

Akcję zorganizowały Ewa oraz Martyna pod skrzydłami Pani Pedagog. Do zbiórki zaangażowała się cała placówka.

Serdeczne podziękowania należą się Pani Pedagog - za inicjatywę, Dziewczynom oraz ich pomocnicom - za nagłośnienie akcji, a także wszystkim Darczyńcom - za ofiarowane rzeczy.

Więcej zdjęć TUTAJ

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję
Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Pracownikom Obsługi
za zaangażowanie i trud wychowawczy, dzięki którym nasi uczniowie
zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania i przygotowują
do samodzielnego dorosłego życia.

Życzę Państwu uśmiechu na codzień, wielu sukcesów
i dużo sił, aby ta pasja, która towarzyszy Wam każdego dnia, nigdy nie wygasła,
a wdzięczność i uznanie uczniów i wychowanków za Wasz wysiłek nie miały końca.

Prezes Pałuckiego Stowarzyszenia "Przyszłość"

Muzyczne Otrzęsiny 2018

Muzyczne Otrzęsiny 2018

Muzyczne Otrzęsiny 2018

4 października odbyły się "Otrzęsiny Muzyczne" klas pierwszych. Nasi nowi uczniowie musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami, podczas których królowała muzyka z lat 70-90 ubiegłego stulecia:

1. Jaka to melodia.
2. Tor przeszkód.
3. Śpiewanie piosenek.
4. Taniec do wybranych utworów.

Dopełnieniem zmagań były konkurencje sportowe i sprawnościowe, między innymi ubieranie na czas stroju strażackiego i wojskowego.

Na zakończenie wręczone zostały pamiątkowe "Dyplomy Pierwszaka". Witamy Was w naszej społeczności i życzymy samych sukcesów!

Otrzęsiny zostały przygotowane przez Samorząd Uczniowski, którym opiekuje się Pani Bogusława Burdyna-Goulart. Dziękujemy!

Więcej zdjęć TUTAJ

"Mój pierwszy raz" z Gazetą Wyborczą

"Mój pierwszy raz" z Gazetą Wyborczą

W naszej szkole dużą uwagę przykładamy do kształtowania postaw obywatelskich, dlatego zachęcamy naszych uczniów do licznego i świadomego udziału w wyborach i przekonujemy, że każdy głos ma znaczenie i jeden głos może wszystko zmienić.

Tymczasem statystyki są porażające - dwóch na trzech naszych znajomych nie interesuje się tym, co się dzieje w ich państwie, mieście, na osiedlu. Ponad połowa nie chce iść na wybory, bo uważa, że pojedynczy głos się nie liczy. Kolejnych kilkanaście procent deklaruje udział w wyborach, aczkolwiek głosują bez głębszego zastanowienia lub nawet nie wiedzą na kogo.

Aby dodatkowo zachęcić młodych do udziału w nadchodzących wyborach samorządowych, Gazeta Wyborcza przygotowała niespodziankę dla osób w wieku 18-22 lat, które w tym roku po raz pierwszy mogą zagłosować - darmowy dostęp do wszystkich tekstów do końca listopada. Szczegóły na stronie multimedia.wyborcza.pl/pierwszyraz.

Zachęcamy Was do skorzystania z tej okazji, aby podnieść swoją świadomość obywatelską i 21 października oddać wartościowy głos. A przy okazji przez 2 miesiące czytać gazetę za darmo, na komputerze, smartfonie czy tablecie.

Piknik Niepodległościowy

29 września w Wójcinie odbył się "Piknik Niepodległościowy" z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania wielkopolskiego".

Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu w Wójcinie oraz przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich od złożenia okolicznościowych wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy przez lokalne władze samorządowe, stowarzyszenia, harcerzy, uczniów z Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie oraz przez mieszkańców Wójcina i okolic. W asyście pocztu sztandarowego 1. Batalionu Saperów Wielkopolskich z Wągrowca pod dowództwem Mariusza Sulińskiego, sztandarowy Piotr Kaczmarek, asysta Tomasz Kaczmarek, oddali honory na grobach żołnierzy Powstania Wielkopolskiego i żołnierzy z okresu II Wojny Światowej.

W drugiej części odbyła się prelekcja o Powstaniu Wielkopolskim, którą poprowadził Pan Tomasz Kaczmarek, oraz pokazy judo i samoobrony z sekcją sportów walki działającą przy Mogileńskim Domu Kultury, pod kierownictwem trenera Mariusza Sulińskiego.

W trzeciej części odbył się konkurs pt. "Kocham Cię, Polsko", w którym wszyscy świetnie się bawili. Imprezę zakończył poczęstunek, miedzy innymi grochówki wojskowej.

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie "Malwa", działające w Wójcinie, natomiast patronat honorowy objął Wójt Jezior Wielkich, Pan Dariusz Ciesielczyk.

Mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce

Mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce

Mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce

26 września 2018 roku w Barcinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce. Do rywalizacji stanęli uczniowie z ośmiu szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim, Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie, Liceum Ogólnokształcące w Barcinie oraz Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie.

Młodzież rywalizowała w konkurencjach biegowych (100, 200, 400, 800 i 1000 metrów oraz sztafeta 4x100 metrów), skoku w dal i pchnięciu kulą. Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja zespołowa.

W pchnięciu kulą dziewcząt I miejsce zdobyła Ewelina Pas, z wynikiem 8,20m, a III miejsce zdobyła Anna Stężewska, z wynikiem 7,76m.
W skoku w dal chłopców I miejsce zdobył Mikołaj Zalewski, z wynikiem 5,67m.

Pozostali zawodnicy naszej szkoły przyczynili się do zajęcia 6. pozycji w klasyfikacji zespołowej, godnie walcząc na bieżni.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej zdjęć TUTAJ

Pomóż zwierzakom ze schroniska przetrwać zimę

Pomóż zwierzakom ze schroniska przetrwać zimę

Pomóż zwierzakom ze schroniska przetrwać zimę

W związku ze zbliżającą się zimą samorząd szkolny organizuje zbiórkę karmy i ciepłych tkanin dla zwierzaków z inowrocławskiego schroniska. Do 5 października w świetlicy szkolnej można zostawiać dary dla zwierzaków, takie jak:

 • karma sucha i w puszkach dla psów i kotów,
 • ryż, makaron, kasza,
 • koce, pledy.
Celem akcji jest zadbanie, by zwierzakom nie było głodno i chłodno.

Zachęcamy wszystkich do udziału w tej zbiórce.

DZIĘKUJEMY!

Dzień Przedszkolaka 2018

Dzień Przedszkolaka 2018

Dzień Przedszkolaka 2018

20 września przypada Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, święto ustanowione w 2013 roku z inicjatywy dyrektorów łódzkich przedszkoli. Tego dnia placówki organizują moc atrakcji dla dzieci.

Uczniowie naszej szkoły wpisali się w obchody tego święta odwiedzając Przedszkole w Piechcinie. Podczas wizyty czytali dzieciom książki i poczęstowali je słodyczami.

Sympatyczna Olimpiada 2018

Sympatyczna Olimpiada 2018

Sympatyczna Olimpiada 2018

W dniach 14-15 września w Barcinie odbyła się Sympatyczna Olimpiada. To już kolejna odsłona imprezy, podczas której spotykają się dzieci i młodzież z terenu Gminy Barcin oraz województwa kujawsko-pomorskiego, działające w grupach realizujących ideę programu "Profilaktyka a Ty".

Celem imprezy jest propagowanie życia radosnego, bezpiecznego, bez nałogów i przemocy. Nasi uczniowie również zostali zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu i bawili się wyśmienicie.

Więcej zdjęć TUTAJ

Najlepsi z najlepszych 2018

Najlepsi z najlepszych 2018

Najlepsi z najlepszych 2018

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna absolwentka naszej szkoły, Weronika Czołgosz, została najlepszą uczennicą w powiecie w kategorii Najlepszy z najlepszych spośród społeczności uczniowskiej szkół zawodowych w plebiscycie "Laur Klemensa". Nagrody przyznawane są od 2005 roku uczniom i absolwentom, którzy w sposób znaczący wyróżnili się spośród społeczności szkolnych. Pamiątkowa statuetka i dyplom zostały wręczone podczas uroczystej gali w Żnińskim Domu Kultury.

W plebiscycie nominowani byli również:

 • w kategorii twórca - nasz absolwent Marcin Erdmann,
 • w kategorii społecznik - uczeń klasy II TL Miłosz Orzechowski.

Sama nominacja ucznia jest wyróżnieniem doceniającym jego trud włożony w zdobywanie wiedzy i ogromnym sukcesem edukacyjnym, dlatego wszystkim serdecznie gratulujemy tego osiągnięcia.

Plan lekcji od poniedziałku

W zakładce "Uczeń > Plan lekcji" dostępny jest już plan lekcji na cały tydzień. Plan obowiązuje od poniedziałku, 17 września.

UWAGA: Jutro, wyjątkowo, nie będzie lekcji wdżr - klasa I BS zacznie lekcje o 8:55, klasa III ZSZ zacznie zajęcia o godzinie 10:35, a klasa II BS skończy o godzinie 13:00.

Plan lekcji na piątek, 14 września

Plan lekcji na piątek, 14 września

Plan lekcji na piątek, 14 września

W załączeniu przedstawiamy plan lekcji na najbliższy dzień.

Dodatkowo nauczanie indywidualne w klasie I:
8:05 - 9:40 Socjoterapia

A już w weekend zamieścimy plan na cały tydzień.

Zebrania z rodzicami

Pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami odbędą się 18 września 2018 roku o godzinie 16.30.

Z uwagi na konieczność wdrożenia zapisów RODO, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Plan lekcji na czwartek, 13 września

Plan lekcji na czwartek, 13 września

Plan lekcji na czwartek, 13 września

Uwaga, dziś zamieszczamy dwa plany lekcji - ten jest na czwartek.

Dodatkowo nauczanie indywidualne w klasie IV:
8:05 Psycholog

Plan lekcji na środę, 12 września

Plan lekcji na środę, 12 września

Plan lekcji na środę, 12 września

Uwaga, dziś zamieszczamy dwa plany lekcji - ten jest na środę.

Dodatkowo nauczanie indywidualne w klasie IV:
7:15 Rewalidacja
13:00 Psycholog

Plan lekcji na wtorek, 11 września

Plan lekcji na wtorek, 11 września

Plan lekcji na wtorek, 11 września

W załączeniu przedstawiamy plan lekcji na najbliższy dzień.

Plan lekcji na poniedziałek, 10 września

Plan lekcji na poniedziałek, 10 września

Plan lekcji na poniedziałek, 10 września

W załączeniu przedstawiamy plan lekcji na najbliższy dzień.

Dodatkowo nauczanie indywidualne w klasie I:
12:15 - 13:00 Geografia
13:20 - 14:05 Historia

Przypominamy też, że jutro mija termin zgłoszeń do udziału w Sympatycznej Olimpiadzie.

Plan lekcji na piątek, 7 września

Plan lekcji na piątek, 7 września

Plan lekcji na piątek, 7 września

W załączeniu przedstawiamy plan lekcji na najbliższy dzień. A już po weekendzie będziemy mogli podać Wam kompletny plan na cały tydzień.

Podziękowania za uratowanie życia

Podziękowania za uratowanie życia

Podziękowania za uratowanie życia

Tygodnik Pałuki w swoim internetowym wydaniu (palukitv.pl) zamieścił dziś materiał filmowy z rozpoczęcia roku szkolnego w piechcińskich szkołach i podziękowań dla młodzieży za uratowanie życia. Relacja z naszej szkoły rozpoczyna się od 1:49.

Dziękujemy :).

Relację można obejrzeć TUTAJ

Plan lekcji na czwartek, 6 września

Plan lekcji na czwartek, 6 września

Plan lekcji na czwartek, 6 września

W załączeniu przedstawiamy plan lekcji na najbliższy dzień.

Plan lekcji na środę, 5 września

Plan lekcji na środę, 5 września

Plan lekcji na środę, 5 września

W załączeniu przedstawiamy plan lekcji na najbliższy dzień.

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

3 września o 12:00 zgromadziliśmy się licznie, aby rozpocząć nowy rok szkolny 2018/2019.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym, a po nim nastąpił niezwykle wzniosły moment. Dwóch uczniów naszej szkoły - Miłosz Orzechowski i Hubert Nowacki - otrzymało pamiątkowe statuetki i grawery z podziękowaniem za ich wspaniałą postawę w czasie wakacji, dzięki której uratowali ludzkie życie. Miłosz, Hubert, jesteście chlubą naszej szkoły i wzorem do naśladowania!

Kolejnym punktem programu było wręczenie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla zdających, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Wszystkim jeszcze raz gratulujemy wysokich wyników!

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła nowych członków grona pedagogicznego. Witamy Was w naszej społeczności i życzymy wielu sukcesów!

Ostatnim punktem uroczystości były krótkie spotkania klas ze swoimi wychowawcami w salach. Tu w szczególności witamy uczniów klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia. Dziękujemy Wam, że wybraliście naszą szkołę i życzymy powodzenia i licznych osiągnięć we wszystkich dziedzinach!

Więcej zdjęć TUTAJ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

To ostatnie dni odpoczynku, nawet letnie upały odeszły już do przeszłości.

Mamy nadzieję, że tęsknicie za nami tak samo, jak my za Wami. Nowy rok szkolny zainaugurujemy w najbliższy poniedziałek, 3 września, punktualnie w samo południe.

Zapraszamy!

Kurs mechanika pojazdów samochodowych

UWAGA !

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żninie informuje, iż kurs mechanika pojazdów samochodowych II stopnia rozpocznie się już 3 września.

Szkoły dla dorosłych zapraszają!

Szkoły dla dorosłych zapraszają!

Szkoły dla dorosłych zapraszają!

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki w szkołach dla dorosłych. Nabór trwa do 20 sierpnia.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły na miejscu, telefonicznie i mailowo. Informacje są dostępne również na stronie www.zsnpiechcin.pl w zakładce Uczeń > Rekrutacja 2018/2019.

Wręczenie świadectw dojrzałości

Wręczenie świadectw dojrzałości

Wręczenie świadectw dojrzałości

3 lipca 2018 w szkolnej świetlicy odbyła się kameralna uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości. Absolwentom Technikum Logistycznego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jeszcze raz serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników na egzaminie maturalnym. Życzymy Wam pomyślności i powodzenia oraz realizacji kolejnych życiowych planów.

Więcej zdjęć TUTAJ

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Rok wyjątkowy, gdyż czworo uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. W tym gronie znaleźli się: Wiktoria Jurek, Wiktoria Piekarska, Oliwia Wilińska i Piotr Kotyński, a oprócz świadectw z "paskiem" otrzymali również pamiątkowe nagrody. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy w minionym roku reprezentowali szkołę podczas licznych wydarzeń, konkursów i zawodów sportowych.

Naszym Absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na dalszej drodze życia. Natomiast wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom życzymy udanego odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

WITAJCIE WAKACJE !!!

Więcej zdjęć TUTAJ

Biesiada Patriotyczna w Słaboszewku

Biesiada Patriotyczna w Słaboszewku

Biesiada Patriotyczna w Słaboszewku

Dnia 10 czerwca w Słaboszewku odbyła się Biesiada Patriotyczna. Brali w niej udział uczniowie z Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie pod kierunkiem pana Mariusza Sulińskiego. W trakcie biesiady odbyła się prezentacja wozu bojowego BRDM, prelekcja o Powstaniu Wielkopolskim, pokazy musztry wojskowej i paradnej oraz saluty armatnie w wykonaniu Bractwa Kurkowego z Piechcina.

Więcej zdjęć TUTAJ

Piknik Małego Księcia

Piknik Małego Księcia

Piknik Małego Księcia

7 czerwca 2018 w Parku 100-lecia w Piechcinie odbył się się piknik rodzinny "Życiowskazy Małego Księcia". W słoneczne popołudnie park wypełnił się czytanymi na głos fragmentami książki Antoine'a de Saint-Exupéry, rysowaniem kredą na chodniku, grami i zabawami, rywalizacją w zawodach, zapachem pysznej karkówki z grilla, śmiechem i muzyką. Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w tym wydarzeniu.

Więcej zdjęć TUTAJ

Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w Piłce Nożnej

Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w Piłce Nożnej

Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w Piłce Nożnej

6 czerwca 2018 odbyły się Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w Piłce Nożnej, w których udział wzięli chłopcy z rocznika 1998 i młodsi. Reprezentacja naszej szkoły, po niezwykle zaciętym i emocjonującym "małym finale", rozstrzygniętym dopiero w rzutach karnych, zdobyła III miejsce! Serdecznie gratulujemy naszym piłkarzom i Trenerowi.

Więcej zdjęć TUTAJ

Zmiany!

Zmiany!

Zmiany!

W ostatnich dniach dokonaliśmy kilku zmian w "internetach".

1. Zmieniliśmy adres strony www szkoły na www.zsnpiechcin.pl

2. Zmieniliśmy adres mailowy szkoły na "sekretariat [małpa] zsnpiechcin.pl". Dotychczasowy adres będzie sukcesywnie wygaszany, więc prosimy korespondencję kierować już tylko na nowy.

3. Zmieniliśmy zasady dostępu do szkolnej sieci WiFi. Wniosek o przyznanie dostępu można pobrać stąd.

Wydrukowany i wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka urządziliśmy wielkie grillowanie. Przygotowania trwały już od rana, a za sukces kulinarny podziękowania należą się Bartkowi, Norbertowi i Piotrkowi, którzy doskonale poradzili sobie z przygotowaniem tylu porcji.

Więcej zdjęć TUTAJ

I po maturze...

I po maturze...

I po maturze...

W piątek, 18 maja, w naszej szkole odbył się ostatni egzamin maturalny w tej sesji.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wszyscy Abiturienci, którzy przystąpili do egzaminów ustnych, mimo początkowych obaw, zdali je pozytywnie. Serdecznie Wam gratulujemy! Dziękujemy Członkom zespołów egzaminacyjnych za ich sprawne przeprowadzenie.

Dyrekcja Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie

Matura 2018

Matura 2018

Matura 2018

Matura 2018 rozpoczęta!

Dziś, punktualnie o 9:00, rozpoczął się egzamin pisemny z języka polskiego. Towarzyszyliśmy naszym maturzystom od drzwi wejściowych do momentu, gdy komisja przystąpiła do otwarcia kopert z zestawami dla zdających. Humory dopisywały zarówno przed jak i po zakończonym egzaminie. Teraz czas na relaks i ostatnie powtórki przed matematyką.

Więcej zdjęć TUTAJ

I Konkurs Recytatorski i Wokalny

I Konkurs Recytatorski i Wokalny

I Konkurs Recytatorski i Wokalny

26 kwietnia 2018 w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Wokalny "Zielono mi".

Do udziału zaproszona została młodzież z powiatów żnińskiego, inowrocławskiego i mogileńskiego. Młodzi wykonawcy mieli zaprezentować swoje interpretacje tekstów Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego lub Jeremiego Przybory.

Do konkursu przystąpiło dziesięcioro wykonawców reprezentujących szkoły z Barcina i Pakości, a do swoich występów wszyscy wybrali teksty Agnieszki Osieckiej.

Decyzją jury w kategorii recytacja nagrodzeni zostali:

I miejsce - Bruno Maciejewski z Zespołu Szkół w Barcinie, "Szukam wiatru w polu".

II miejsce - Patrycja Wietrzykowska z Gimnazjum im. E. Estkowskiego w Pakości, "Zły księżyc".

