Archiwum

Archiwum wiadomości

15 wiadomości z roku 2020

Stypendium Marszałka Województwa

Stypendium Marszałka Województwa

Stypendium Marszałka Województwa

Klaudia Szmeichel rozbiła w tym roku bank i została stypendystką Marszałka Województwa w ramach projektu "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" na rok 2020/2021.

Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy wielu kolejnych w nadchodzącym roku!

Dwa lata współpracy z Lafarge

Dwa lata współpracy z Lafarge

Dwa lata współpracy z Lafarge

10 grudnia 2020 przypada druga rocznica podpisania porozumienia o utworzeniu klasy pod patronatem Lafarge.

Kiedy podpisywaliśmy tę umowę, wszystkim sygnatariuszom przyświecała jedynie pewna idea. Mieliśmy tylko wyobrażenie, jak taka współpraca powinna wyglądać. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że wyznaczamy kierunek dla tych szkół i firm, które chcą wzorować się na naszych doświadczeniach.

Podsumowanie dwóch lat naszego partnerstwa z firmami Lafarge i Parem możecie przeczytać na tej stronie.

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

UWAGA RODZICE !

15 września (wtorek) o godzinie 16:30 odbędą się pierwsze tegoroczne spotkania z rodzicami.

W szczególności liczymy na obecność rodziców uczniów klas pierwszych, aby uzupełnić wymaganą dokumentację szkolną. Jednak jednym z najważniejszych punktów tych spotkań będzie wybór trójek klasowych i Rady Rodziców. Nasza szkoła stawia na dobrą i owocną współpracę z rodzicami, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa.

Przypominamy o ubezpieczeniu Państwa dzieci.
Dla wszystkich uczniów szkoły branżowej I stopnia jest ono obowiązkowe, ale zalecamy, aby objąć ubezpieczeniem również pozostałych uczniów. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Wzorem lat ubiegłych szkoła zawiera umowę ubezpieczenia grupowego dla uczniów. Spośród wielu ofert wybraliśmy ubezpieczenie w firmie bezpieczny.pl (Generali). Kosztuje ono 39 złotych za cały rok szkolny, a w zamian otrzymujemy ubezpiecznie na wypadek:

 • śmierci na sumę 21.000 złotych,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 12.000 zł.
Ponadto polisa zawiera ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu z powodu choroby i COVID-19 (w tym dodatkowe świadczenie za pobyt na OIOM), ugryzienie przez kleszcza, wyczynowe uprawianie sportu, śmierć rodzica, pomoc psychologa i zwrot kosztów wycieczki szkolnej. Szczegółowe informacje są dostępne na załączonej ulotce.

Do ubezpieczenia będzie można przystąpić wpłacając składkę podczas spotkania z rodzicami.

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby ubezpieczyć swoje dziecko na wyższe kwoty, przygotowaliśmy linki z kodem szkoły (05372) do szerszej oferty bezpieczny.pl. Można tam również ubezpieczyć w ramach jednej polisy pozostałe Państwa dzieci:

Dzięki linkom z kodem naszej szkoły otrzymamy od towarzystwa ubezpieczeniowego darowiznę na rzecz Rady Rodziców. Zachęcamy Państwa, aby polecać je również swoim znajomym, którzy planują zakup ubezpieczenia dla swoich dzieci, dzięki czemu kwota darowizny będzie wyższa.

Zapraszamy do licznego udziału!

Organizacja szkoły od 1 września 2020

Organizacja szkoły od 1 września 2020

Organizacja szkoły od 1 września 2020

Zarządzenie dotyczące organizacji zajęć w ZSN Piechcin od 1 września 2020 roku
List Ministra Edukacji Narodowej
Informacje MEN dotyczące sytuacji epidemicznej
10 rad dla Rodzica
10 rad dla Ucznia

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Pierwszy dzień szkoły

Już jutro, 1 września, rozpoczynamy nowy rok szkolny. Okoliczności zmuszają nas do tego, by przywitać się z Wami w dwóch grupach, z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego.

Serdecznie zapraszamy:

 • na godz. 10:00 uczniów Technikum Zawodowego
 • na godz. 11:30 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia

Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Spotkania odbędą się na sali gimnastycznej i mogą w nich wziąć udział jedynie uczniowie. Rodziców prosimy o oczekiwanie przed szkołą.

