Deklaracja dostępności

strony internetowej Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Wymagania, które nie zostały spełnione:
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących.
Powody wyłączenia:
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Administratorem strony internetowej pod adresem poczty elektronicznej admin @ zsnpiechcin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Niepublicznych, ul. Radłowska 10, 88-192 Piechcin

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Radłowskiej. Do wejścia nie prowadzą schody.

Sekretariat oraz gabinety dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły oraz prezesa Pałuckiego Stowarzyszenia "Przyszłość" znajdują się na końcu korytarza po prawej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą parkować bezpośrednio na wprost wejścia do budynku.

Do budynku i większości jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Dostępność na  stronie zsnpiechcin.pl

Nasza strona korzysta z wtyczki UserWay Website Accessibility Widget wykorzystującej dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie to umożliwia nam stale udoskonalać zgodność z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).

Włączanie menu dostępności

Menu dostępności może zostać włączone poprzez kliknięcie ikony menu dostępności, która pojawia się w prawym górnym rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności, proszę chwilę odczekać na całkowite wczytanie się/załadowanie menu dostępności.

Wyłączenie odpowiedzialności

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie nieustannie podejmuje działania poprawiające dostęp do swojej strony internetowej oraz usług wyrażając przekonanie, iż naszym obowiązkiem moralnym jest umożliwienie bezproblemowego, przystępnego i  nieograniczonego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
Pomimo naszych starań, aby zawartość strony zsnpiechcin.pl była w pełni dostępna, niektóre treści mogą jeszcze nie być całkowicie dostosowane do standardów dostępności. Może to być spowodowane brakiem odpowiednich rozwiązań natury technicznej.

Jesteśmy tu dla Ciebie

Jeśli napotkasz problem z zawartością strony zsnpiechcin.pl lub będziesz potrzebować pomocy w związku z nasza witryną internetową, prosimy o kontakt na wskazany wyżej adres email – dołożymy wszelkich starań, aby udzielić pomocy.

Strona Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie wykorzystuje cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny.
Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji. Akceptuję