III miejsce - Eliza Pawłowska ze Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości, "Szukam wiatru w polu".

W kategorii wokal zwyciężyły:

I miejsce - Julia Bronk z Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie, "Wariatka".

II miejsce - Daria Klecha z Zespołu Szkół w Barcinie, "Miasteczko cud".

III miejsce - Matylda Kopczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, "Dobranoc Panowie".

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy talentu. I już dziś zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

Więcej zdjęć TUTAJ

Wycieczka do Trójmiasta

Wycieczka do Trójmiasta

Wycieczka do Trójmiasta

18 kwietnia, korzystając z dnia wolnego od zajęć dydaktycznych, klasa IV TL wybrała się na wycieczkę do Trójmiasta. Rozpoczynając od spaceru przez gdańskie Stare Miasto i wejścia na wieżę Katedry Mariackiej, przez wspólny obiad i chwilę lenistwa na plaży w Brzeźnie, a kończąc na spacerze po Dolnym Sopocie i molo, dzień upłynął na licznych rozmowach, których zwieńczeniem było podsumowanie czterech lat wspólnej nauki, w kręgu, na plaży. Pogoda i dobry humor dopisywały przez cały dzień, a pojawiające się chwile zadumy i refleksji uświadomiły wszystkim, że czas płynie nieubłaganie, że coś się kończy, a coś się zaczyna... Jednak obecność Rogera, ubiegłorocznego absolwenta, pokazuje i daje nadzieję, że nie wszystko się kończy :)

Więcej zdjęć TUTAJ

Wiosna z pasją

Wiosna z pasją

Wiosna z pasją

Z okazji rozpoczęcia wiosny uczniowie klas I - Kinga Domieracka, Jagoda Ciężka i Miłosz Orzechowski - zorganizowali dzień pod hasłem "Wiosna z pasją". W ramach obchodów odbył się konkurs międzyklasowy dotyczący wiedzy przyrodniczej oraz konkurs na najpiękniejszą klasową Panią Wiosnę. Nagrodami w tych konkursach były certyfikaty "Dzień bez pytania", a wywalczyli je zdobywcy pierwszych trzech miejsc. W kąciku urody znajdowały się stoiska z tatuażem z henny (Ania Stężewska kl. lll TL) i ze stylizacją paznokci (Honorata Godek i Ewelina Pas kl. lll TL). Nie zabrakło również stanowiska grupy airsoff'owej ASG, zaproszonej przez członka grupy Norberta Stróżewskiego kl. ll TL, występu duetu z hip-hopem o wiośnie (Kacper Borowiak i Kacper Kaczmarek kl. l TL), oraz konkursu dotyczącego gier komputerowych, prowadzonego przez Piotra Kotyńskiego z klasy II TR.

Więcej zdjęć TUTAJ

Międzynarodowy Dzień Liczby π

Międzynarodowy Dzień Liczby π

Międzynarodowy Dzień Liczby π

W środę 14 marca świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Liczby π. Z tej okazji odbył się konkurs matematyczny, w którym wzięli udział uczniowie z klas technikum logistycznego oraz technikum organizacji reklamy. Uczestnicy konkursu mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę o liczbie π, zapamiętać cyfry składające się na jej rozwinięcie, a także wykazać kreatywność, poprzez wyszukiwanie słów zaczynających się od „pi” oraz tworzenie zdań zawierających słowa z „pi”. Zwycięzcą konkursu została Ewa Świdzińska z II TR, a kolejne miejsca zajęli Jakub Domieracki z IV TL i Piotr Kotyński z II TR. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, związane z liczbą π. Gratulujemy!

Więcej zdjęć TUTAJ

"Podaruj siebie innym" - Ferie z wolontariatem

"Podaruj siebie innym" - Ferie z wolontariatem

Rozpoczynamy ferie z wolontariatem pod hasłem "Podaruj siebie innym". Ferie dla dzieci i młodzieży realizujemy jako zadanie publiczne w ramach promocji i organizacji wolontariatu, współfinansowane ze środków Zarządu Powiatu w Żninie, we współpracy ze Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka w Toruniu, Rodzinnym Domem Dziecka w Jaksicach, Świetlicą Środowiskową w Piechcinie oraz Szkolnym Klubem Wolontariatu "Razem". Co przed nami? Między innymi:

 • Warsztaty dla wolontariuszy: misja wolontariatu, kodeks wolontariusza, cechy osobowości, empatia, emocje i uczucia. Bezpieczne sposoby rozładowywania przykrych i trudnych emocji.
 • Warsztaty z komunikacji, asertywności oraz motywacji.
 • Warsztaty kreatywności.
 • Kulinarne podróże po świecie.
 • Dzień na sportowo.
 • Warsztaty fotograficzne.
 • Warsztaty poświęcone ścieżce kariery.
 • Spacer po Piechcinie.
 • Wspólne posiłki i noclegi.

Więcej zdjęć TUTAJ

Ciasteczka cynamonowe

Ciasteczka cynamonowe

Ciasteczka cynamonowe

Ruszyły przygotowania do ferii z wolontariatem. Nicole i Piotr wypiekali dziś ciasteczka cynamonowe, którymi będziemy częstować uczestników naszych zajęć.

Więcej zdjęć TUTAJ

Gala "Nauczyciel na Medal 2017"

1 grudnia w kujawsko-pomorskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się gala wręczenia nagród w plebiscycie "Nauczyciel na Medal". Wystartowało w nim ponad 1000 nauczycieli z całego województwa.

Do Torunia zaproszeni zostali wszyscy zwycięzcy eliminacji powiatowych, których podczas gali uhonorowano dyplomem i tytułem Nauczyciela na Medal oraz medalem od marszałka województwa. Specjalne dyplomy i gratulacje odebrali zwycięzcy finału wojewódzkiego, a wśród nich Renata Koszczewska-Smutek i Ariel Nadolski.

To ogromny sukces naszej szkoły, bo Pani Dyrektor otrzymała to wyróżnienie po raz czwarty z rzędu, a w historii tego plebiscytu nie zdarzyło się, by wśród laureatów finału wojewódzkiego było dwoje nauczycieli z jednej szkoły.

Więcej zdjęć TUTAJ

Stypendium Premiera

28 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wręczono Stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. Piotr Kotyński, uczeń II klasy Technikum Organizacji Reklamy, otrzymał je z rąk Kuratora Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Dyrektor serdecznie gratulują tego osiągnięcia oraz życzą dalszych sukcesów.

Więcej zdjęć TUTAJ

Nagrody Dyrektora 2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczyciele i Pracownicy Obsługi odebrali z rąk Dyrektora nagrody przyznane za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz za zaangażowanie i trud.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w pracy.

Więcej zdjęć TUTAJ

Nagrody uczniów z okazji Dnia Nauczyciela

W podziękowaniu za ubiegłoroczną pracę i z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie naszej Szkoły, w drodze głosowania, wyróżnili Nauczycieli oraz Pracowników Administracji i Obsługi, przyznając nagrody w następujących kategoriach:

Anioł cierpliwości
Umysł ścisły
Mistrz motywacji
Wymagający nauczyciel
Stróż przeszłości
Gawędziarz
Sportsman
Przewodnik turystyczny
Władca czarnej magii
Przewodnik po literaturze
Mistrz ciętej riposty
Stoicki spokój
Wyrozumiały cerber Wesoły duszek
Mentor

Wzruszeniom nie było końca.

Więcej zdjęć TUTAJ

Otrzęsiny klas pierwszych 2017

16 października odbyły się „Bajkowe Otrzęsiny” klas pierwszych, przygotowane przez klasę drugą Technikum Organizacji Reklamy i Logistyki i jej wychowawcę, Pana Rafała Sobaszkiewicza. Na wstępie na twarzach kociaków namalowano uszy, nosy i wąsy. Jednak zanim pierwszaki zostały włączone do naszego grona, musiały sprostać zadaniom, jakie przygotowali dla nich starsi koledzy. Pod czujnym okiem jury odbyły się następujące konkurencje: zdobywanie Zasiedmiogórogrodu z udeptywaniem balonów, odgadywanie tytułów bajek na podstawie rekwizytów i melodii, oddzielanie grochu od kaszy, odgadywanie postaci z bajek pokazywanych bez użycia słów, zawody Strażaka Sama. Zabawa była doskonała, co widać na zdjęciach w galerii.

Więcej zdjęć TUTAJ

Integracja 2017

Klasa III Technikum przygotowała 26 września zabawę integracyjną, w ramach której klasy pierwsze mogły się bliżej poznać ze społecznością uczniowską i nauczycielami. W zabawie wzięli udział czarodzieje z Hogwartu, którym przewodziła dobrze nam znana czarodziejka Renata z kotem o imieniu Tiger na ramieniu.

Więcej zdjęć TUTAJ

Stypendium Starosty Żnińskiego

Z przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły Wiktoria Piekarska uzyskała stypendium Starosty Żnińskiego za wybitne osiągnięcia sportowe. Dyrektor i kadra nauczycielska składają gratulacje dla Wiktorii oraz życzą jej i trenerowi Jakubowi Wojciechowskiemu osiągania kolejnych sukcesów na stołach bilardowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Po powitaniu uczniów i przedstawieniu kadry pedagogicznej, pani dyrektor pogratulowała i wręczyła świadectwa uczniom, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe. Wyróżnieni zostali także ci uczniowie, którzy uzyskali stypendia za szczególnie dobre wyniki w nauce.

Więcej zdjęć TUTAJ

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca oficjalnie pożegnaliśmy rok szkolny 2016/2017. Po 10 miesiącach nauki uczniowie mogą w końcu oderwać się od nauki i sprawdzianów. Szkolne ławki opustoszeją aż do 4 września. Pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek wręczyła wyróżnienia i nagrody najzdolniejszym uczniom. W tym roku najlepsze wyniki w nauce, a tym samym świadectwo z wyróżnieniem, uzyskali: Piotr Kotyński z klasy I TR oraz Marcin Erdmann z klasy III TL. Nadmienimy, że Marcin po raz drugi został wytypowany do ubiegania się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Serdecznie gratulujemy. Przyznano także dyplomy i upominki tym, którzy angażowali się w szkolnych konkursach oraz działali na rzecz wolontariatu i samorządu. Mury naszej szkoły opuścili również absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Życzymy wszystkim wielu sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom, rodzicom życzymy udanego i bezpiecznego odpoczynku. Zbierajcie siły na następny rok szkolny i do zobaczenia za dwa miesiące!

Więcej TUTAJ

Wakacje, znów będą wakacje... :)

Jak widać niektórzy już poczuli wakacyjny klimat :) Wakacje, znów będą wakacje, Na pewno mam rację wakacje będą znów!

Więcej TUTAJ

Turniej Piłki Nożnej

14 czerwca na boisku „Orlik” w Żninie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad zawodami objął Starosta Żniński. W rozgrywkach wzięli udział zawodnicy ze szkół w Żninie, Janowcu Wielkopolskim, Gąsawie, Łabiszynie i Piechcinie. Mecze rozgrywano w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Bardzo emocjonujący przebieg miało spotkanie naszej drużyny z drużyną ZSN Gąsawa o trzecie miejsce. Nasi zawodnicy zdołali odrobić stratę i tym samym doprowadzić do rzutów karnych, w którym przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Więch (III ZSZ), Hubert Jegers (III TL), Konrad Nawrocki (III TL), Krystian Woźniak (III TL), Patryk Dojss (II TL), Przemysław Sajdyk (II ZSZ), Eryk Trawka (III ZSZ), Filip Wisz (III ZSZ). Gratulujemy III miejsca!

Więcej TUTAJ

Biwak w Gozdawie :)

Klasa II TL z opiekunkami p. Iloną Kopeć i p. Barbarą Harral 6 i 7 czerwca udała się na biwak do Gozdawy. Młodzież mogła aktywnie spędzić czas grając w piłkę czy bilard. Nie zabrakło zabaw integrujących grupę oraz przejażdżki westernowym pociągiem po okolicy :)

Więcej TUTAJ

Matematyka nie musi być nudna ;)

Pani Joanna Gapińska - nauczycielka matematyki - pomaga uczniom kształtować wyobraźnię przestrzenną ćwicząc na modelach brył. Na początku uczniowie konstruowali bryły platońskie (czworościan foremny, sześcian, dwunastościan foremny, dwudziestościan foremny). Modele pomogły im w ustaleniu liczby ścian, wierzchołków oraz krawędzi różnych brył. Następnie konstruowali bardziej skomplikowane bryły np. dwudziestościan ścięty (piłka nożna na taki kształt, więc panowie wykazywali duże zainteresowanie). Na koniec każdy miał okazję wykazać się kreatywnością i wykonać wymyślona samodzielnie konstrukcje.

Więcej TUTAJ

Konkurs savoir vivre

5 czerwca z okazji Dnia Savoire Vivre'u odbył się szkolny konkurs na najlepiej nakryty stół. Uczestnicy konkursu oceniani byli za przygotowanie stołu dla dwojga osób. Punkty przyznawano za właściwe ustawienie naczyń, sztućców, krzeseł oraz za estetykę. Konkurs przygotowała pani Barbara Harral.

W konkursie na najlepiej nakryty stół pierwsze miejsce zajęły Oliwia Wilińska i Ewelina Pas z II TL. Jury postanowiło również wyróżnić Julitę Furmaniak z klasy I TL. Gratulujemy :)

Więcej TUTAJ i TUTAJ

Grillowanie

Wspólne grillowanie z okazji Dnia Dziecka. Pani dyrektor wręczyła również wyróżnienie Paulinie Stróżewskiej (III ZSZ) za 100% frekwencję i wzorowe zachowanie podczas kursów zawodowych.

Więcej TUTAJ

Festiwal Nauki i Pasji

1 czerwca odbyła się druga edycja Festiwalu Nauki i Pasji pod hasłem "Dzieci dzieciom". W imprezie, przy stadionie miejskim w Barcinie oraz Hali Widowiskowo-Sportowej, udział wzięły wszystkie szkoły działające na terenie gminy Barcin. W tegorocznym festiwalu gimnazjaliści i licealiści byli współautorami przedsięwzięć. Dzieci mogły zapoznać się m.in. z doświadczeniami fizyczno-chemicznymi, robotyką, sztuką rysowania oraz wieloma innymi pokazami. Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Jurek i Ania Stężewska na warsztatach z nauki rysowania, Julita Furmaniak i Agata Adamska uczyły czesania warkoczy, natomiast Oliwia Wilińska i Nicole Orłowska pokazywały sztukę składania serwetek i składanie motyli metodą origami.

Więcej TUTAJ

Konkurs o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

31 maja w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Naszą szkołę reprezentowała Wiktoria Jurek (I TR), która zajęła III miejsce oraz Jakub Domieracki (III TL), który zdobył wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy :) Uczniów przygotowała pani Barbara Harral.

Więcej TUTAJ

SymPaTyczna Olimpiada

26 i 27 maja w gimnazjum w Barcinie odbywa się SymPaTyczna Olimpiada. Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy biorą udział w tego rodzaju przedsięwzięciu. SymPaTyczna olimpiada działa w ramach programu PaTPORT - ośrodka twórczej profilaktyki rówieśniczej, w którym młodzież z barcińskiego gimnazjum i liceum podejmuje temat zagrożeń i niebezpieczeństw, angażuje młodzież i dorosłych w rozpowszechnianie idei życia wolnego od uzależnień. W ramach olimpiady odbyły się zawody lekkoatletyczne. Możemy pochwalić się pierwszym miejscem Patryka Kardacha w pchnięciu kulą oraz drugim miejscem Piotra Kotyńskiego w biegu na 1000 m. Po zawodach sportowych uczestnicy wzięli udział w różnego rodzaju warsztatach tematycznych przygowanych przez organizatorów. Jutro drugi dzień olimpiady - warsztaty profilaktyczne oraz podsumowanie projektu.

Więcej TUTAJ

Noc Muzeów w Tucznie

20 maja odbyła się kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. W tym roku również nasza szkoła włączyła się do tej akcji. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie po raz piaty zorganizował Noc Muzeów, w tym roku pod hasłem "Kujawskie zdrowie w czynach, historii i mowie", czyli wszystko co związane ze zdrowiem, sportem i zdrowym stylem życia. Zwiedzający przy naszym stoisku mogli poczęstować się owocowymi szaszłykami, czy zdrową surówką. Ponad osiemdziesiąt osób wzięło udział w II Biegu Muzealnym - dystans 5 km. Wśród zawodników był nauczyciel z naszej szkoły pan Rafał Sobaszkiewicz. Miłośnicy motoryzacji mogli wziąć udział w II Wiosennym Zlocie Legend PRL. Jednym z punktów programu było tańczenie belgijki - zainicjowane przez młodzież z naszej szkoły. Dużą popularnością cieszył się nasz szkolny miś (w tej roli Wiktor Lewandowski), z którym chętnie fotografowali się nie tylko najmłodsi uczestnicy imprezy. Serdecznie dziękujemy dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie za zaproszenie.

Więcej TUTAJ

Erasmus+

W naszej szkole gościliśmy grupę uczniów z gimnazjum w Pakości biorących udział w projekcie Erasmus+. Erasmus jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Polega na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. W spotkaniu projektowym w pakoskim gimnazjum uczestniczyła młodzież z trzech krajów, projekt odbył się pod hasłem "Smacznie, zdrowo, na sportowo". Wzięło w nim udział 40 uczniów: z Litwy, Łotwy, Włoch i Polski. Głównymi celami projektu było zapoznanie z kulturą i kuchnią innych krajów, promowanie zdrowego stylu życia oraz poprawa umiejętności językowych.

Więcej TUTAJ

Pokazy lotnicze w Powidzu

13 maja grupa mundurowa pod opieką pana Mariusza Sulińskiego zwiedzała 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W tym dniu odbywał się Dzień Otwartych Koszar. Fani lotnictwa mogli zobaczyć wystawę statyczną polskiego i amerykańskiego sprzętu wojskowego, w tym statki powietrzne, sprzęt wysokościowo-ratowniczy, sprzęt lotniskowy, a także prezentację Zespołu Działań Specjalnych. Podczas obchodów Święta 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu nie zabrakło pokazów lotniczych. Na niebie zaprezentowały się samoloty: F-16, Su-22, MiG-29, Zespół "ORLIK" – PZL-130, C-130 Hercules, C-295 Casa, M-28, a także śmigłowce W-3, Mi-17.

Więcej TUTAJ

Podsumowanie promocji

Pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek podsumowała akcję promującą szkołę i podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie całej kampanii reklamowej.

Wiecej TUTAJ

Dzień bez Śmiecenia

11 maja - Dzień bez Śmiecenia. W tym roku obchodzony jest pod hasłem #ChceMiSie i zachęca do segregacji odpadów obalając od lat powtarzane na ten temat mity. Kampania przypada w wyjątkowym okresie – od lipca wchodzą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, jednolite dla całego kraju. Dzień ten obchodzony jest w Polsce już po raz 11. Podczas tegorocznej edycji Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. uczy przede wszystkim świadomej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Nasze odpady to wartościowe surowce wtórne! Pamiętajcie – segregacja odpadów i ich recykling to nasze wspólne, wielkie zadanie do wykonania nie tylko na 11 maja, lecz na cały rok! Polak produkuje 300 kg odpadów rocznie. Nasi uczniowie mogli zweryfikować swoją wiedzę na temat segregacji podczas konkursu przygotowanego przez panią Joannę Gapińską. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali quiz, natomiast w drugim etapie konkursu zadaniem uczniów było odpowiednie posegregowanie odpadów. Najlepiej z zadaniami poradziła sobie Weronika Czołgosz z II ZSZ, drugie miejsce zajął Piotr Trela z III ZSZ, trzecie Julita Furmaniak z I TL. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Wiecej TUTAJ

Logistycy w Trzuskawicy S.A.