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.
 • 11 listopada 2020 (środa): Narodowe Święto Niepodległości
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
 • 1 stycznia 2021 (piątek): Nowy Rok
 • 6 stycznia 2021 (środa): Święto Trzech Króli
 • Ferie zimowe kujawsko-pomorskie: 15 - 28 lutego 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników: 30 kwietnia 2021 r.
 • 3 maja 2021 (poniedziałek): Międzynarodowe Święto Pracy
 • Egzamin maturalny: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Egzamin zawodowy: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • 3 czerwca 2021 (czwartek): Boże Ciało
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
 • Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Przedstawiamy spisy podręczników, z których w nadchodzącym roku szkolnym nasi nauczyciele będą korzystać podczas lekcji: Prosimy o wcześniejszy zakup wymienionych pozycji, aby nauka z podręczników była możliwa od pierwszych dni.

Egzaminy poprawkowe - 28 sierpnia

Egzaminy poprawkowe - 28 sierpnia

Egzaminy poprawkowe - 28 sierpnia

Harmonogram egzaminów poprawkowych

28 sierpnia br. odbędą się w naszej szkole egzaminy poprawkowe:
 • godz. 10:00 - język angielski
 • godz. 12:00 - język polski
 • godz. 13:30 - przedmioty zawodowe

Lekcje zdalne do 26 kwietnia

Lekcje zdalne do 26 kwietnia

Lekcje zdalne do 26 kwietnia

Nowe rozporządzenia MEN

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE !!!

9 kwietnia br. MEN przedłużyło decyzję o kształceniu na odległość.

Oznacza to, że po przerwie świątecznej szkoła nadal będzie realizować program nauczania z wykorzystaniem własnej strony internetowej zsnpiechcin.pl (zakładka ZDALNE LEKCJE w menu na stronie głównej) i innych platform, w miarę ich dostępności. Zadania przekazywane uczniom do wykonania bądź rozwiązania będą mogły podlegać ocenie, która będzie brana pod uwagę przy końcowej klasyfikacji uczniów.

Rodziców prosimy o stworzenie dzieciom warunków do uczestniczenia w lekcjach w tym czasie, dostępu do komputera (tabletu lub telefonu) i Internetu oraz dopilnowanie wykonywania zadań i odsyłania rozwiązań w terminie i w sposób określony przez nauczycieli.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - uzasadnienie.

Zawieszenie praktyk zawodowych dla pracowników młodocianych

Zawieszenie praktyk zawodowych dla pracowników młodocianych

Zawieszenie praktyk zawodowych dla pracowników młodocianych

UWAGA UCZNIOWIE - MŁODOCIANI PRACOWNICY

Dziś Prima Aprilis, ale to nie jest żart!!!

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568) wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji."

Od 25 marca lekcje zdalne!

Od 25 marca lekcje zdalne!

Od 25 marca lekcje zdalne!

Nowe rozporządzenia MEN

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE !!!

Od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Polski został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wobec braku możliwości określenia do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, od 25 marca do 10 kwietnia szkołom umożliwiono pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Oznacza to, że w dniach od 25 marca do 10 kwietnia szkoła będzie realizować program nauczania z wykorzystaniem własnej strony internetowej zsnpiechcin.pl (zakładka ZDALNE LEKCJE w menu na stronie głównej) i innych platform, w miarę ich dostępności. Zadania przekazywane uczniom do wykonania bądź rozwiązania będą mogły podlegać ocenie, która będzie brana pod uwagę przy końcowej klasyfikacji uczniów.

Rodziców prosimy o stworzenie dzieciom warunków do uczestniczenia w lekcjach w tym czasie, dostępu do komputera (tabletu lub telefonu) i Internetu oraz dopilnowanie wykonywania zadań i odsyłania rozwiązań w terminie i w sposób określony przez nauczycieli.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozpoczynamy e-edukację!

Rozpoczynamy e-edukację!

Rozpoczynamy e-edukację!

Kwarantanna to nie ferie. Zaczynamy naukę na odległość !

