Klauzula informacyjna RODO

dla uczniów i ich rodziców / opiekunów prawnych

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako "RODO").
RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych.
Także Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie ("Szkoła"), w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Szkołę są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci – uczniów naszej Szkoły jest Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie, ul. Radłowska 10, 88-192 Piechcin, nr tel. 52 3837086, adres e-mail sekretariat@zsnpiechcin.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Szkole są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail iod@zsnpiechcin.pl.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to: art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), Ustawa Prawo oświatowe oraz Ustawa o systemie oświaty.
W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej Szkoły, przekazać Państwu informacje o bieżącej działalności Szkoły przez telefon lub e-mail, bądź też na potrzeby zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia dzieci – uczniów naszej Szkoły.

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci)
 • Szczegóły osobiste (imiona rodziców, data urodzenia)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
 • Biometryczne dane identyfikacyjne dziecka (zdjęcie)
 • Dane dotyczące zamieszkania
 • Dane psychologiczne dziecka (w przypadku korzystania z opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej)
 • Dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku zwolnienia z lekcji WF)

Odbiorcy danych

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej
 • Kuratorium Oświaty
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 • Organ prowadzący – Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość"
oraz zaufanym podmiotom, z którymi Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą:
 • Firma zajmująca się obsługą informatyczną Szkoły
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe (w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów) – tylko za Państwa zgodą.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą w różnych okresach czasu na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Uprawnienia

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (nieprzyjęcie do Szkoły).
 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Brak zgody lub jej niewyrażenie skutkuje brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach, niezgłoszeniem ucznia do ubezpieczenia, brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.
Strona Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie wykorzystuje cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny.
Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji. Akceptuję