10 maja klasa II TL pod opieką p. Aleksandry Osmańskiej i p. Ilony Kopeć zwiedzali zakład Trzuskawica S.A. należący do grupy CRH (Cement Roadstone Holding) jednego z największych koncernów budowlanych na świecie produkującego materiały budowlane min. cement, wapno i kruszywa, masy asfaltowe i prefabrykaty betonowe. Pilotami naszej wycieczki byli: pani Ewa Szałecka - Kierownik Działu Jakości i Ochrony Środowiska, Główny Specjalista ds. BHP Zakładu Kujawy, pan Piotr Orzechowski - Specjalista ds. Urządzeń Ochrony Środowiska oraz pan Gwidon Sudoł - Z-ca Szefa Produkcji, którzy doskonale zorganizował nam pobyt w firmie i co najważniejsze zapoznali nas z takimi działami przedsiębiorstwa, jak: produkcja, magazynowanie oraz transport. Na każdym etapie zwiedzania towarzyszyli nam pracownicy poszczególnych działów, opowiadając o realizowanych procesach. Klasa logistyczna mogła poznać procesy magazynowe w praktyce. Do tej pory poznawali je tylko teoretycznie. Bardzo dziękujemy firmie Trzuskawica S.A. za możliwość zwiedzenia zakładu. fot. pan Piotr Orzechowski.

Wiecej TUTAJ

Wręczenie nagród - Mistrz Ortografii

10 maja zostały wręczone nagrody laureatom VI Wielkiego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii”. Przypominamy nazwiska nagrodzonych. Szkoły gimnazjalne: I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Adrianna Bartoś z Gimnazjum nr 1 w Barcinie wyróżnienia: II miejsce - Amelia Szewczak z Zespołu Publicznych Szkół w Piechcinie III miejsce - Zuzanna Nadolska z Gimnazjum im. E. Estkowskiego w Pakości Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Milena Błaszczyk z Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim wyróżnienia: II miejsce - Michał Grycza z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie III miejsce - Krzysztof Nowak z Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Wiecej TUTAJ

Wycieczka do Trójmiasta

Ostatnia wycieczka klasy IV TL.

Wiecej TUTAJ

Zakończenie szkoły - Liceum dla Dorosłych 2017

28 kwietnia był szczególnym dniem dla słuchaczy semestru szóstego liceum ogólnokształcącego. Po trzech latach nauki, okupionej niejednym wyrzeczeniem, otrzymali upragnione świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jak zwykle przy takich okazjach i tym razem nie zabrakło, kwiatów, gratulacji, podziękowań… Pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek życzyła absolwentom realizacji marzeń związanych z zakończeniem nauki w liceum. Ciepłe słowa do swoich podopiecznych skierowała opiekunka słuchaczy - Ilona Kopeć - gratulując im wytrwałości i umiejętności pogodzenia obowiązków szkolnych z pracą zawodową i życiem osobistym. Starosta grupy, pan Mariusz Roszak, w imieniu wszystkich słuchaczy dziękował za życzliwość i motywowanie do nauki. Te osoby, które zdecydowały się na podjęcie jeszcze jednego wyzwania mają przed sobą egzamin maturalny. Trzymamy za wszystkich kciuki i życzymy połamania długopisów!

Wiecej TUTAJ

Zakończenie szkoły IV TL i III LO 2017

28 kwietnia w odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom technikum i liceum. Był to dzień wyjątkowy zarówno dla absolwentów, jak i ich wychowawców, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości – czas refleksji, podsumowań. Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej części absolwentom zostały wręczone statuetki - Białe Kamienie. Tym razem to nauczyciele - pani Iwona Zielińska i pan Paweł Kwaśniewski - wcielili się w rolę konferansjerów, a same statuetki wręczały znane osobistości min. Johnny Deep, Wojciech Cejrowski, Anna Mucha czy Piotr Żyła. Absolwenci otrzymali Białe Kamienie w kategoriach takich jak najlepszy organizator, najlepsza aktorka, mistrz drugiego planu, najlepsza charakteryzacja czy mistrzowie oszczędzania energii. W części drugiej gali świadectwa ukończenia szkoły oraz wyróżnienia odebrali uczniowie klas: IV Technikum Logistycznego i III Liceum Ogólnokształcącego. Pani Renata Koszczewska-Smutek, dyrektor szkoły, gratulowała absolwentom ich dojrzałości, życzyła wiary we własne siły i umiejętności, mądrego wykorzystania wiedzy w dorosłym życiu, wielu sukcesów zawodowych i w życiu prywatnym, odkrywania pasji i realizowania marzeń, radości z życia i oczywiście powodzenia na egzaminie maturalnym i egzaminach zawodowych. W imieniu maturzystów głos zabrali: Roger Pas i Małgorzata Ojczenasz. Podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za opiekę, dobre serce i zdobytą wiedzę. Podkreślali, że „nie zmarnują tego, czego nauczyli się w tej szkole i dzięki ludziom tu poznanym”. Następnie starosta Andrzej Hłond odsłonił galerię uczniów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii szkoły poprzez reprezentowanie placówki w różnego rodzaju konkursach. Uhonorowane osoby - Małgorzata Ojczenasz, Roger Pas, Filip Piotrowicz i Tomasz Liśkiewicz przez cały okres trwania nauki były mocno zaangażowane w życie szkoły. Pożegnanie szkoły na długo pozostanie absolwentom w pamięci. Teraz już tylko matura i egzaminy zawodowe. Życzymy powodzenia.

Wiecej TUTAJ

Wycieczka do Chabska

26 kwietnia grupa mundurowa z panem Mariuszem Sulińskim odwiedziła Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku. Następnie uczennice wzięły udział w treningu judo na hali sportowej w Barcinie.

Wiecej TUTAJ

Targi Szkolne w Żninie

25 kwietnia w hali gimnastycznej I LO w Żninie odbyły się Powiatowe Targi Szkolne. Swoją ofertę edukacyjną dla uczniów kończących gimnazja przedstawiły wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, które działają na terenie powiatu żnińskiego.

Więcej TUTAJ

Drzwi Otwarte 2017

24 kwietnia drzwi naszej szkoły szeroko otworzyły się dla uczniów klas gimnazjalnych oraz ich rodziców. Wszyscy, którzy pragną kontynuować naukę w naszej szkole mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną, poznać nauczycieli, zajrzeć w różne zakamarki szkoły. Naszymi gośćmi byli gimnazjaliści ze szkół w Pakości, Barcinie, Piechcinie, Dąbrowie, Parlinie i Tucznie. Drzwi otwarte w naszej szkole odbywają się już kolejny raz, jednak w tym roku przygotowaliśmy szereg nowości. Uczniowie gimnazjów mogli zapisać się na dowolny warsztat. Każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Uczniowie do wyboru mieli aż 12 form warsztatowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Szczypta samoobrony”, podczas których instruktorzy - pan Mariusz Suliński i pan Krzysztof Jurek, prezentowali elementy ju-jitsu, aikido, judo czy krav-maga. Dla osób, które chciałyby kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w klasie sportowo-obronnej przygotowaliśmy warsztaty w musztry paradnej i wojskowej oraz krótki kurs udzielania pierwszej pomocy. Młodzież zainteresowana kierunkiem logistycznym czy organizacją reklamy brała udział w warsztatach przygotowanych przez nauczycieli zawodu - panią Aleksandrę Osmańską i pana Rafała Sobaszkiewicza. O tym jak ważna w dzisiejszych czasach jest znajomość języków obcych nie trzeba nikogo przekonywać. Ci, którzy zapisali się na warsztaty „Interview – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim”, mogli przez Skype'a porozmawiać z Brytyjczykiem mieszkającym w Polsce i poczuć się jak profesjonaliści szukający pracy w międzynarodowej firmie. Warsztat przygotowała nauczycielka języków obcych - pani Barbara Harral. W naszej szkole nie mogło zabraknąć fachowców kształcenia zawodowego. Chętne osoby mogły sprawdzić jak wygląda przygotowanie do zawodu mechanika, kucharza, fryzjera czy kosmetyczki. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty dla miłośników motoryzacji przygotowane przez pana Pawła Kwaśniewskiego oraz warsztaty kulinarne, przygotowane przez kucharzy z Ośrodka Wypoczynkowego w Chomiąży Szlacheckiej. Gościem specjalnym był Mieszko Włodarczyk - półfinalista programu Mam Talent, autor najtrudniejszych tricków koszykarskich, uznawanym za najwszechstronniejszego koszykarskiego freestylera na świecie. Liczymy, że nasza oferta okaże się dla gimnazjalistów interesująca i od września dołączą właśnie do nas. W najbliższych dniach opublikujemy materiał filmowy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie Drzwi Otwartych. Cały chaos opanowała i o porządek dbała pani Iwona Zielińska :) Przypominamy zainteresowanym, że informacje na temat kierunków kształcenia w przyszłym roku szkolnym można znaleźć na naszej stronie rekrutacyjnej - http://zsnpiechcin.wixsite.com/rekrutacja

Więcej TUTAJ

Życzenia od ZSN

Tradycyjnie już ZSN w Piechcinie życzy wszystkim mieszkańcom Piechcina zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych. Oczywiście ciasteczka są własnoręcznie wypieczone i udekorowane :) Smacznego

Wiecej TUTAJ

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

11 kwietnia w Zespole Szkół w Lubostroniu odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Test dostosowany był dla każdej grupy wiekowej. Wyłoniono zwycięzców z każdej z grup (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Naszą szkołę reprezentowali Bartosz Wilk (I TL) i Filip Piotrowicz (IV TL). Filip Piotrowicz zajął II miejsce w konkursie, tym samym został wicemistrzem Powiatu Żnińskiego w swojej kategorii. Dodajmy jeszcze, że punkty Bartka i Filipa przyczyniły się do zajęcia przez całą reprezentację Gminy Barcin pierwszego miejsca w powiecie. Serdecznie gratulujemy.

Wiecej TUTAJ

Wyróżnienia dla aktywnych

Pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek podziękowała uczniom, którzy reprezentowali szkołę w konkursach i zawodach sportowych. Następnie wręczyła świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Wiecej TUTAJ

Dzień Gofra

Przyzwyczailiśmy się już, że na świecie obchodzone są najrozmaitsze i nietypowe święta - Międzynarodowy Dzień Pizzy, Światowy Dzień Nutelli. Kto z Was wiedział, że dziś obchodzony jest Dzień Gofra? Koniecznie trzeba to uczcić!

Więcej TUTAJ

Dzień Marchewki

5 kwietnia - Dzień Marchewki. Dlaczego świętujemy Dzień Marchewki? Warzywo to jest smaczne i zdrowe. Jedzenie marchewki pozwala dostarczać organizmowi potrzebnych witamin i składników mineralnych. Nasi uczniowie pod opieką pani Ani Małek-Kałek przygotowali pyszną surówkę marchewkowo-porową i częstowali wszystkich sokami marchwiowymi. Co warto wiedzieć o marchewce? Właściwości marchwi: -jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy i najbogatszym źródłem beta-karotenu, -niska kaloryczność (w 100 g marchwi znajduje się tylko 27 kcal i 3,6 błonnik) -zawiera dużo kwasu foliowego i witamin z grupy B, które wpływają korzystnie na zdrowie układu nerwowego oraz usprawniają pracę układu trawiennego, -ze względu na wysoką zawartość mikro- i makroelementów oraz flawonoidów marchewka zapobiega przedwczesnemu starzenie się organizmu, a także dobrze wpływa na stan skóry, paznokci czy włosów. Marchewkę warto docenić i rozpoczynając od 4 kwietnia wprowadzić ją do swojej diety każdego dnia. Jedzmy na surowo, pijmy soki marchwiowe, dodawajmy ją do dań głównych, zup i deserów. Smacznego :)

Więcej TUTAJ

Warsztaty - "Papiery do kariery"

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Papiery do kariery” prowadzonych przez konsultantkę Eurodesk Polska panią Joannę Wojtowicz. Podczas zajęć młodzież uczyła się, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, określała swoje słabe i mocne strony. Uczestnicy poznali także dokumenty składające się na portfolio Europassa, czyli CV i paszport językowy. Dzięki temu nabrali przekonania, że warto się nimi posługiwać prezentując swoje umiejętności i kwalifikacje potencjalnym pracodawcom. Scenariusz warsztatów otrzymał pozytywną opinię doradcy metodycznego w zakresie doradztwa zawodowego Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, więc uczestnictwo w nich to jest z pewnością pierwszy krok do kariery!

Więcej TUTAJ

Konkurs ortograficzny

30 marca, po raz szósty, odbył się w naszej szkole konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii”. Dyktando pełne trudności językowych pisali zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział czterdzieści osób. Swoich sił w potyczkach ortograficznych spróbowali uczniowie: ZSN W Piechcinie, Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, Gimnazjum w Barcinie, ZPS w Piechcinie, ZSN w Gąsawie i ZSN im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim. Wyniki konkursu ogłosimy na naszej stronie www oraz na szkolnym Facebooku. Przypominamy, że Mistrz Ortografii zostanie wyłoniony w każdej kategorii wiekowej.

Więcej TUTAJ

Giełda Szkół - Sławęcinek

Kolejne targi edukacyjne za nami. Tym razem gospodarzem Giełdy Szkół było Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku. Tradycyjnie szkoły ponadgimnazjalne prezentowały swoją ofertę, następnie gimnazjaliści przy stoiskach mogli zapytać szczegółowo o interesujący ich kierunek.

Więcej TUTAJ

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

28 marca w Starostwie Powiatowym w Żninie odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W konkursie brały udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Żnińskiego. Uczestnicy pisali test, następnie przestawiali przygotowane prezentacje. Szóstka najlepszych uczniów, która przeszła do finału, odpowiadała ustnie na pytania komisji. Naszą szkołę reprezentowali (od czterech lat w niezmienionym składzie) Roger Pas, Filip Piotrowicz, Tomasz Liskiewicz. Wszyscy uczestnicy konkursu wspólnie pojadą na wycieczkę do Warszawy (w programie zwiedzanie Sejmu i Zamku Królewskiego).

Więcej TUTAJ

Turniej Wiedzy Pożarniczej

22 marca w świetlicy MDK w Mamliczu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Test dostosowany był dla każdej grupy wiekowej. Wyłoniono po trzech zwycięzców z każdej z grup (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Naszą szkołę reprezentowali Julita Furmaniak (I TL), Bartosz Wilk (I TL), Filip Piotrowicz (IV TL). Filip Piotrowicz zajął I miejsce w konkursie, Bartosz Wilk III. Tym samym chłopaki zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który odbędzie się 11 kwietnia w Lubostroniu. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Więcej TUTAJ

Dzień Talentów - Pakość

W pierwszy dzień wiosny uczniowie naszej szkoły udali się do Gimnazjum w Pakości, aby uczestniczyć w Dniu Talentów oraz Giełdzie Szkół. Pierwszą część promocji stanowiły warsztaty kreatywnej przedsiębiorczości, które prowadzili Piotr Kotyński, Wiktoria Jurek i Martyna Jeż z klasy TR pod kierunkiem p. Rafała Sobaszkiewicza. Zadaniem gimnazjalistów było przygotowanie niezbędnych w reklamie przedsiębiorstwa logo, gadżetów reklamowych, ulotek i minibanerów. Drugą grupę warsztatową prowadził p. Mariusz Suliński. Podopieczni z klasy mundurowej, Ewa Świdzińska, Anna Stężewska i Tomek Liśkiewicz, po krótkim pokazie szkolili wszystkich chętnych w sztuce musztry paradnej. Zarówno warsztaty, jak i zajęcia z musztry spotkały się z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Po części warsztatowej odbyła się Giełda Szkół, podczas której nasz Zespół zaprezentował ofertę edukacyjną oraz zaprosił uczniów pakoskiego gimnazjum na planowane 24 kwietnia Drzwi Otwarte. Mamy nadzieję, że od września spora grupa gimnazjalistów z Pakości stanie się uczniami naszej szkoły.

Więcej TUTAJ

Giełda szkół - Barcin

Rozpoczął się czas "kampanii reklamowych" szkół ;) Podczas licznych targów szkoły prezentują swoją ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. Za nami giełda szkół w Barcinie. Podczas prezentacji szkoły gimnazjaliści mogli uzyskać wszystkie ważne informacje dotyczące kierunków kształcenia oraz zajęć dodatkowych organizowanych w naszej szkole.

Więcej TUTAJ

Dzień Szczęścia

27 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia. W naszej szkole również świętowaliśmy. Zaraz po wejściu do szkoły organizatorzy, p. Chojnacka i p. Kwaśniewski, obdarowywali wszystkich czterolistnymi koniczynkami. Dla uczniów przygotowane były też Kinder niespodzianki poukrywane w różnych zakamarkach szkoły. Szczęśliwcom udało się znaleźć nawet po dwie sztuki. Chętni mogli wziąć udział w śpiewaniu karaoke (oczywiście piosenek o szczęściu). Osoby, które miały na sobie zielone koszulki oraz, które wzięły udział we wspólnym śpiewaniu znalazły również szczęście w słodkich czekoladkach :)

Więcej TUTAJ

Dzień Pamięci (zapamiętywania)

1 marca w naszej szkole odbył się konkurs z okazji Dnia Pamięci. Udział w konkursie zgłosiło ośmioro śmiałków. W pierwszym etapie zadaniem uczestników było zapamiętanie słów w odpowiedniej kolejności. Do drugiego etapu zakwalifikowało się sześć osób. Tutaj zadania były już trudniejsze. Zawodnicy musieli zapamiętać daty imienin czy dopasować nazwiska do zdjęć. Do etapu finałowego przeszły trzy osoby. W finale zawodnicy zmierzyli się z zapamiętaniem listy zakupów oraz dopasowaniem dat do wydarzeń historycznych. Mistrzynią zapamiętywania okazała się Nikola Roszak (I TR), drugie miejsce zajął Patryk Kardach (I TL) natomiast trzecie miejsce zdobył Jakub Domieracki (III TL). Wiadomo, że spożywanie orzechów wpływa korzystnie na pamięć i koncentrację w związku z tym wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pysznymi orzechami. Finaliści dodatkowo otrzymali czekoladę pełną orzechów oraz drobne gadżety. Wszystkim serdecznie gratulujemy wspaniałej pamięci. Poziom był bardzo wyrównany.

Pamięć jest jednym z najważniejszych elementów w życiu człowieka. To dzięki niej wiemy jak trafić do domu, dzięki niej osiągamy sukcesy życiowe i zawodowe, zdobywamy doświadczenie i różne umiejętności. Towarzyszy nam każdego dnia, dlatego warto udoskonalać i ćwiczyć umiejętność lepszego zapamiętywania. Gdy zauważysz spadek wydajności swojej pamięci, nie wahaj się! - poświęć chwilę na jej poprawę.

Wiecej TUTAJ

Podsumowanie balu charytatywnego

Pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie balu charytatywnego. Szczególne podziękowania należały się kelnerom pracującym podczas zabawy: Oliwii Wilińskiej (II TL), Ewelinie Pas (II TL), Wiktorii Piekarskiej (II TL), Nicole Orłowskiej (II TL), Magdalenie Gaczkowskiej (IV TL), Wiktorowi Szydłowskiemu (II TL), Szymonowi Kozickiemu, który nie jest uczniem naszej szkoły ale niejednokrotnie wspomagał nas swoim zaangażowaniem oraz DJ Q-Buchowi (Jakubowi Domierackiemu z klasy III TL). Łącznie zebrano 3200 zł, które zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy Wiktorowi. W imieniu Wiktora serdecznie dziękujemy.