Od dziś uruchamiamy nauczanie zdalne. Na stronie zsnpiechcin.pl/zadania/ sukcesywnie umieszczamy zadania przygotowane przez naszych nauczycieli dla każdej klasy. Odpowiedzi należy nadsyłać w podanych terminach na wskazany na tej stronie adres mailowy.

Zachęcamy Was do regularnej pracy w domu, aby czas kwarantanny nie był czasem straconym. W tej chwili nie wiadomo, kiedy zawieszenie zajęć w szkołach zostanie odwołane, więc potraktujcie te lekcje bardzo poważnie, bo oceny końcowe będą również zależeć od Waszego zaangażowania w tym czasie.

Przypominamy również o apelu, abyście niepotrzebnie nie wychodzili z domu. Każde przemieszczanie się i spotykanie z innymi ludźmi sprzyja rozwojowi pandemii. Zatem - #zostańwdomu :)

Komunikat ministrów pracy i edukacji

Komunikat ministrów pracy i edukacji

Komunikat ministrów pracy i edukacji

UWAGA - PRACODAWCY UCZNIÓW MŁODOCIANYCH !

Minister pracy i minister edukacji, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecają pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Komunikat został zamieszczony na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komunikat Starostwa Powiatowego

Komunikat Starostwa Powiatowego

Komunikat Starostwa Powiatowego

Na prośbę Starostwa Powiatowego i Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie zamieszczamy ten komunikat i apelujemy, aby nasi uczniowie się do niego stosowali.

Pamiętajcie, że epidemię możemy powstrzymać przede wszystkim przez unikanie źródeł potencjalnego zagrożenia i zachowanie podstawowych zasad higieny!

Zawieszenie zajęć edukacyjnych!

Zawieszenie zajęć edukacyjnych!

Zawieszenie zajęć edukacyjnych!

Zgodnie z decyzją ministra edukacji, od czwartku 12 marca nasza szkoła będzie zamknięta przez okres dwóch tygodni. W tym czasie nie będą odbywały się żadne zajęcia, nie będzie też świadczona opieka nad dziećmi.

Szanowni Rodzice, w związku z powyższym odwołujemy również zaplanowane na jutro zebrania z Państwem. Wychowawcy klas będą się z Państwem kontaktować w najbliższym czasie telefonicznie, aby przekazać informacje o stopniach i postępach Państwa dzieci.

Zawieszenie zajęć edukacyjnych nie oznacza, że uczniowie otrzymują czas wolny. W tych dniach zalecamy samodzielne powtarzanie materiału, zwłaszcza uczniom przygotowującym się do egzaminów maturalnych i zawodowych. Przypominamy, że harmonogram egzaminów nie uległ zmianie i odbędą się one w wyznaczonych wcześniej terminach!

Zawieszenie zajęć związane jest z kwarantanną epidemiologiczną. W związku z tym zalecamy, aby uczniowie w trakcie tych dwóch tygodni unikali niepotrzebnego wychodzenia z domu, galerii handlowych i innych skupisk ludzkich.

Sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. Prosimy śledzić nasz szkolny profil na Facebooku, gdyż będziemy na nim na bieżąco zamieszczać nowe informacje.

Prosimy o 1% podatku!

Prosimy o 1% podatku!

Prosimy o 1% podatku!

Zbliża się termin składania zeznań podatkowych. Wzorem lat ubiegłych prosimy wszystkich naszych Przyjaciół i Sympatyków, aby wsparli naszą szkołę swoim jednym procentem podatku.

Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" jest pozarządową organizacją non-profit, utrzymującą się i prowadzącą działalność statutową wyłącznie ze składek swoich członków oraz darowizn celowych i wpływów z 1% podatku dochodowego.

Wpłaty z 1% podatku dochodowego przyjmujemy we współpracy z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym” i przeznaczamy je na zakup obiadów dla najbardziej potrzebujących uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie.

Jeśli chcesz wesprzeć tę działalność, prosimy o wpisanie następujących danych do odpowiednich rubryk formularza PIT:
KRS: 0000270261
Cel szczegółowy: "PRZYSZŁOŚĆ" PIECHCIN 843

Z góry bardzo serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji. Akceptuję