Wiecej TUTAJ

Bieg Tropem Wilczym

26 lutego w lasach w okolicy Gąsawy odbył się Bieg Tropem Wilczym im. Zygmunta Góralskiego. Organizatorem biegu był Klub Sportowy SOKÓŁ Gąsawa.
Ponadto przeprowadzono bieg na dystansie 10 km oraz marsz Nordic Walking na 5 km. Dla dzieci i młodzieży odbył się specjalny bieg na 1963 metry (liczba 1963 oznacza rok, w którym zginął ostatni "Niezłomny").
W organizacji uroczystości pomagali również nasi uczniowie: Ania Stężewska (II TL), Martyna Jeż (I TR), Tomek Liśkiewicz (IV TL) pod opieką pana Mariusza Sulińskiego.

Więcej informacji tutaj

Tłusty czwartek i Dzień Przewodnika

Tłusty Czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Pączek w tym dniu ma zapewnić pomyślność na cały rok. W naszej szkole połączyliśmy to święto z niedawno obchodzonym Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego. Klasa ITL/TR przygotowała podchody. Zadaniem kilkuosobowych drużyn było wykonanie w jak najkrótszym czasie poleceń ukrytych w różnych miejscach szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: Gosia Ojczenasz (III LO) i Piotr Kotyński (I TR). Najlepszy okazał się zespół pana Pawła Kwaśniewskiego. Nagrodą oczywiście były słodkie pączki. Dodatkowy bonus otrzymał Wiktor Lewandowski za najbardziej heroiczną walkę o nagrodę. Pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek i pani wicedyrektor Iwona Zielińska zadbały również o pozostałych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i częstowały wszystkich pączkami. Na zakończenie zabawy pani dyrektor wyróżniła osoby, które w pierwszym semestrze uzyskały najlepsze wyniki w nauce. Dodatkowo Monika Wąsikowska (IV TL) otrzymała Stypendium Prezesa Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość” za najwyższą średnią w szkole. Serdecznie gratulujemy.

Więcej TUTAJ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Marcin Erdmann, uczeń klasy III TL został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. 
Miło nam donieść, że Marcin dodatkowo otrzymał nagrodę w postaci tabletu z rąk Burmistrza Barcina Michała Pęziaka i Przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Barteckiej.
Serdecznie gratulujemy.

Studniówka 2017

Bo coś w szaleństwach jest młodości, Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu, Co jest mądrzejsze od mądrości I rozumniejsze od rozumu. Leopold Staff 28 stycznia w naszej szkole odbyła się studniówka klas IV TL i III LO. Impreza, którą rozpoczął tradycyjny polonez, była niezwykle udana. Uczniowie szkoły wraz z osobami towarzyszącymi, swoimi wychowawcami – panią Renatą Koszczewską-Smutek i panią Barbara Harral, bawili się prawie do białego rana. Część zdjęć zamieszczono dzięki uprzejmości portalu Pomorska.pl

Wiecej TUTAJ

WOŚP 2017

Fotorelacja z 25. Finału WOŚP Kwota zebrana w Piechcinie to 11 756,70 zł oraz 21 litrów krwi.

DZIĘKUJEMY :)

Wiecej TUTAJ

Świąteczna Familiada 2016

Kolejna edycja Świątecznej Familiady za nami. Tym razem drużyny odpowiadały na pytania dotyczące zwyczajów świątecznych w krajach anglosaskich. Lepsza okazał się zespół uczniowski. Serdecznie gratulujemy. Poza pytaniami konkursowymi zadaniem uczestników było jedzenie puddingu na czas (tutaj uczniowie byli bezkonkurencyjni :)) czy przygotowanie świątecznego stroika. Po Familiadzie wszyscy usiedli do wspólnej wigilii.

Więcej TUTAJ

Wigilia w świetlicy środowiskowej w Piechcinie

Co roku grupa wolontariuszy z Klubu Wolontariatu "Razem" działającego przy ZSN w Piechcinie, pomaga w przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Piechcinie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom,które pomagały przy organizacji wigilii.

Więcej TUTAJ

22. Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej chłopców

Dzisiaj w Żninie odbył się 22. Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej chłopców. Mecze odbywały się systemem każdy z każdym w grupie. Następnie zespoły, które zajęły odpowiednio miejsca: pierwsze w grupach grały o miejsce jeden dwa, zespoły, które miały drugie miejsca w grupach grały o miejsce trzy i cztery, zespoły, które miały trzecie miejsca w grupach grały o miejsca 5 i 6, zespoły, które miały czwarte miejsca w grupach grały o miejsca siedem i osiem. Pierwszy mecz graliśmy z LO BARCIN. Przegraliśmy po walce 1 do 0, gol padł 23 sekundy przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Remis był blisko. Drugi mecz wygraliśmy z Zespołem Szkol specjalnych ze Żnina 3 do 0. Trzeci mecz graliśmy z Janowcem Wlkp. i przegraliśmy 1 do 3. Ostatni mecz w grupie wygraliśmy ze ZSP ŁABISZYN 3 do 1. Po meczach w grupie zajęliśmy miejsce nr 3 i graliśmy z ZSP ŻNIN z grupy B o miejsca 5 i 6. W meczu o 5 miejsce przegraliśmy z ZSP ŻNIN 1 do 0. Najlepszym zawodnikiem z ZSN PIECHCIN został wybrany Konrad Nawrocki. Opiekunem chłopaków z ZSN Piechcin był Paweł Kwaśniewski.

Więcej Tutaj

Dzień herbaty

Herbata. Niepowtarzalny smak, zapach i wspomnienia jakie ze sobą przynosi, powodują, że na całym świecie jest doceniana i kochana. To właśnie 15 grudnia herbata ma swój dzień. Dlatego dzisiaj wszyscy amatorzy tego niezwykłego naparu mogli spróbować około 30 smaków herbaty. Herbaty można było degustować na specjalnym stoisku przed biblioteką szkolną.

Więcej TUTAJ

Wizyta podopiecznych ŚDS z Barcina

Na początku grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Wolontariusza. Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. Wolontariuszami byli uczniowie z klasy IV TL. Uczestnicy dzień rozpoczęli od konkurencji sportowych, następnie przygotowywali ozdoby i kartki świąteczne. Nasi goście wspólnie z wolontariuszami ubrali choinkę, a na zakończenie wizyty udali się na poczęstunek.

Więcej TUTAJ

Mikołajki

Samorząd Uczniowski z okazji Mikołajek przygotował słodką niespodziankę
dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników ZSN. :)
Serdecznie dziękujemy :)

Życzenia od ZSN

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie składa wszystkim mieszkańcom Piechcina
serdeczne życzenia świąteczne :)

Więcej TUTAJ

Sztuka pakowania :) ...pierników

Całą piernikową produkcję należało spakować w zgrabne paczuszki. Statystyka: ilość paczek - ok. 300 szt., ilość wyprodukowanych pierników - ok. 900 szt., ilość zjedzonych pierników - brak danych :)

Więcej TUTAJ

Pieczenie pierników

Kolejna edycja pieczenia pierników w ZSN w Piechcinie. Tym samym rozpoczęliśmy przedświąteczny czas oczekiwania na Boże Narodzenie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie, wypiekanie i ozdabianie pierników :)

Więcej TUTAJ

:


Andrzejki

30 listopada każdy mógł sprawdzić co go czeka w przyszłości ;) Wróżka Ewelina, wróżka Wiktoria i wróżka Oliwia przygotowały kilka przepowiedni, a cechy charakteru osoby pytającej odczytywały w cyfrach, zapisanych w portrecie numerologicznym. Mamy nadzieję, że wszystkie szczęśliwe wróżby się spełnią ;)

Więcej TUTAJ

Warsztaty na WSG w Inowrocławiu

25 listopada uczniowie klasy I TL/TR wzięli udział w pierwszej części warsztatów na temat globalizacji. Warsztaty są częścią projektu „Ogarnij świat – edukacja globalna kluczem do współczesności” realizowanego przez Fundację Instytutu Edukacji Kreatywnej INEK we współpracy z Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z najważniejszymi wyzwaniami życia w globalizującym się świecie: na czym polegają globalne zależności? w jaki sposób globalizacja przejawia się w naszym codziennym życiu? jaki wpływ ma na środowisko i społeczeństwo sposób korzystania przez nas z różnych dóbr i produktów? jak nasze pieniądze kształtują świat? jak być rozważnym, rozsądnym konsumentem i obywatelem? jak nawiązywać relacje ponad granicami i kulturami? Warsztaty prowadzi pani dr Magdalena Bergmann (Instytut Nauk Społecznych WSG). Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu.

Więcej: I część warsztatów

II część warsztatów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

24 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostały wręczone dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych był również uczeń naszej szkoły - Marcin Erdmann - uczeń klasy III TL. Nagrody wręczał wojewoda kujawsko-pomorski - Mikołaj Bogdanowicz. Marcinowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)

Wrzuć pluszaka dla dzieciaka

23 listopada zakończyła się akcja zbierania maskotek. Pluszaki trafiły do dzieci z toruńskiej starówki :)
Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Dzień życzliwości

21 listopada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Jak je obchodzić? Wystarczy tylko się uśmiechnąć do drugiej osoby. Nic więcej. W naszej szkole można było jeszcze napisać kilka miłych słów do swojego kolegi, ulubionego nauczyciela, nauczyciele do uczniów :) Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką!

Więcej TUTAJ

STOP przemocy

18 listopada w Barcinie odbył się happening pod hasłem „Stop przemocy w rodzinie”, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły pod opieka p. Harral, p. Osmańskiej, p. Gapińskiej i p. Chojnackiej. Happening rozpoczął się marszem z transparentami. Uczestnicy otrzymali naklejki i balony, które rozdawali przechodniom. Na zakończenie w MDK w Barcinie odbyła się projekcja filmu przygotowanego przez gimnazjalistów.

Więcej TUTAJ

„Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”

15 listopada odbył się międzyklasowy konkurs z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatów o tematyce zdrowej żywności oraz zdrowej sałatki lub surówki (do degustacji po konkursie). Jedną z konkurencji był quiz, w którym uczniowie, w dwuosobowych zespołach, odpowiadali na pytania na temat zdrowego jedzenia. Tę konkurencje wygrała klasa II TL reprezentowana przez Wiktora Lewandowskiego i Mateusza Świdzińskiego. Gratulujemy!

Więcej TUTAJ

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości

W ramach obchodów Święta Niepodległości młodzież, uczęszczająca na zajęcia wojskowo-obronne, na barcińskiej starówce składała wieńce pod pomnikiem poświęcony mieszańcom Barcina i okolic uczestniczącym i poległym w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.

Wiecej TUTAJ

Konkurs z okazji Święta Niepodległości

10 listopada odbył się konkurs z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Reprezentanci klas w trzyosobowych zespołach odpowiadali na związane z tym wydarzeniem pytania. Konkurs wygrała klasa II TL.

Gratulujemy!

Konkurs przygotowała klasa IV TL.

Więcej TUTAJ

Zakręceni w przestrzeni

8 listopada w Ambasadzie Francji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród 4. edycji konkursu ECO-MIASTO, której przewodniczył Ambasador Pierre Lévy. W ramach projektu ECO-MIASTO 2016 odbył się także konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Zakręceni w przestrzeni”, organizowany przez Fundację WSPÓLNIE LafargeHolcim. Zadaniem konkursowym było zaproponowanie zmian w najbliższej przestrzeni publicznej – w szkole, świetlicy, domu kultury. Laureatom konkursu wręczono w Ambasadzie nagrody i dyplomy. Naszą szkołę reprezentował Piotr Kotyński (I TR) z opiekunem panem Rafałem Sobaszkiewiczem. Piotr, wspólnie z zespołem projektowym, otrzymał wyróżnienie w wysokości 5000 zł Serdecznie gratulujemy! Więcej informacji na stronie Ambasady Francji w Polce http://www.ambafrance-pl.org/Uroczystosc-rozdania-nagrod-konkursu-ECO-MIASTO-2016

Wiecej TUTAJ

Nietypowa lekcja wiedzy o kulturze

Uczniowie klasy i TL/TR podczas lekcji wok-u, degustując sushi, sprawdzali swoją wiedzę na temat znajomości kultury japońskiej. Dużą atrakcją było jedzenie pałeczkami, co dla niektórych osób stanowiło nie lada wyzwanie :)

Więcej TUTAJ

Przestępczość nieletnich – pogadanka z policjantką

24 października odbyło się spotkanie z aspiratką Komendy Powiatowej Policji w Żninie, panią Edytą Gościńską. Pani aspirant mówiła na temat konsekwencji prawnych wynikających z łamania prawa przez nieletnich oraz osoby pełnoletnie.


Łamańce językowe

20 października odbył się konkurs „Łamańce językowe”. Zadaniem uczestników było poprawne wypowiedzenie zdań - łamańców językowych. Uczniów oceniało jury w składzie: pani Zielińska, pani Harral i pani Kopeć. Przy ocenie uczestników jury szczególną uwagę zwracało na: poprawność wypowiadania łamańców językowych, dykcję i tempo. Po podsumowaniu punktów obu etapów konkursu wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco: I miejsce – Ewa Świdzińska (I TL) II miejsce – Mateusz Mikulski (II TL) III miejsce – Roger Pas (IV TL) Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, że odważyli zmierzyć się z tym niełatwym zadaniem :)

Więcej TUTAJ

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"

18 października grupa uczennic wraz z opiekunkami brały udział w konferencji i szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Celem szkolenia było kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkół i placówek. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu oraz Fundacja Gaudeamus.

Dzień Edukacji Narodowej 2016

14 października odbyła się gala wręczania nagród dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Niepublicznych – Piechcińskie pióra 2016. Szacowna kapituła postanowiła przyznać „Pióra” aż w 14 kategoriach. Nagrody wręczały osobistości znane ze świata polityki i mediów - Borys Szyc, Agnieszka Szulim, Jurek Owsiak, Kuba Wojewódzki, Monika Olejnik, Miś Uszatek, Ula "Brzydula", Margaret, Beata Tyszkiewicz i inni. Nominowanych oraz nagrodzonych nauczycieli możecie zobaczyć w zamieszczonej w następnym poście prezentacji. Pani dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom za pracę i zaangażowanie w ubiegłym roku szkolnym. Nagrodą dyrektora ZSN w Piechcinie wyróżniła panią Iwonę Zielińską i panią Dorotę Witkowską. Gratulujemy!

Więcej TUTAJ

Uratuj życie

13 października 2016 w Żninie odbył się konkurs "Uratuj życie" . Naszą szkołę reprezentowali: Martyna Jeż (I TL), Bartosz Wilk (I TL), Wiktor Lewandowski (II TL).


Otrzęsiny klas pierwszych

10 października w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Gospodarzami tegorocznego Święta Kota byli przedstawiciele służb mundurowych: wojska, policji i straży. Stąd też hasło: „Bezpieczeństwo kota przede wszystkim”. Każda grupa przygotowała dla „kociaków” po trzy konkurencje z różnych dziedzin. Pierwszoklasiści byli sprawdzani z umiejętności manualnych, muzycznych i sprawnościowych. Ważny był czas i technika. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: pani pedagog - Marlena Chojnacka, pani Joanna Gapińska oraz Magdalena Gaczkowska - uczennica IV TL. Po zakończeniu wszystkich konkurencji, pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę i tym samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów ZSN w Piechcinie.

Więcej TUTAJ

Dzień Uśmiechu

Dziś Dzień Uśmiechu. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Bo jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora. Potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia.
W naszej szkole, najbardziej uśmiechniętą osobą dzisiaj, jest Mikołaj Zalewski (I ZSZ) :)

Warsztaty dla pierwszoklasistów

3 października pani Magdalena Braun i pan Piotr Gielec z Torunia przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas pierwszych - "Wybieram odpowiedzialność".


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna przygotowała szereg konkursów, quizów, krzyżówek, łamigłówek.
Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w rywalizacji.

Jeden z przykładowych konkursów: „Ubierz się w książkę" techniką sleeveface.

Sleeveface to zdjęcia, których elementem jest okładka książki lub płyty – wmontowana w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki.

Zapraszamy kreatywnych uczniów do udziału w konkursie na wykonanie twórczego i zaskakującego sleeveface.
Wykonane zdjęcie należy przesłać na szkolnego Facebooka lub przynieś na pendrive lub CD do biblioteki szkolnej.

Dzień Chłopaka

Z okazji Dnia Chłopaka składamy wszystkim naszym chłopcom serdeczne życzenia. Samorząd Szkolny już wczoraj przygotował dla chłopaków słodką niespodziankę :)

Więcej TUTAJ

Integracja 2016

Komunikacja w grupie tworzy grunt do pracy, pomaga rozwiązywać trudne sytuacje, buduje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty, pozwala kształtować i utrzymywać pozytywne relacje. Każdego roku we wrześniu wszystkie klasy uczestniczą w zajęciach integracyjnych. Gry i zabawy dydaktyczne pomagają, zwłaszcza pierwszoklasistom, na „bezbolesne” wdrożenie w życie szkoły. Zadania, przygotowane dla grup przez panią pedagog Marlenę Chojnacką, wymagały zaangażowania wszystkich członków zespołów, co pozwoliło na bliższe poznanie swoich kolegów.

Więcej TUTAJ

Dzień Języków

26 września z okazji Europejskiego Dnia Języków odbył się Konkurs Wiedzy o Językach oraz Konkurs plakatów o krajach anglo- i rosyjskojęzycznych. W pierwszym uczniowie mieli okazje sprawdzić się w quizie dotyczacym wiedzy o językach świata. Wyniki obu konkursów wkrótce a tymczasem zapraszamy do sprawdzenia na tablicy w holu pierwszego pietra, jaką wiedzą musieli się wykazać konkursowicze. Zadania konkursowe przygotowała pani Barbara Harral razem z Gosią, Pawłem i Damianem z III LO.

Wyniki Konkursu Wiedzy o Językach:
I miejsce Filip Piotrowicz kl. IV TL
II miejsce: Mateusz Mikulski kl. II TL
III miejsce Agata Guziołek kl. I TL

Wyniki konkursu na plakat
o kraju anglo- lub rosyskojęzycznym:

W związku z wyrównanym poziomem plakatów spełniających wymagania konkursowe przyznano 4 wyróżnienia:
Patryk Sajdak kl. I ZSZ
Agata Guziołek kl. I TL
Wiktoria Biernacka kl. II ZSZ
Filip Piotrowicz kl. IV TL

Gratulujemy!


Więcej TUTAJ

Wycieczka do Wenecji

23 września klasa II TL wraz z wychowawcą udała się na wycieczkę do Wenecji (w ramach oszczędności tej koło Żnina) ;) Swoją podróż rozpoczęli od Żnina, skąd kolejką wąskotorową pojechali do Wenecji. W Muzeum Kolei Wąskotorowej uczniowie oglądali zabytkowe parowozy, wagony pasażerskie, towarowe, zabytkową poczekalnię, budkę dróżnika ze szlabanem, torowiska z rozjazdami, zwrotnicami, obrotnicę umożliwiającą zmianę kierunku jazdy. Młodzież zwiedzała również, znajdujące się tuż przy skansenie, ruiny zamku Diabła Weneckiego oraz dawne machiny oblężnicze.

Więcej TUTAJ

Powiatowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce

21 września na stadionie w Barcinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce, w których wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne powiatu żnińskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Roger Buchholz (IV TL), Julita Furmaniak (I TL), Anna Stężewska (II TL), Laura Zielas (I ZSZ), Hubert Jegers (III TL), Mateusz Więch (III ZSZ), Mikołaj Zalewski (I ZSZ), Dawid Czajkowski (I ZSZ). Mistrzem Powiatu w skoku w dal został Mikołaj Zalewski (I ZSZ). Zdeklasował rywali oddając skok na odległość 5,95 m. Serdecznie gtarulujemy!

Więcej TUTAJ

Festyn Archeologiczny w Biskupinie

Corocznie grupa uczniów z naszej szkoły wybiera się na Festyn Archeologiczny w Biskupinie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem - Biskupin Archeo-Fashion Week! Na zwiedzających czekało wiele atrakcji: pokazy mody, prelekcje, warsztaty itp.

Więcej TUTAJ

ZSN czyta dzieciom :)

Rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka odgrywa kontakt z książką jest nie do przecenienia. Rozwija wrażliwość, wpływa na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Nawyki czytelnicze należy kształtować już od najmłodszych lat, stąd też pomysł aby grupa uczniów z naszej szkoły udała się do piechcińskiego przedszkola i poczytała dzieciom bajki. W rolę lektorów wcielili się: Małgorzata Ojczenasz (III LO), Tomasz Liśkiewicz (IV TL) i Mateusz Świdziński (II TL). Dzieci, ze wszystkich grup wiekowych, z uwagą wysłuchały bajki o Panu Kuleczce, Jaskiniowcu i Wróżce Lukrecji. Czas spędzony w przedszkolu na wspólnej lekturze i zabawie sprawił ogromną przyjemność nie tylko przedszkolakom, ale także naszym szkolnym wolontariuszom. Teraz obie strony nie mogą się już doczekać następnej takiej wizyty. :)

Więcej TUTAJ

I Barciński Rodzinny Rajd Rowerowy

18 września br. odbył się I BARCIŃSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY. Naszą szkołę reprezentowali. Kuba Domieracki, Oliwia Wilińska, Mateusz Więch i Mateusz Sworowski. Panu Pawłowi Kwaśniewskiemu przy organizacji rajdu pomagał Marcin Erdmann. Dziękujemy Nagrodę główną - rower - „zgarnął” Kuba Domieracki.

GRATULUJEMY!!!

WIĘCEJ TUTAJ


Dzień opakowań

W związku z dniem opakowań który przypada na dzień 15 września w naszej szkole została zorganizowana rywalizacja. Zadaniem klas logistycznych było ułożenie jak najwyższej wieży z opakowań kartonowych. Opakowania zajmują bardzo ważne miejsce w łańcuchu logistycznym stąd też pomysł aby „logistycy” z przymrużeniem oka potraktowali obchody tego dnia. Bezkonkurencyjna okazała się klasa I TL reprezentowana przez Piotra Kotyńskiego i Bartosza Wilka. Wszystkim uczestnikom zabawy serdecznie gratulujemy.

Więcej zdjęć TUTAJ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Podczas uroczystej inauguracji powitaliśmy dziś w gronie naszej szkolnej społeczności pierwszoklasistów z Technikum Logistycznego, Technikum Organizacji Reklamy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Mamy nadzieję, że szybko wdrożą się w nowe obowiązki i zintegrują z resztą uczniowskiego grona.

Krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz konsekwencji łamania prawa wygłosił policjant z Komisariatu w Barcinie.
Na zakończenie uroczystości pani dyrektor wręczyła świadectwa osobom, które zdały kolejne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Więcej zdjęć TUTAJ

Zakończenie roku w szkołach dla dorosłych

Słuchacze szkół dla dorosłych zakończenie roku szkolnego świętowali przy wspólnym grillowaniu. Pani Dyrektor podziękowała za współpracę kadrze pedagogicznej oraz słuchaczom.
Wszystkim życzymy udanego wypoczynku :)

Wiecej TUTAJ

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Dziesięć miesięcy nauki za nami, teraz czas na wakacje i wypoczynek. 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Zebranych powitała Pani Dyrektor Renata Koszczewska-Smutek. Podziękowała wszystkim za ciężką pracę i życzyła wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku. Pani Dyrektor wręczyła świadectwa oraz nagrody najlepszym uczniom. 
W tym roku świadectwo z wyróżnieniem odebrali: Marcin Erdmann z klasy II TL i Monika Wąsikowska z klasy III TL. Serdecznie gratulujemy.
Następnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa ukończenia szkoły uczniom z klasy III ZSZ. Życzyła im powodzenia w życiu osobistym oraz sukcesów w życiu zawodowym. Z klasy III ZSZ wyróżniona została Dajana Kościelniak z dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Gratulujemy.
Po oficjalnym apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do własnych klas gdzie otrzymali świadectwa.

Wiecej TUTAJ

Wykład uniwersytecki

20 czerwca w naszej szkole gościliśmy panią dr Marię Wincławską i panią Aleksandrę Solecką z Torunia. Pani dr Maria Wincławska jest adiunktem w Katedrze Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK. Studiowała politologię i socjologię na UMK oraz w University College London. Podczas swojego wykładu pt. „Czy parlamentarzyści się tylko kłócą?” zachęcała uczniów do dyskusji.

Wiecej TUTAJ

Wycieczka do Torunia

15 czerwca klasa III TL wychowawcą, panią Renatą Koszczewską-Smutek, udała się na wycieczkę do grodu Kopernika :)

Wiecej TUTAJ

Konkurs plastyczny

Wiktoria Popielarz, uczennica klasy I TL, została laureatką II miejsca konkursu plastycznego pt. „Książka inspiruje – moje ulubione zwierzę” (kategoria szkół ponadgimnazjalnych).
Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin oraz Hurtownia „Barbara”. Rozstrzygnięcie konkursu poprzedziła prelekcja pana Pawła Wakuły – rysownika prasowego, ilustratora i autora książek dla dzieci.
Laureatce gratulujemy :)Grillowanie

Z okazji Dnia Dziecka dla uczniów naszej szkoły został zorganizowany wiosenny grill

Więcej TUTAJ

Przedszkolaki z wizytą w ZSN w Piechcinie

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wystawili dla dzieci z piechcińskiego przedszkola bajkę „Księżniczka na ziarnku grochu”. Mali widzowie byli zachwyceni :)

Wiecej TUTAJ

Dzień Godności

2 czerwca w Barcinie odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przez ulicę przeszedł kolorowy marsz godności z udziałem uczestników różnych domów i warsztatów terapii zajęciowej min. ze Żnina, Janikowa, Strzelna, Inowrocławia, Kruszwicy, Grudziądza oraz przedstawicieli samorządu. 
Następnie w Miejskim Domu Kultury wręczono statuetki przyjaźni, odbył się turniej tańca, a nasi uczniowie po raz kolejny wystąpili z przedstawieniem "Księżniczka na ziarnku grochu". 
Organizatorem imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie.

Wiecej TUTAJ

Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej

2 czerwca br. miało miejsce uroczyste wręczenie przez dyrektora wydziału nadzoru pedagogicznego Kuratorium w Bydgoszczy Tadeusza Dąbrowskiego raportu z ewaluacji zewnętrznej naszej placówki. Zespół Szkół Niepublicznych przeszedł ocenę w dwóch obszarach: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”, „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” osiągając najwyższe noty. Ewaluacji dokonały wizytatorki Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Iwona Andrzejewska i Anna Koziołkiewicz. W podsumowaniu wyraziły opinię, że w ZSN w Piechcinie pomaga się rozwijać talenty i wspiera się uczniów na wiele sposobów, czego dowodem, obok obejrzanych lekcji i rozmów z nauczycielami, są wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców. Na uroczystości obecni byli również: Starosta Żniński pan Zbigniew Jaszczuk, wiceburmistrz Barcina pani Lidia Kowal, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin pani Grażyna Szafraniak.
Dyrektor Renata Koszczewska-Smutek podziękowała za wsparcie wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom. Uroczystość uświetniło przedstawienie „Księżniczka na ziarnku grochu” w wykonaniu uczniów ZSN.

Wiecej w GALERII

Wycieczka do Poznania

1 czerwca br. grupa logistyków z klasy I i III TL zwiedzała zakład Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Fabryka jest częścią branży biznesowej zajmującej się produkcją samochodów dostawczych i ciężarowych Volkswagen Nutzfahrzeuge (Volkswagen Samochody Użytkowe). Uczniowie zwiedzając linię produkcyjną zapoznawali się równocześnie z rozwiązaniami logistycznymi w tak dużym przedsiębiorstwie.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie browaru przemysłowego - Lech Browar Wielkopolski. Wycieczkę zakończyło zwiedzanie poznańskiej starówki.

Wiecej TUTAJ

Wycieczka do Warszawy

Słuchacze szkół dla dorosłych 27 maja udali się na wycieczkę do Warszawy. Uczestnicy zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto oraz wystawę „Titanic the Exhibition” eksponującą ponad 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku statku.
Wystawę można oglądać w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Wiecej TUTAJ

I ZSZ na wycieczce rowerowej

Klasa I ZSZ z wychowawcą panem Pawłem Kwaśniewskim i opiekunem panem Rafałem Sobaszkiewiczem wybrała się na wycieczkę rowerową trasą Piechcin – Annowo – Wiktorowo – Wójcin – Barcin – Piechcin.
Po drodze grupa zwiedzała głaz narzutowy, który znajduje się w Annowie.
Po godzinnym odpoczynku na plaży w ośrodku wypoczynkowym w Wiktorowie grupa odwiedziła źródełko Św. Huberta w Wiktorowie.

Więcej TUTAJ

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE

25 maja br. w Starostwie Powiatowym w Żninie odbył się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs przebiegał w trzech etapach: praca plastyczna, test i odpowiedzi ustne.
Naszą szkołę reprezentowali Tomasz Liśkiewicz i Filip Piotrowicz z klasy III TL.
Filip Piotrowicz zajął II miejsce.
Serdecznie GRATULUJEMY !!!

Więcej TUTAJ

Mistrzostwa klas mundurowych w Gąsawie 2016

18 maja w Gąsawie odbyły się I Mistrzostwa Klas Mundurowych pod hasłem "Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak". Zawody przebiegały w trzech etapach. Pierwszą z konkurencji było strzelanie do tarczy z broni długiej i krótkiej, nastepną - sztafeta 5x500 m, a ostatnią - "policyjny" tor sprawnościowy. Zawody urozmaicił pokaz tresury psów z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
Nasza szkoła w składzie: Anna Stężewska, Natalia Ciężka, Marcin Erdmann, Tomasz Liśkiewicz, Filip Piotrowcz, zajęła III miejsce.
Gratulujemy :)

Więcej zdjęć w GALERII

Konkurs historyczny

11 maja w Gimnazjum w Barcinie odbył się gminny konkurs historyczny na temat świąt majowych. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Domieracki, Marcin Erdmann i Filip Piotrowicz. Uczniowie zajęli III miejsce w konkursie. Serdecznie gratulujemy.

Jasna strona hip-hopu

W ramach projektu realizowanego w ZSN - „Jasna strona hip-hopu” - 28 i 29 kwietnia odbyły się warsztaty "SŁOWO I OBRAZ" oraz "MUZYKA I RUCH", które prowadzili Jarosław "Bisz"' Jaruszewski - raper, poeta, kulturoznawca, członek zespołu Bisz (B.O.K) i Piotr "Beeski" Kania - malarz, tancerz, reprezentant SZTEWITE GANG /Elade Crew. Drugiego dnia zajęcia prowadzili: Magdalena "Lena" Przepierska - dyplomowany nauczyciel tańca (form ulicznych i jazzowych), choreograf i Paweł "DJ Paulo" Molenda - wieloletni DJ, kolekcjoner winylowych płyt.

Więcej TUTAJ

Zakończenie szkoły IV TL 2016

29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy IV TL. Już za kilka dni to właśnie oni będą mogli przystąpić do czekającego ich egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Lidia Kowal - Wiceburmistrz Barcina, Beata Gaik-Mazurek - prezes Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Barcinie, Grażyna Szafraniak - dyrektor Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, Alicja Wiczewska - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie, Edyta Szóstak - Ławińska - radna Rady Powiatu Żnińskiego, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Iwona Andrzejewska i Anna Koziołkiewicz, przyjaciele zStowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka jak również Dyrekcja i grono pedagogiczne oraz rodzice absolwentów.
Część oficjalna poprzedzona była występami artystycznymi uczniów młodszych klas i przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.
Następnie pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek wręczyła nagrody oraz świadectwa absolwentom. Wśród najlepszych znaleźli się: Magdalena Chojnacka, Joanna Marciniak, Mateusz Rządkowski i Mateusz Martwijczuk. Wszystkim serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia i trafnych wyborów życiowych.
Mamy nadzieję, że te 4 lata spędzone w murach naszej szkoły absolwenci wspominać będą z uśmiechem na twarzy, a w ich pamięci pozostaną tylko dobre wspomnienia.

Więcej w GALERII

Drzwi Otwarte 2016

27 kwietnia drzwi naszej szkoły szeroko otworzyły się dla uczniów klas gimnazjalnych oraz ich rodziców. Wszyscy, którzy pragną kontynuować edukację w naszej szkole mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną, poznać nauczycieli, zajrzeć w różne zakamarki szkoły.
Szeroki uśmiech i ulotka w ręce to atrybuty naszych uczniów, którzy oprowadzali po szkole kandydatów do ZSN. Drzwi otwarte w naszej szkole odbywają się już kolejny raz, jednak w tym roku przygotowaliśmy szereg nowości. 
Uczniowie gimnazjów z Gimnazjum w PakościGimnazjum nr 1 w Barcinie i Piechcina w każdej z sal znaleźli wiele atrakcji: w pracowni komputerowej programy do nauki języków obcych, w gabinecie kosmetycznym mogli odprężyć się podczas relaksacyjnego masażu, rozwiązać łamigłówkę w pracowni logistycznej. Przyszli technicy organizacji reklamy wymyślali hasła na wykorzystanie wieszaków, natomiast w szkolnej siłowni chętni sprawdzali swoją tężyznę fizyczną. Swoje stoisko miał również patrol rozminowania z 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny.
Dla miłośników mocnych wrażeń przygotowaliśmy kontrolowane gaszenie pożaru. Chętne osoby mogły sprawdzić jak wygląda praca strażaka i same ugasić pożar.
Ci, którzy mieli niedostatek atrakcji mogli na strzelnicy sprawdzić się w strzelaniu do tarczy. Na wszystkich gości czekały kolorowe kanapki oraz przysmaki Kuchnia pałucka.
Liczymy, że nasza oferta okaże się dla nich interesująca i od września dołączą właśnie do nas. W najbliższych dniach opublikujemy materiał filmowy. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie Drzwi Otwartych.
Przypominamy zainteresowanym, że informacje na temat kierunków kształcenia w przyszłym roku szkolnym można znaleźć na naszej stronie rekrutacyjnej - http://zsnpiechcin.wix.com/rekrutacja

Więcej w GALERII

Rajd Pałuk 2016

W sobotę, 23 kwietnia odbyła się VII edycja Rajdu Pałuk, wielka impreza motocyklowa, w której w tym roku wzięło udział ponad 180 osób. Tym razem motocykliści odwiedzili też naszą szkołę, by rozwiązać dwa z rajdowych zadań. Zabawa była przednia a nam miło było poobserwować. Sobota pełna wrażeń. :)

Wiecej TUTAJ

Powiatowe Targi Szkolne

21 kwietnia w hali gimnastycznej I LO w Żninie odbyły się Powiatowe Targi Szkolne. Swoją ofertę edukacyjną dla gimnazjalistów przedstawiły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, które działają na terenie powiatu żnińskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas targów. Szczególne podziękowania należą się uczniom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę.

Zapraszamy do GALERII

Projekcja filmu o powstaniu w getcie

Już po raz czwarty w rocznicę powstania w getcie warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. W tym roku uczniowie i nauczyciele z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce mogli obejrzeć film „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943. 
Projekt odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i wojewódzkich kuratorów oświaty. Nasza szkoła jak co roku właczyła się do akcji.

Więcej TUTAJ

Powiatowy Konkurs Plastyczny

Uczennica klasy I ZSZ - Wiktoria Biernacka - zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym.
Serdecznie gratulujemy :)

Zawody strzeleckie

15 kwietnia 2016 r. odbyły się zawody strzeleckie. Naszymi rywalami byli uczniowie z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie. Reprezentacja naszej szkoły: Ania Stężewska, Tomek Liśkiewicz, Filip Piotrowicz i Paweł Podciwiński zajęła drugie miejsce. Opiekunem grupy jest pan Mirosław Sitarek.


Świadectwa kwalifikacji

Pani dyrektor wręczyła świadectwa osobom, które zdały kolejne egzaminy potwierdzajace kwalifikacje w zawodzie.
Serdecznie gratulujemy :)

Wiecej TUTAJ

Dzień Talentów w Gimnazjum w Pakości

21 marca br. uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych z Piechcina gościli w Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości. Uczestniczyli w zorganizowanym przez dyrekcję szkoły Dniu Talentów. Dla gimnazjalistów przygotowali dwa warsztaty: teatralny oraz artystyczny. Podczas pierwszych uczestnicy przygotowywali się do odegrania scenek ukazujących rozmowę kwalifikacyjną. Gimnazjaliści mieli przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, jak duże znacznie podczas każdej rozmowy odgrywa mowa ciała, czyli gesty, mimika i przekonać się, że czasami więcej informacji przekazujemy właśnie za pomocą gestów. Z zainteresowanymi uczniami pracowały pani Barbara Harral oraz uczennice klasy II LO Małgorzata Ojczenasz i Natalia Paciorek. Natomiast pod opieką pani Ewy Ciszak-Krych uczestnicy warsztatów artystycznych wyczarowywali piękne dekoracje wielkanocne.

Z wizytą w bibliotece…

W związku z nieustającym spadkiem czytelnictwa wśród młodzieży dyrekcja Zespołu Szkół Niepublicznych we współpracy z Biblioteką w Piechcinie zorganizowała cykl spotkań dla młodzieży wszystkich klas. Pierwszą grupą byli uczniowie klasy II TL, którzy odwiedzili piechcińską wypożyczalnię w środę, 23.marca. Podczas zajęć poznali nowości książkowe dostępne w bibliotece oraz tytuły po które warto sięgnąć spośród pozycji literackich skierowanych do młodzieży.

Więcej zdjęć w GALERII

Dzień Kobiet

W imieniu wszystkich chłopaków z Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie Kuba i Marcin z klasy II TL składali mieszkankom Piechcina serdeczne życzenia z okazji święta kobiet. Do życzeń dołączali uśmiech i małe słodkości.

Więcej zdjęć TUTAJ

Konkursy NGO

Nasza szkoła starała się o dofinansowanie w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku.
Z przyjemnością informujemy, że wszystkie trzy projekty zostały pozytywnie rozpatrzone.
Uchwałą Zarządu Powiatu w Żninie otrzymamy dotację na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na projekty: „Z wizytą w ZSN w Piechcinie” i "Five o'clock" - Popołudniowe spotkania z językiem angielskim przy herbacie”. Natomiast w konkursie ofert Gminy Barcin na wsparcie zadań publicznych otrzymamy dotację na projekt „Jasna strona hip-hopu – przystanek Piechcin”


Beat o szkole

Jakub Domieracki z klasy II TL napisał rapową melorecytację promującą naszą szkołę. Kuba dodał kilka beatów i nagrał całość w studiu Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu.

Utwór ten będzie teraz wykorzystywany podczas takich spotkań z uczniami gimnazjów, jak Drzwi Otwarte czy Targi Edukacyjne…

Utworu mozecie posłuchać TUTAJStypendia Burmistrza Barcina

We wtorek 16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Barcinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Wśród nagrodzonych jest uczennica klasy I TL Wiktoria Piekarska, która na co dzień gra w bilard w UKS Piechcin.
Serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji TUTAJ

Szkolenie z pierwszej pomocy

26 lutego w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaproszenie przyjęły gimnazja z Barcina oraz Pakości. Prowadzącym był mł. ogn. mgr Daniel Osmański, który jest Powiatowym Koordynatorem Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. 
Celem kursu było nabycie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych gimnazjalistów w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Omawiano w szczególności resuscytację krążeniowo-oddechową i wykorzystanie AED oraz działania, które należy podjąć podczas wypadku komunikacyjnego, w stanach zagrożenia życia (napad epilepsji, omdlenia, urazy, krwotoki). Gimnazjaliści mieli też okazją zapoznać się ze sprzętem medycznym. Ciekawostką było zakładanie maski krtaniowej. 
Podczas przerwy na gimnazjalistów czekały smaczne i kolorowe przekąski. Na koniec uczestnicy szkolenia otrzymali drobne upominki oraz certyfikaty. Szkolenie przebiegało w bardzo przyjaznej i milej atmosferze.

Więcej zdjęć TUTAJ

Turniej strzelecki

26.02.2016 odbyły się zawody strzeleckie na strzelnicy sportowej w Piechcinie. Udział wzięli uczniowie dwóch klas o profilu obronnym z Gąsawy i jednej z Piechcina. Pierwsze i trzecie miejsce zajęli uczniowie z Gąsawy, natomiast drugie miejsce reprezentacja z Piechcina.

Więcej zdjęć TUTAJ

Konkurs "Lubię to!"

Pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek wręczyła drobne upominki uczniom z klasy I ZSZ oraz wychowawcy panu Pawłowi Kwaśniewskiemu za wygraną w konkursie "Lubię to!". W klasie najbardziej aktywnie działała Klaudia.
Międzyklasowy konkurs miał również wpływ na liczbę polubień naszej szkoły. W trakcie trwania konkursu wzrosła o prawie 100 osób. Dziekujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie.

Więcej TUTAJ

Nietypowa lekcja w-f

Na pomysł przeprowadzenia nietypowej lekcji w-f wpadł pan Paweł Kwaśniewski. 
Postanowił zaciekawić uczniów chodzeniem na szczudłach oraz jazdą na monocyklu.
Lekcja cieszyła się zainteresowaniem nie tylko młodzieży. Nauczyciele również próbowali swoich sił na urządzeniach. Szczudła udostępniła Honorata z I TL.

Więcej TUTAJ

Dzień pizzy

9 lutego bezkarnie możemy objadać się pizzą. Święto pizzy to dzień kiedy o pizzy nie wypada zapomnieć. To także doskonała okazja, by zrobić ją samemu. Wystarczy mąka, drożdże, woda, oliwa i dodatki. Brzmi banalnie, ale czy rzeczywiście tak jest?
Klasa II TL postanowiła nam dzisiaj przybliżyć historię jej powstania, udostępniła też kilka ciekawych przepisów.
Oczywiście punktem kulminacyjnym była degustacja pizzy. Niebiański zapach pizzy jeszcze długo roznosił się po korytarzach szkoły.

Więcej zdjęć TUTAJ

Mecz nauczyciele - uczniowie

8 lutego 2016 odbył się mecz koszykarski nauczyciele kontra uczniowie.
Grupę uczniów reprezentowali: Patryk Brzozowski, Łukasz Prusinowski, Mateusz Martwijczuk i Filip Wisz.
W składzie nauczycieli grali: pan Paweł Kwaśniewski, pan Ariel Nadolski, pan Rafał Sobaszkiewicz.
Tym razem nauczyciele okazali się lepsi. Wynik meczu to 45:21.
Obu zespołom gratulujemy :)

Więcej zdjęć TUTAJ

Dzień Nutelli

Pozostajemy w temacie słodkiego karnawału.
Dziś częstowaliśmy Nutellą.
Kalorii miliony … ale za to równie duuuużo przyjemności!
Krem czekoladowy podnosi poziom endorfin, co sprawia, że uśmiech nie zejdzie nam z twarzy przez długi czas
Polecamy :)

Wiecej TUTAJ

Tłusty czwartek

Dziś nikt nie liczył kalorii :)
W końcu to najsłodzy dzień karnawału.
W naszej szkole pączkami częstowała pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek.

Więcej TUTAJ

Podsumowanie I sem. 2015/2016

Pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek podsumowując I semestr wyróżniła osoby z najlepszymi wynikami w nauce. Najwyższą średnią w szkole uzyskał Marcin Erdmann z klasy II TL. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Zawody w piłce siatkowej dziewcząt

12 stycznia 2016 w Janowcu Wielkopolskim obyły się powiatowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt.
Rywalizowało 7 drużyn. Najlepiej zagrała drużyna gospodarzy, drugie miejsce zajęło LO ze Żnina natomiast na trzecim miejscu uplasował się zespół LO z Barcina.
Naszą szkołę reprezentowały: Natalia Ciężka, Klaudia Nowicka, Kinga Witkowska, Magdalena Gaczkowska, Ania Stężewska, Nicole Orłowska, Wiktoria Piekarska, Oliwia Wilińska.
Opiekunem grupy jest pan Paweł Kwaśniewski.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Więcej zdjęć TUTAJ

Świąteczne wydanie Familiady

21 grudnia 2015 w naszej szkole zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera. Wzajemne życzenia, prezenty wspólna wigilia szkolna… 
Główną atrakcją dnia było świąteczne wydanie Familiady, w której rywalizowały drużyna nauczycieli i drużyna uczniowska. Tradycyjna forma tego konkursu wzbogacona została o świąteczne konkurencje: jedzenie pierogów na czas, śpiewanie piosenek świątecznych, projektowanie kartki świątecznej i stworzenie najdłuższego łańcucha na choinkę. 
Podczas konkursu wszyscy świetnie się bawili. Ostatecznie minimalną ilością punktów wygrała drużyna uczniowska.

Więcej zdjęć tutaj 

Zajęcia na strzelnicy

Klasa mundurowa 18 grudnia 2015 uczestniczyła w zajęciach na strzelnicy.
Zawody połaczone były z uroczystością przejścia na emeryturę założyciela Piechcińskiego Bractwa Kurkowego - pana Czesława Michalskiego.

 

Paczki dla potrzebujących

Młodzież działająca w Klubie Wolontariatu "Razem" przygotowała również paczki dla najbardziej potrzebujących.

Wigilia w Świetlicy Środowiskowej w Piechcinie

16 grudnia w Świetlicy Środowiskowej w Piechcinie odbyło się spotkanie wigilijne. Wolontariusze Klubu Wolontariatu „Razem” z opiekunką panią Renatą Koszczewską-Smutek wręczyli dzieciom paczki świąteczne i wspólnie spędzili ten przedświąteczny wieczór. Oczywiście, nie mogło zabraknąć również samego Mikołaja, który przydźwigał ze sobą ogromny worek prezentów i łakoci :)

Więcej w GALERII

Przygotowanie świątecznych paczek

Młodzież z Klubu Wolontariatu „Razem”, działającego przy naszej szkole, przygotowała paczki świąteczne dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Piechcinie.
Paczki będą przekazane dzieciom podczas uroczystej wigilii, którą co roku organizują opiekunowie ze świetlicy.
W imieniu społeczności szkolnej świąteczne życzenia burmistrzowi, radnym, służbie zdrowia z Barcina, złożyli młodzi radni Młodzieżowej Rady Gminy – Roger Pas i Jakub Domieracki.

Więcej zdjęć tutaj

Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Postanowiliśmy włączyć się w obchody tego święta. 11 grudnia br. gościliśmy osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. Naszym gościom zaproponowaliśmy integracyjne zabawy sportowe, gry planszowe. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Mamy nadzieje, że podopieczni ŚDS w Barcinie dobrze czuli się w naszej szkole i miło spędzili czas. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie tego przedsięwzięcia.

Więcej w GALERII

Świateczne życzenia dla mieszkańców Piechcina

Następnego dnia po wspólnym pieczeniu pierników częstowaliśmy mieszkańców Piechcina życząc wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców od Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie.

Więcej zdjęć w GALERII

Pieczenie pierników

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Grudzień – z mikołajkami, świątecznymi przygotowaniami, robieniem ozdób choinkowych i pieczeniem pierniczków jest miesiącem magicznym. Ta magia zagościła także u nas. W całej szkole zapachniało domowymi pierniczkami, które wspólnie piekli przedstawiciele wszystkich klas.
Zabawa była przednia.
Pierniczki upieczone i polukrowane:)
Kolorowe ciasteczka wyglądały pięknie i smakowały doskonale. Mamy nadzieję, że tradycja pieczenia pierników wejdzie na stałe do przedświątecznego kalendarza wydarzeń szkolnych.

Więcej zdjęć tutaj

Mikołajki 2015

6 grudnia nasz szkolny Mikołaj w imieniu Samorządu Uczniowskiego obdarował wszystkich słodkimi czekoladkami.Andrzejki

30 listopada odbyły się w naszej szkole Andrzejki. Wróżka Gosia i wróżka Natalia z klasy 2 LO wprowadziły uczestników w tematykę obchodów Andrzejek. Na uczniów i nauczycieli czekały wróżby specjalnie przygotowane na tę okazję. Można było powróżyć z kubeczków (wylosowane przedmioty symbolizowały dalsze życie, np. moneta- bogactwo, pierścionek- oznacza małżeństwo), na uczestników czekało drzewko szczęścia, nie zabrakło również ciasteczek z wróżbą.

Zapraszamy do GALERII

Zawody w piłce ręcznej dziewcząt

W zawodach udział wzięły 4 zespoły: ZSP Żnin, ZSN Piechcin, ZSEH Żnin, I LO Żnin.
Po losowaniu stworzyły się pary: I LO Żnin grało pierwszy mecz o finał z ZSEH Żnin. (Wygrało I LO Żnin). W drugiej parze zagrały: ZSN PIECHCIN oraz ZSP Żnin. Mecz wygrało ZSP ŻNIN. Do finału weszło: I LO Żnin oraz ZSP Żnin.
Mecz o trzecie miejsce w tabeli wygrało ZSN Piechcin. Po bardzo zaciętym pojedynku pokonało ZSEH Żnin 6 do 4 . Finał należał do ZSP Żnin, który pierwszy raz po kilku latach pokonał I LO Żnin 7 do 6.
Naszą szkołę reprezentowały: Ewelina Pas, Oliwia Wilińska, Wiktoria Piekarska, Nicole Orłowska, Anna Stężewska, Natalia Ciężka, Izabela Karmolińska, Kinga Witkowska, Magdalena Gaczkowska.
Opiekunem grupy jest pan Paweł Kwaśniewski.

GRATULUJEMY :)

Więcej zdjęć w GALERII

Zawody w piłce ręcznej chłopców

1 grudnia br. na Hali Widowiskowo Sportowej przy I LO w Żninie odbyły się zawody powiatowe w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.

Do zawodów zgłosiło się pięć szkół. ZSN Piechcin, I LO ŻNIN, ZSP Żnin, ZSE-H Żnin i ZSN Gąsawa. Zawody prowadzone były systemem "każdy z każdym". Każdy zespół musiał zagrać 4 mecze. Czas gry wynosił 4x10 minut. Los już w pierwszym meczu spowodował spotkanie się dwóch szkół niepublicznych. Z Gąsawy i Piechcina.
Chłopaki z Piechcina szybko objęli prowadzenie i kontrolowali mecz. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Piechcinian 7 do 4.
W drugim meczu ZSN Piechcin podejmował ZSE-H Żnin. Dominacja naszej szkoły w tym meczu była jeszcze większa. "Ekonom" nie potrafił przeciwstawić się ciekawej grze K. Woźniaka, H. Jegersa, Ł. Prusinowskiego i spółce. Mecz zakończył się zwycięstwem Piechcinian 8 do 3.
W trzecim meczu spotkaliśmy się na parkiecie z ZSP Żnin. Po słabym początku (przegrywaliśmy 2 do 0) chłopaki ostro wzięli się do pracy i na przerwę schodziliśmy z remisowym wynikiem 2 do 2.
Po przerwie ZSN Piechcin nie pozwolił sobie rzucić bramki, a bardzo dobre spotkanie rozegrał bramkarz T. Liśkiewicz, który szybkimi kontrami wraz z K. Woźniakiem rozmontowali ekipę z Browarowej. Mecz zakończył się zwycięstwem 5 do 2.
Niestety...
Zmęczenie, braki kadrowe wdały się we znaki w ostatnim meczu o pierwsze miejsce z I LO Żnin.
Mimo ogromnego zaangażowania w mecz tego dnia "ogólniak" był lepszy. ZSN Piechcin przegrywa mecz 9 do 4 ostatecznie zajmując bardzo dobre drugie miejsce. Brawo!
PS. Chłopcy zapowiedzieli, że wezmą srogi rewanż w turnieju piłki nożnej oraz w koszykówce w styczniu !?
Opiekunem grupy był Paweł Kwaśniewski.
GRULUJEMY!!!

Więcej w GALERII

Dzień Ucznia 2015

Z okazji przypadającego na 1 grudnia Dnia Ucznia nauczyciele Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie postanowili przedstawić uczniów ze swojej perspektywy.

Zaprezentowali Atlas Uczniów opisując niektórych przedstawicieli tego „gatunku” :)

Poszczególne „egzemplarze” zostały zaobserwowane przez nauczycieli podczas lekcji.

Niektórzy uczniowie na pewno znaleźli odzwierciedlenie swoich zachowań o czym świadczyły liczne wybuchy śmiechu.

Zapraszamy do GALERII

oraz na filmik z przedstawienia TUTAJ

Pomagamy :)

19 listopada grupa wolontariuszy z Klubu Wolontariatu "Razem" działającego w naszej szkole przekazała paczki dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej w Piechcinie.

Młodzieżowa Rada Gminy Barcin

12 listopada swoją pracę rozpoczęła Młodzieżowa Rada Gminy Barcin. W trakcie inauguracyjnej sesji nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze, złożenie ślubowania i prezentacja młodych radnych.

Przewodniczącym rady został Roger Pas. Radnym pierwszej kadencji jest również Jakub Domieracki.

Relacja z sesji TUTAJ

Konkurs historyczny z okazji rocznicy odzyskanie niepodległości

Rocznica Odzyskania Niepodległości to dzień szczególny dla Polaków. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność. Dla uczczenia tego historycznego dnia w całym kraju organizowane są różne uroczystości i konkursy.
9 listopada 2015 r. w naszej szkole, z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości, odbył się konkurs historyczny przygotowany i przeprowadzony przez klasę III TL.
Reprezentacji poszczególnych klas odpowiadali na pytania konkursowe dotyczące rozbiorów Polski, historii hymnu, postaci Józefa Piłsudskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.

GALERIA ZDJĘĆ

Sparing z LO w Barcinie

5 listopada 2015 r. w Barcinie na orliku przy Gimnazjum nr 1 odbył się mecz sparingowy pomiędzy Zespołem Szkół Niepublicznych w Piechcinie a Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie. Mecz zakończył się zwycięstwem dla naszej szkoły 4:2.
Wszyscy uczniowie zasługują na pochwałę za ambitną postawę na boisku i za walkę. W meczu brali udział: Dawid Bieroński (III ZSZ), Tomek Liśkiewicz (III TL), Łukasz Sosnowski (I TL), Patryk Brzozowski (III ZSZ), Damian Kurzawa (III ZSZ), Przemek Sajdyk (I ZSZ). Opiekunem grupy był pan Paweł Kwaśniewski.

Łamańce językowe

2 listopada odbył się ostatni z konkursów w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2015 - „Łamańce językowe”. Yury w składzie p. Barbara Harral, p. Ilona Kopeć, p. Iwona Zielińska oceniało poprawność językową, dykcję oraz tempo. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W I etapie uczestnicy losowali krótkie zdania. Osoby z największą liczbą punktów przeszli do II etapu, gdzie czytali dłuższe fragmenty.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Roger Pas (III TL)
II miejsce Ewelina Pas (I TL)
III miejsce Jakub Domieracki (II TL)
Poza konkursem z łamańcami językowymi zmierzyło się dwóch nauczycieli - pani Magdalena Mikuła-Szweda i pan Paweł Kwaśniewski.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.


Zawody "Szkoła Mistrzów Pływania"

23 października na Krytej Pływalni w Barcinie odbyły się zawody pływackie o tytuł „Szkoły Mistrzów Pływania”. Organizatorami zawodów było Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Barcinie oraz Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp.z o.o. W zawodach wzięło udział 83 zawodników z 10 szkół. Uczestnicy zawodów rywalizowali w 12 kategoriach indywidualnych oraz sztafecie szkół.
Naszą szkołę reprezentowali: Nicole Orłowska (I TL), Natalia Ciężka (II TL), Marcin Erdmann (II TL), Hubert Jegers (II TL) oraz Konrad Nawrocki (II TL).
Marcin Erdmann w kat. 50m. stylem grzbietowym chłopców zdobył srebrny medal, natomiast Nicole Orłowska, Natalia Ciężka, Marcin Erdmann i Konrad Nawrocki w sztafecie uplasowali się na miejscu trzecim.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin

Przedstawiamy wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin I kadencji 2015 - 2017.

Głosowanie odbyło się 16.10.2015 r. Na 88 uprawnionych do głosowania przystąpiło 21 osób co stanowi 23,86%.

Oddano 20 głosów ważnych (1 głos nieważny).

Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów:

Roger PAS - 15 głosów

Jakub DOMIERACKI - 13 głosów

Filip PIOTROWICZ - 7 głosów

Do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin wchodzą Roger PAS i Jakub DOMIERACKI.

Gratulujemy!

Dzień Edukacji Narodowej 2015

13 października br. odbyła się „GALA WRĘCZANIA NAGRÓD dla nauczycieli Zespołu Szkół Niepublicznych – Piechcińskie pióra 2015”.
Szacowna kapituła postanowiła przyznać „Pióra” w następujących kategoriach: Złota Katarynka, Mega Magiel, Pasterz Zabłąkanych Owieczek, Złote Lusterko, Strażnik Dyscypliny, Złota Rybka, Propagator Humoru, Debiut Roku.
Nagrody wręczały osobistości znane ze świata polityki i mediów - kataryniarz Przemysław Predygier, dziennikarka Dorota Wellman, ojciec Mateusz, Dawid i Victoria Beckhamowie, Ferdynand Kiepski, prezydent Andrzej Duda…
Nominowanych oraz nagrodzonych nauczycieli możecie zobaczyć w zamieszczonej prezentacji.

GALERIA ZDJĘĆ

PREZENTACJA

Otrzęsiny 2015 - ZJAZD SUBKULTUR

Gospodarzami tegorocznych otrzęsin klas pierwszych byli przedstawiciele pięciu subkultur: hiphopowcy, hipisi, metalowcy, dresiarze i skate’owcy.
Każda grupa przygotowała dla „kociaków” po dwie konkurencje z różnych dziedzin. Pierwszoklasiści byli sprawdzani z umiejętności manualnych, muzycznych i sprawnościowych. Na dorocznym „ŚWIĘCIE KOTA" nie mogło oczywiście zabraknąć picia mleka. Ważny był czas i technika.
Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: pani dyrektor - Renata Koszczewska-Smutek, pani Barbara Harral oraz Konrad Nawrocki - uczeń II TL.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji, pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę i tym samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów ZSN w Piechcinie.
Serdecznie dziękujemy za przygotowanie otrzęsin klasie II TL oraz przedstawicielom klasy III TL i II LO.
A nad wszystkim czuwała (kogo trzeba połajała:)) pani reżyser - Iwona Zielińska.

Więcej w GALERII

Olimpiada logistyczna

7 października 2015 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Wzięli w niej udział uczniowie klasy III i IV TL. Wyniki szkolnych eliminacji znane będą 30 października. Uczniowie, którzy najlepiej poradzili sobie z zestawem pytań w I etapie, spotkają się na zawodach okręgowych, które odbędą się 1 grudnia. Po II etapie znany będzie skład finału, czyli ok. 50 najlepszych młodych logistyków w kraju, którzy zawalczą o olimpijskie podium podczas III etapu, 4 marca 2016 roku w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną oraz promowanie utalentowanych uczniów wśród potencjalnych pracodawców. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu  zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Patronem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Dzień kawy 2015

Dzisiaj na korytarzach naszej szkoły unosił się nieziemski aromat kawy. Amatorzy "małej czarnej" mogli posmakować jej różnych gatunków.
Międzynarodowy Dzień Kawy przypada na 28 września, jednak klasa IV TL z opiekunką panią Aleksandrą Osmańską postanowiła połączyć go z przypadającym na dziś Dniem Chłopaka.
Prezentację multimedialną na temat pochodzenia kawy, jej właściwości i sposobów parzenia przygotował Kuba Rabuła a kawę dla wszystkich chętnych parzyli Ola Barczak, Asia Marciniak i Mateusz Martwijczuk.

Więcej GALERII

Mistrzostwa w LE 2015

29 września br. w Żninie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce.
Nasi uczniowie mogą pochwalić się sukcesami.
2 miejsce w rzucie oszczepem zdobyła Natalia Ciężka (II TL).
2 miejsce w biegu na 400 metrów zdobyła Wiktoria Piekarska (I TL).
3 miejsce w pchnięciu kulą zdobyła Ewelina Pas (I TL).
Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi chłopacy startujący w innych konkurencjach:
Buchholz Roger (III TL) w pchnięciu kulą wystąpił w finałowej ósemce.
Dobry występ w biegach zaliczyli: Kurzawa Damian (III ZSZ) na 400 metrów, Patryk Brzozowski (III ZSZ) na 100 metrów, Marcin Erdmann (II TL) na 1000 metrów.
Dobry występ w rzucie oszczepem zaliczył Krystian Woźniak (II TL).
Uczniów przygotował nauczyciel w-f p. Paweł Kwaśniewski.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

Więcej w GALERII

Integracja 2015

25 września br. roku uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w zajęciach integracyjnych.
Wspólne gry, zabawy, pytania prowadziły do jednego - poznania się. Spotkanie zaowocowało, miejmy nadzieję, scaleniem społeczności szkolnej, lepszym kontaktem, innym spojrzeniem na kolegów i nauczycieli.

Więcej w GALERII

Wręczenie mundurów

21 września 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia klasie mundurowej uniformów wojskowych. Młodzież realizująca program licealny dodatkowo wzbogaca swoje umiejętności o zagadnienia związane z wyszkoleniem wojskowym oraz bezpieczeństwem państwa.
Zebranych powitał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Roger Pas.
Uroczystość wręczenia mundurów poprzedzona była pogadanką na temat zagrożeń wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi. Saperzy z 2 pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu zaprezentowali też sprzęt, urządzenia i materiały wykorzystywane podczas swojej pracy. Uczniowie mieli okazję przymierzyć strój saperski, hełm czy specjalną kamizelkę. O pracy saperów opowiadali st. sierż. Robert Skonieczny i st. szer. Robert Maziarz.
Stoisko przygotowane przez kpt. Mariusza Stelmacha zaprezentowała inowrocławska Wojskowa Komenda Uzupełnień.
W uroczystości wziął udział również proboszcz parafii polskokatolickiej Narodzenia NMP w Toruniu, kapitan Wojska Polskiego, instruktor Związku Harcerstwa polskiego, harcmistrz, nauczyciel i wychowawca, doktor hab., profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - ks. kpt. prof. nadzw. dr hab. Mirosław Andrzej Michalski.
Chor. Mirosław Sitarek, który prowadzi zajęcia w klasie mundurowej, pokreślił, że mundur zobowiązuje do przestrzegania zasad, regulaminów, etyki. Plama na mundurze w sensie moralnym jest plamą na honorze, godności, poszanowaniu koleżanek, kolegów, szkoły. Pani dyrektor Renata Koszczewska-Smutek dodała, że mundur jest wyróżnieniem i zobowiązaniem. Nosząc mundur przestajemy być jednostką stajemy się społecznością, którą reprezentujemy.
Po wystąpieniu chor. Mirosław Sitarek oraz ks. kpt. prof. nadzw. dr hab. Mirosław Andrzej Michalski wręczyli młodzieży mundury.
Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Więcej w GALERII

Logistycy w „Maja - Trans - Sped”

27 listopada uczniowie klasy II TL, pod opieką pani Agnieszki Bubczyk, uczestniczyli w wycieczce do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Maja - Trans - Sped” w Żninie.

Spedytorzy przedstawili uczniom procedury zakładania firm spedycyjnych, uzyskiwania licencji ADR. Wskazano na istotne różnice i bariery zakładania takich firm w latach 90. i obecnie.

Uczniowie zapoznali się z giełdą TRANS, na której organizuje się warunki załadunku i rozładunku towarów, dobiera odpowiednie środki transportowe oraz ustala stawki frachtowe.

Kilkoro uczniów negocjowało stawki frachtowe z klientami przy pomocy spedytorów.

Spedytorzy przedstawili dokumentację, list przewozowy, kartę drogową oraz polecenie służbowe wyjazdu.

„Maja - Trans - Sped” zatrudnia 20 kierowców i 3 spedytorów. Zajmuje się przewozami ładunków, przede wszystkim na terenie Polski.

Spedytorzy wskazali uczniom, że najważniejsze w ich pracy to bardzo dobra znajomość geografii, orientacji na mapie oraz matematyki.

Pracownicy firmy uświadomili uczniom, że praca spedytora, to praca 24h na dobę, ponieważ cały czas muszą być dostępni telefonicznie.

Więcej w GALERII

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

26 listopada 2014 r. 232 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów.

W tym gronie znalazł się również uczeń naszej szkoły - Tomek Liśkiewicz z klasy II TL. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen.

Stypendyści otrzymali dyplomy z rąk Zbigniewa Ostrowskiego, wicewojewody, oraz Anny Łukaszewskiej, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej zdjęć w GALERII

Andrzejkowe wróżby

Z okazji Andrzejek w szkolnym sklepiku sprzedawane były ciasteczka z wróżbą.

Na krótką relację foto zapraszamy do szkolnej GALERII

Spotkanie z policjantem

26 listopada 2014 r. uczniowie klas pierwszych spotkali się z policjantem. Celem wizyty dzielnicowego Romana Gawrycha była pogadanka z uczniami na temat konsekwencji łamania prawa przez młodzież oraz problem dyskryminacji. Stróż prawa ostrzegał uczniów przed skutkami uzależnienia, zjawiskiem przemocy i wszelkimi związanymi z tym konsekwencjami prawnymi.

Wymienił ponadto przejawy nietolerancji wśród młodzieży i tragiczne kroki do jakich posunąć się może prześladowana osoba.

Roman Gawrych wspomniał, iż przejawy dyskryminacji są rzadziej spotykane w małych środowiskach.

Więcej w GALERII

"Opowieść o Żydach polskich" - lekcja na żywo

23 października 2014 r. Maria Seweryn (aktorka oraz dyrektorka Och-Teatru w Warszawie) i Maciej Orłoś (aktor i prezenter) oprowadzali uczniów i nauczycieli po wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podczas nowoczesnej lekcji historii transmitowanej bezpośrednio z wystawy Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Wystawa opowiada o 1000-letniej historii Żydów polskich. W trakcie lekcji uczniowie poznali wystawę: przenieśli się do XVI-wiecznego Krakowa, stanęli pod zdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i trafili na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy. Uczniowie poznali też galerię opowiadającą o Zagładzie.

Opowieść o Żydach polskich. Lekcja na żywo to doskonałe uzupełnienie szkolnego programu nauczania i możliwość zapoznania się z częścią wystawy stałej Muzeum POLIN.

Dzień Edukacji Narodowej 2014

Dzień Edukacji Narodowej jest niewątpliwie świętem, z którego jako Polacy możemy być szczególnie dumni. Święto, ustanowione w hołdzie dla utworzonej ponad dwa stulecia temu Komisji Edukacji Narodowej.

W naszej szkole uroczystość z tej okazji odbyła się właśnie 14 października, w rocznicę ustanowienia święta.

W pierwszej części uczniowie i nauczyciele zmierzyli się w turnieju „Kocham Cię Szkoło!”. Obie drużyny musiały wykazać się wiedzą o szkole (np. ile w szkole znajduje się okien, drzwi itp.), rozpoznać na fotografii fragment szkoły. Nie lada wyzwaniem okazało się rozpoznanie na zdjęciach nauczycieli i uczniów z czasów przedszkolnych.

Drużyny musiały również rozpoznać fragment znanej piosenki (za zaśpiewanie jury przyznawało dodatkowe punkty). Zawodnicy odpowiadali również na pytania „z życia szkoły” np. ile sms-ów podczas jednej lekcji wysyła uczeń, czy jak długo nauczyciel przygotowuje się do lekcji.

Ponieważ fortuna kołem się toczy wszystko mogło się zmienić właśnie po tej konkurencji.

Drużyna belfrów okazała się jednak lepsza i ostatecznie wygrała turniej (uczniowie zapowiadają rewanż)

W drugiej części uroczystości uczniowie uhonorowali najlepszych nauczycieli „Nauczycielskimi Oskarami”.

Statuetki odebrali: p. Renata Koszczewska-Smutek w kategoriach: Sokole Oko, Złota Katarynka, Złoty Wykładowca i Belfer Roku 2014, pani Iwona Zielińska w kategorii Stróż Porządku, pani Barbara Harral w kategorii Wyciskacz Wiedzy oraz pan Andrzej Brzeziński w kategorii Żartowniś Roku.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę. Szczególne podziękowania dla pani Iwony Zielińskiej, która przygotowała uroczystość oraz konkurencje turniejowe.

Więcej w GALERII

Otrzęsiny klas pierwszych 2014

8 października w naszej szkole odbyły się ANTYCZNE OTRZĘSINY klas pierwszych zorganizowane przez uczniów klasy II TL i panią Iwonę Zielińską.
W rolę greckich bogów wcielili się: Zeus - Roger Pas, Hermes - Tomek Liśkiewicz, Atena - Monika Wąsikowska, Dionizos - Norbert Byczyński, Apollo - Roger Buchholz, Afrodyta - Marta Kijanowska, Amor - Mikołaj Woda, Herkules - Filip Piotrowicz oraz Ola Barczak z kl. III TL - Hera. W roli nimfy - Magda Gaczkowska.
Zmagania uczestników oceniało jury, czyli delfickie kapłanki. W tej roli wystąpili się: pani dyrektor - Renata Koszczewska-Smutek, pan Andrzej Brzeziński oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego - Asia Marciniak.
Nasi młodsi koledzy zmierzyli się z niełatwymi zadaniami, takimi jak: jedzenie „kredy” na czas (w roli kredy słodkie beziki) , picie soku z cytryny, rysowanie portretu wychowawcy (pisakiem trzymanym w ustach), ubijanie białek.
Pierwszaki musiały również wykazać się talentem wokalnym oraz sprawnością fizyczną.
Dodatkowo zadaniem każdej z klas było zaprezentowanie się w przygotowanych wcześniej strojach: klasa I LO - Smerfy, klasa I TL - Myszka Miki, klasa I ZSZ - Kubuś Puchatek.
Po zaciętej walce, najlepsza okazała się klasa I LO.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich wychowawcom.

Zapraszamy do GALERII

Profilaktyka w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

1 października 2014 r. młodzież z klas pierwszych Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie oraz z klasy IV TL Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyła w zajęciach z profilaktyki nowotworowej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych” realizowany przez Grupę Edukacyjną.

Adresowany jest do młodzieży w wieku 16-19 lat szkół ponadgimnazjalnych głównie z powiatów w których jest największa zgłaszalność zachorowań na nowotwory.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób nowotworowych poprzez zwiększenie świadomości zdrowotnej młodzieży, wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych, umiejętności dostrzegania niepokojących objawów, zminimalizowanie leku przed rakiem, pokazanie możliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.

Zajęcia składają się z dwóch bloków: teoretycznego w skład którego wchodzi wykład ilustrowany prezentacją multimedialną i filmami edukacyjnymi oraz praktycznego tj. nauki samobadania na fantomach piersi i jąder.

"Regionalny Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów” popularyzuje 10 tez Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, obejmuje zagadnienia związane z profilaktyką raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego, prostaty, jąder.

       

VI Powiatowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce

30 września odbyły się VI Powiatowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce w Żninie. Naszą szkołę, w różnych dyscyplinach, reprezentowali przedstawiciele technikum i szkoły zawodowej.

Uczniowie naszej szkoły w dwóch dyscyplinach pokonali konkurentów.

Natalia Ciężka z klasy I TL zdobyła II miejsce w rzucie oszczepem, natomiast Sławek Woźniak z klasy III ZSZ okazał się bezkonkurencyjny i stanął na najwyższym stopniu podium zdobywając pierwsze miejsce w skoku w dal.

Serdecznie gratulujemy.

Spotkanie z doradcą zawodowym

25 września uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy.
MCIZ w Bydgoszczy prowadzi indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz indywidualne i grupowe informacje zawodowe. Przekazuje informacje o aktualnych trendach na rynku edukacyjnym i zawodowym, wykonuje szereg testów określających preferencje zawodowe (np. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, autotesty).
Do zadań Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej należy przede wszystkim przełamywanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży uczącej się i wchodzącej na rynek pracy. Centra prowadzą usługi poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w pierwszej kolejności zaś działanie MCIZ obejmie osoby zamieszkałe w małych miastach i gminach na terenach wiejskich.

Spotkanie było kontynuacją wcześniejszej wizyty doradców zawodowych w maju 2014.

Więcej w GALERII

Wizyta w Zakładach Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica”

23 września 2014 r. klasy Technikum Logistycznego odwiedziły Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica”.

Celem wycieczki było zapoznanie się ze specyfiką pracy w produkcji oraz z działaniami logistycznymi i spedycyjnymi.

Wizyta składała się z dwóch etapów. Po zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu jedna grupa udała się na teren przedsiębiorstwa gdzie poznała rozwiązania informatyczne usprawniające proces logistyki, magazynowania i pozyskiwania danych stosowane w niniejszym zakładzie, druga grupa w sali konferencyjnej wysłuchała prezentacji na temat wapna i jego zastosowań oraz wzięła udział w quizie przygotowanym przez menedżera firmy.

Więcej w GALERII

Wycieczka do Biskupina 2014

To już XX edycja festynu archeologicznego w Biskupinie. Tematem tegorocznego festynu było "Kamień, brąz, żelazo".
Uczniowie naszej szkoły od wielu lat odwiedzają osadę w Biskupinie. Nie zabrakło nas też i w tym roku. To nie tylko wycieczka edukacyjna ale również świetna zabawa, co widać na załączonych fotografiach :)

Zapraszamy do GALERII


Integracja społeczność szkolnej

17 września na sali gimnastycznej ZSN odbyło się spotkanie, w którym brały udział wszystkie klasy naszej szkoły. Celem spotkania była integracja młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie.
Przyjazna atmosfera i poczucie bezpieczeństwa w grupie zależą w ogromnej mierze od tego, jaki będzie początek wzajemnych relacji. Zabawy integracyjne, przygotowane przez nauczycielkę języka polskiego - panią Iwonę Zielińska i panią pedagog - Iwonę Kulawiak, miały ułatwić kontakty interpersonalne.
Taka forma zabawy sprzyja wzajemnemu poznaniu się i przełamywaniu uprzedzeń wynikających z efektu często mylnego tzw. pierwszego wrażenia.
Nauczyciele również czynnie wyłączyli się do zabawy, co zapewne pomogło niektórym uczniom przełamać dystans i nieufność, jaką często przejawiają wobec grona pedagogicznego.

Zapraszamy do GALERII


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2014/2015. Zebranych powitała zastępca prezesa Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość” pani Barbara Harral i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Roger Pas. Następnie głos zabrała nowo powołana dyrektor - pani Renata Koszczewska-Smutek.
Podczas uroczystej inauguracji powitaliśmy dziś w gronie naszej szkolnej społeczności pierwszoklasistów z trzech nowych klas: TL, LO i ZSZ.
Do grona pedagogicznego dołączyli nowi nauczyciele: pani Monika Makowska (matematyka), pani Barbara Mróz-Lamka (geografia)i ksiądz Robert Lewicki.
Najważniejszym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez nowych członków szkolnej społeczności – uczniów klas pierwszych. Mamy nadzieję, że szybko wdrożą się w nowe obowiązki i zintegrują z resztą uczniowskiego grona.
Pani dyrektor poinformowała, że dwóch uczniów (Tomasz Liśkiewicz z klasy II TL i Sławomir Woźniak z klasy III ZSZ) za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie od września do końca roku szkolnego będą otrzymywali stypendium prezesa Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość”.


Zapraszamy do GALERII

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Uczniowie klasy I Technikum Logistycznego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie wzięli udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat powiatu żnińskiego, zasad funkcjonowania samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz znajomością Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Drużyna w składzie: Tomasz Liśkiewicz, Filip Piotrowicz i Roger Pas zajęła III miejsce. Piechcinianie byli najmłodszą grupą biorącą udział w zmaganiach. Jak wszyscy uczestnicy konkursu przedstawili przygotowaną prezentację promującą powiat żniński oraz zmierzyli się z pytaniami testowymi. Uczniów przygotowała Pani Renata Koszczewska-Smutek, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Uroczysta sesja Rady Powiatu

6 maja uczniowie klasy I TL, którzy zdobyli III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (Tomasz Liśkiewicz, Filip Piotrowicz i Roger Pas) wzięli udział w sesji Rady Powiatu Żnińskiego, gdzie uroczyście zostały wręczone im nagrody.

Spotkanie z doradcami zawodowymi

14 maja uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy.
MCIZ w Bydgoszczy prowadzi indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz indywidualne i grupowe informacje zawodowe. Przekazuje informacje o aktualnych trendach na rynku edukacyjnym i zawodowym, wykonuje szereg testów określających preferencje zawodowe (np. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, autotesty).
Do zadań Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej należy przede wszystkim przełamywanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży uczącej się i wchodzącej na rynek pracy. Centra prowadzą usługi poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimazjalnych, w pierwszej kolejności zaś działanie MCIZ obejmie osoby zamieszkałe w małych miastach i gminach na terenach wiejskich.

Więcej w GALERII

Spotkanie z Otylią Jędrzejczak

Wizyta mistrzyni olimpijskiej Otylii Jędrzejczak odebrała nam mowę i nie mogliśmy wydobyć z siebie głosu, by zadać pytanie. Na szczęście niektórym udało się go odzyskać Pani Otylia mówiła między innymi o: wytrwałości w dążeniu do celu, szacunku do drugiego człowieka i porażkach, które są drogą do sukcesu. Przypominała, że lekcje wf-u są ważne i warto w nich uczestniczyć. Znalazła też czas na pamiątkowe zdjęcia a chętnych nie brakowało. Poniżej fotorelacja ze spotkania.
Dziękujemy Pani Otylio!

Więcej w GALERII

Logistycy w Mapei

20 maja klasa I i II Technikum Logistycznego udała się z wizytą do zakładu Mapei (światowego lidera w produkcji chemii budowlanej). Celem wycieczki było zapoznanie się ze specyfiką pracy w produkcji oraz z działaniami logistycznymi i spedycyjnymi. Ponadto uczniowie mogli poznać rozwiązania informatyczne usprawniające proces logistyki, magazynowania i pozyskiwania danych stosowane w niniejszym zakładzie.
Opiekunkami były pani Agnieszka Bubczyk i pani Renata Koszczewska-Smutek.

Więcej w GALERII

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

21 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żninie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu był Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Żninie. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem Konkursu było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o UE, historii jej powstania, wiedzy o instytucjach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego, jego zadań, uprawnień i działań.
Konkurs składał się z III etapów. W I etapie uczestnicy musieli przygotować prezentację lub krótki film w językiem angielskim lub niemieckim pt. "Moja mała Ojczyzna w UE". II etap obejmował test składający się z pytań zamkniętych. W III etapie uczestnicy odpowiadali na pytania komisji.
Naszą szkołę reprezentowali Filip Piotrowicz i Roger Pas z klasy I TL.

Wiecej w GALERII

Szkolny konkurs wiedzy logistycznej

27 maja odbył się szkolny konkurs wiedzy logistycznej. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy z zakresu logistyki zdobytej na lekcjach przedmiotów zawodowych, praktykach zawodowych, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach.
Konkurs składał się z etapu pisemnego. Praca konkursowa polegała na rozwiązywaniu testu wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, itp. Zadania konkursowe dotyczyły ogólnej wiedzy z logistyki zawartej w podręcznikach dla szkoły średniej, przekazanej na zajęciach pozalekcyjnych, praktykach zawodowych, innych przedmiotach, w TV, itp.
Pierwsze miejsce zdobyła Małgorzata Poturalska (III TL), drugie Maciej Zebel (II TL), trzecie Jakub Rabuła (II TL). Wyróżnienie otrzymali Tomasz Liśkiewicz (I TL) oraz Monika Wąsikowska (I TL).
Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Organizatorem konkursu była nauczycielka przedmiotów zawodowych - pani Katarzyna Drzewiecka.

GALERIA

Mistrz Ortografii 2014

28 maja odbył się IV Wielki Konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii”. Dyktando pisało 57 osób (uczniowie szkół z: Piechcina, Pakości, Łabiszyna, Barcina i Żnina).
Patronat nad konkursem objęła prezes Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość” – pani Renata Koszczewska-Smutek. Ona też ufundowała nagrody główne dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i dorośli).
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www szkoły i na facebooku około 15 czerwca. Rozdanie nagród 18 czerwca (środa). Laureaci zostaną wcześniej poinformowani.
Organizatorką konkursu była pani Ilona Kopeć.

Zapraszamy do GALERII

Konkurs z okazji Święta Niepodległości

7 listopada 2013 r., z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w naszej szkole odbył się międzyklasowy konkurs wiedzy historycznej i wiedzy na temat pieśni patriotycznych.

Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Młodzież musiała też wykazać się wiedzą na temat utworów patriotycznych czy rozpoznać postaci historyczne na fotografii. Były również zadania muzyczne polegające na rozpoznaniu pieśni patriotycznych.

Konkurs przygotowały nauczycielka historii pani Renata Koszczewska-Smutek i nauczycielka języka polskiego pani Iwona Zielińska.

Po podsumowaniu wszystkich punktów najlepszą klasą okazała się III TL. Gratulujemy :)

Uratuj Życie 2013 - konkurs z zakresu pierwszej pomocy

16 października 2013 w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie odbył się zorganizowany przez Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żninie Konkurs z zakresu pierwszej pomocy pn. „URATUJ ŻYCIE”.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia. Dzień 16 października, z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, został uznany jako „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”.

W tym roku w zawodach wzięło udział 15 trzyosobowych zespołów, w tym dziewięć ze szkół ponadgimnazjalnych oraz sześć ze szkół gimnazjalnych Powiatu Żnińskiego.

Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Barczak, Joanna Marciniak, Przemysław Dębski z klasy II TL ZSN oraz Małgorzata Poturalska, Marek Grzeszak i Szymon Słodkowski z III TL ZSP.

Konkurs składał się z 2 etapów – części teoretycznej i praktycznej. Do etapu drugiego przeszło 5 szkół ponadgimnazjalnych oraz 4 szkoły gimnazjalne z najwyższą liczba punktów z etapu pierwszego.

 

Nauczycielskie Oskary 2013

Oryginalną oprawę miały w tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej. 17 października 2013 r. zostały wręczone Oskary Nauczycielskie. Wręczali je bogowie Olimpu: Helios, Hermes, Atena, Afrodyta, Posejdon i inni. W tym roku uczniowska kapituła nominowała pedagogów w 12 kategoriach, doceniając w ten sposób wkład pracy i zaangażowanie naszych nauczycieli. Uczniowie każdej klasy oddawali głosy na swoich faworytów.

8 nauczycieli otrzymało z rąk uczniów Oskary w następujących kategoriach:

Pani Wiesława Arent - „Sokole Oko”

Pani Renata Koszczewska Smutek – „Złota Katarynka”, „Bratnia Dusza”, „Złoty Wykładowca”

Pan Andrzej Brzeziński – „Gorący Uśmiech” i „Żartowniś Roku”

Pani Barbara Harral – „Wyciskacz Wiedzy”

Pani Katarzyna Drzewiecka – „Stróż Porządku”

Pani Iwona Zielińska – „Szwajcarski Zegarek”

Ksiądz Jacek Wichłacz – „Anioł Cierpliwości”

Pani Edyta Szóstak-Ławińska – „Mistrz Elegancji”

Najważniejsza nagroda, „Belfer Roku”, powędrowała kolejny raz do pani Renaty Koszczewskiej-Smutek.

W role herosów, bogów i półbogów wcielili się: Aleksandra Barczak, Aneta Klajna, Marlena Smyk, Paweł Podciwiński i Filip Piotrowicz.

Galę prowadziły Monika Erdmann i Sonia Juszczyńska.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę.


Na fotorelacje zapraszamy do

Pierwsze koty za płoty ;) - otrzęsiny klas pierwszych 2013

Dnia 2 października 2013 roku w sali gimnastycznej odbyły się otrzęsiny klas pierwszych zorganizowane przez Samorząd Uczniowski.
Przygotowano 19 konkurencji (ubijanie piany z białek, chłeptanie ze spodka mleka, miałczenie w rytm melodii to tylko nieliczne z wielu atrakcji jakie czekały na pierwszoklasistów).
Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Kandydaci poddani zostali sprawdzianom: wytrzymałości fizycznej, wiedzy, śpiewu, tańca, kosmetyki, umiejętności aktorskich oraz próbę wytrzymałości psychicznej. Wszyscy kandydaci pomyślnie przeszli "drogę przez męki".
Rywalizację pomiędzy grupami oceniało jury w składzie: pani Dyrektor Wiesława Arent, pani Barbara Harral i przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Roksana Radzik.
Otrzęsiny zakończyły się uroczystą przysięgą, w której to każdy kociak ślubował „sumiennie wypełniać swe obowiązki i być dobrym uczniem Zespołu Szkół Niepublicznych”. Wszyscy bawili się świetnie.
Ofiar nie odnotowano. ;)


GALERIA

Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w lekkiej atletyce

24 września 2013 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w lekkiej atletyce.
Zawodnicy uczęszczający do szkół średnich na terenie powiatu żnińskiego rywalizowali w biegu na 100 metrów, 1500 metrów, sztafecie 4 x 100 metrów, rzucie oszczepem, skoku w dal oraz pchnięciu kulą.
Dwoje reprezentantów naszej szkoły stanęło na podium. Monika Erdmann (IV TL ZSP) zdobyła trzecie miejsce w pchnięciu kulą, a Jarosław Lewandowski (IV TL ZSP) został mistrzem w tej samej dyscyplinie w kategorii chłopców, tym samym zapewnił sobie awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim.
Medale, dyplomy i puchary wręczali zawodnikom starosta żniński Zbigniew Jaszczuk, radny powiatowy Jan Kopterski oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół uczestniczących w mistrzostwach.
Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GALERIA

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2013

Zadanie nr 2 polega na rozwiązaniu krzyżówki. Należy podać nazwiska pisarzy, których  

                   powieści zostały zekranizowane. Poprawne odpowiedzi wraz z rozwiązanym

                  hasłem prosimy przynosić na kartkach do biblioteki szkolnej (do 22 października 2013 r.)

Prawidłowa odpowiedź

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy do trzyetapowego konkursu wiedzy, nie tylko literackiej, ale wiedzy ogólnej.

Zadanie nr 1 polega na rozwiązaniu krzyżówki. Należy rozpoznać miejsce lub obiekt na fotografii i podać nazwę państwa, w którym się znajduje.

    

Prawidłowa odpowiedź:„Ekologicznie znaczy logicznie” …i zdrowo :)

We wtorek 1 października społeczność naszej szkoły mogła uczestniczyć w degustacji zdrowej żywości zorganizowanej w ramach projektu „Ekologicznie znaczy logicznie”. Projekt współfinansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Żninie.

Poczęstunek zorganizowały nauczycielki Katarzyna Drzewiecka i Ilona Kopeć. W przygotowaniach pomagały uczennice klasy III TL ZSP Sandra Gawłowska, Milena Ostrowska i Małgorzata Poturalska.

Młodzież miała możliwość skosztowania produktów zdrowych i ekologicznych, w tym także bezglutenowych. Zwłaszcza te ostatnie wzbudziły sporą ciekawość.

Dieta bezglutenowa przeznaczona dla osób z celiakią - chorobą autoimmunologiczną o podłożu genetycznym, która powoduje stany zapalne śluzówki jelita cienkiego i niszczy kosmki jelitowe, co skutkuje upośledzonym wchłanianiem składników odżywczych.

Uczniowie mogli przekonać się, że produkty bezglutenowe wcale nie muszą być niesmaczne.

Przed degustacją młodzież obejrzała krótki filmik, w którym dietetyk prezentował podstawowe zasady zdrowego żywienia.


Zapraszamy do GALERII

Spotkanie z saperami

Saperzy z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynierii gościli 18 września 2013 r. w naszej szkole. Podczas spotkania Patrol Rozminowania zapoznał uczniów z zasadami zachowania się w sytuacji znalezienia niewybuchów.

Wizyta saperów związana była z zajęciami profilaktyczno-uświadamiającymi na temat „Zachowanie się w wypadku napotkania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych”.

Podczas prelekcji saperzy przedstawili zagrożenia wynikające z nieumiejętnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi. Zaprezentowali też sprzęt, urządzenia i materiały wykorzystywane podczas swojej pracy. Uczniowie pytali o wykonywaną pracę i całą służbę wojskową, a także mieli okazję przymierzyć strój saperski, hełm czy specjalną kamizelkę oraz praktycznie użyć wykrywacza metali.

 

Zapraszamy do GALERII

II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Rosji

5 czerwca br. w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie odbył się II Międzyszkolny Konkursu wiedzy o Rosji. Tegoroczna edycja dotyczyła geografii Rosji. W konkursie wzięło udział 41 uczniów z siedmiu szkół powiatu Żnińskiego i Inowrocławskiego.

Wyłoniono zdobywców dwóch pierwszych miejsc:

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Mariusz Sucharski z ZSP im. Marii Karłowskiej w Żninie,

- w kategorii gimnazjów zwyciężył Wojciech Węclewski z Gimnazjum nr 2 w Piechcinie.

Przyznano również wyróżnienie Łukaszowi Cabanowi z I LO im. Braci Śniadeckich w Żninie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci – nagrody rzeczowe ufundowane przez Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość”.

Organizatorem tegorocznej edycji konkursu była, jak w roku ubiegłym, nauczycielka języka rosyjskiego Barbara Harral.

Zapraszamy do GALERII

Wycieczka do Gołuchowa

Młodzież z Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie, 28 maja 2013 r., w ramach projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Żninie „Ekologicznie znaczy logicznie”, pod opieką nauczycielek przedmiotów zawodowych – Katarzyny Drzewieckiej i informatyki – Ilony Kopeć, brała udział w wycieczce do Gołuchowa.

W ramach wyjazdu zwiedzano zamek o charakterze obronnym wzniesiony około 1650 roku dla Rafała Leszczyńskiego. Kolejna właścicielka Gołuchowa, Izabela z Czartoryskich Działyńska, odrestaurowała i nadała mu modny wówczas styl renesansu francuskiego.

Ponadto uczniowie mieli okazję zobaczyć park krajobrazowy, największy w Wielkopolsce, założony w XIX w., z dębami, których obwód dochodzi do 5 metrów. W parku znajduje się neorenesansowa kaplica - Mauzoleum Czartoryskich oraz oficyna zamkowa, w której mieści się jedyne w Polsce Muzeum Leśnictwa. Młodzież podczas zwiedzanie Ośrodka Kultury Leśnej w Muzeum poznała pracę leśników na przestrzeni dziejów. Jest to jedyne tego rodzaju muzeum w Polsce.

Na zakończenie wycieczkowicze odwiedzili zagrodę żubrów. Uczniowie mieli okazję przekonać się, że żubry można spotkać nie tylko w Białowieży.

Zapraszamy do obiejrzenia zadjęć w GALERII szkolnej.

Lekcja geografii na Spitsbergenie…

17 kwietnia 2013 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazje brać udział w telekonferencji przeprowadzonej za pomocą Skype’a ze Stacją Polarną na Spitsbergenie. Niecodzienna lekcja to efekt zakwalifikowania się szkoły do projektu „Ekologicznie znaczy logicznie” współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Żninie.

Polska grupa badaczy prowadzi działalność naukową na wyspie Spitsbergen wchodzącej w skład norweskiej prowincji Svalbard.

Młodzież nigdy dotąd nie miała tak „żywego” kontaktu ze światem nauki. Transmisja on-line zaczęła się punktualnie, bez kłopotów z łączami. Na dużym ekranie uczniowie zobaczyli pracownika Polskiej Akademii Nauk. Pan Paweł, z wykształcenia geodeta, został tam zatrudniony na okres od początku lipca 2012 roku do połowy lipca roku 2013, a jego głównym zajęciem jest badanie ruchów lodowca.

Nasz rozmówca należy do grupy polarników, która na Spitsbergenie przebywa cały rok. W Domu pod Biegunem „zimuje” 10 osób.

Zasadniczą "grupę zimową" stanowią obserwatorzy prowadzący przez okres jednego roku rejestracje geofizyczne, meteorologiczne oraz środowiskowe i zajmujący się obsługą urządzeń pomiarowych.

"Grupa letnia" - techniczna, przebywająca w Stacji Polarnej przez okres około trzech miesięcy, wykonuje wszelkie prace konserwacyjne, remontowe i renowacyjne budynków, maszyn i urządzeń.

Podczas rozmowy uczniowie wypytywali pracownika stacji o warunki życia w tej placówce PAN, sposoby radzenia sobie w tak niesprzyjających warunkach oraz o wyniki prowadzonych tam badań. Szczególnie interesujące były dla nich wyniki prowadzonych przez polarnika pomiarów lodowca, które jednoznacznie wskazywały na spowodowane globalnym ociepleniem topnienie pokrywy lodowej Arktyki. Swoistą ciekawostką był też dla nich fakt, iż pracownicy stacji poza budynkami muszą stale nosić przy sobie broń palną – a to ze względu na częste spotkania z niedźwiedziami polarnymi.

Polarnik powiedział również młodzieży, iż opowieści o podróżach polarnych od dziecka były jego pasją. Czytał wtedy m.in. książki Centkiewiczów i marzył, że kiedyś będzie mógł pójść w ślady swoich bohaterów. Dzięki wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu, udało mu się to osiągnąć.

Rozmowa internetowa trwała około godziny i – na szczęście – nie była przerywana żadnymi trudnościami technicznymi. Na koniec polarnik obiecał przekazać drogą mailową zrobione przez siebie zdjęcia i filmiki obrazujące życie na stacji i piękno arktycznego krajobrazu.

Spotkanie z polarnikiem nie tylko wzbogaciło wiedzę geograficzną, ale uświadomiło młodzieży, że wyprawy ekstremalne to stałe dokonywanie trudnych wyborów, podejmowanie trafnych decyzji, umiejętna współpraca z innymi. Spotkanie udowodniło młodzieży, że warto mieć pasje, marzenia, że one się spełniają, że nie jest to uzależnione od długości i szerokości geograficznej, na której się znajduje, ani od granic.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania

Poznań Game Arena 2012

W ramach grantu „Medialny labirynt”, prowadzonego przez panią Ilonę Kopeć, została zorganizowana wycieczka na Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Naszym celem były targi Poznań Game Arena – targi rozrywki i multimediów.

PGA to przede wszystkim premierowe pokazy gier i sprzętu, turnieje i liczne konkursy.

Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszą się turnieje. Pierwszy raz w historii rozgrywane były finały największej ligi w naszym kraju - Cybersport. Najlepsi gracze zmagali się w gry "Leagues of Legends" oraz "FIFA 2013".

Poza Game Arena podczas tego weekendu można było odwiedzić również targi hobby oraz targi turystyczne.

Podczas targów HOBBY można było zobaczyć najnowsze modele kolejowe, lotnicze i morskie, fantastyczne kolekcje samochodów, a także gigantyczne makiety, historyczne żaglowce, figurki, akcesoria, narzędzia modelarskie oraz gry towarzyskie.

Gościem honorowym targów turystycznych TOUR SALON była Elżbieta Dzikowska - znana między innymi z wielu podróży, które odbyła ze swoim mężem, Tonym Halikiem, czy choćby z publikacji "Groch i Kapusta" subiektywnie opowiadających o najpiękniejszych regionach Polski.

więcej

Otrzęsiny klas pierwszych 2012

3 października 2012 r. przyjęliśmy do społeczności naszej szkoły uczniów klas pierwszych. Samorząd Uczniowski przygotował zabawne konkurencje dla swoich kolegów.

Obie klasy, przed przystąpieniem do konkursów, odtańczyły belgijski taniec integracyjny.

Kandydaci musieli przejść próbę wytrzymałości fizycznej, cierpliwości, inteligencji, tańca oraz próbę wytrzymałości psychicznej.

Był konkurs na picie budyniu przez słomkę, czy slalom z zamkniętymi oczami. Pierwszoklasiści musieli się wykazać sprawnością w rzutach do kosza tyłem, czy sztafecie – bieg w workach.

Trzyosobowa komisja oceniała ich zmagania. Na koniec ogłoszono wyniki. Jednym punktem zwyciężyła klasa I TL. Wszyscy kandydaci pomyślnie przeszli "drogę przez męki". Na koniec "Koty" złożyły uroczyste ślubowanie.

Ofiar nie odnotowano :)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

godzina 9:00

Szkoła zaoczna godzina 14:00

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji. Akceptuję